ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Economic insecurity: “a positive feedback loop” for income inequality
Εναλλακτικός τίτλος :Οικονομική ανασφάλεια : “ένας θετικός βρόχος ανατροφοδότησης” της εισοδηματικής ανισότητας
Δημιουργός :Kampourogiannis, Emmanouil
Καμπουρογιάννης, Εμμανουήλ
Συντελεστής :Dioikitopoulos, Evangelos (Επιβλέπων καθηγητής)
Antoniou, Fabio (Εξεταστής)
Dendramis, Yiannis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει βιβλιογραφική ανάλυση των παραγόντων της εισοδηματικής ανισότητας και της οικονομικής ανασφάλειας, το εμπειρικό μέρος, 2 παραρτήματα και τις βιβλιογραφικες αναφορές.
Φυσική περιγραφή :81p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8470
Περίληψη :The main finding of this study is that economic insecurity is an additional behavioral factor that drives income inequality upwards. I use an unbalanced cross-country panel for 14 OECD countries with observations from 1960-2019and show that, after controlling for all known determinants of income inequality, economic security level negatively affects income inequality. This impact is causal and it is verified by a number of robustness tests. Moreover, I investigate how this equalizing effect differs, depending on the cultural and on the economic preferences dimensions of each country. Finally, I argue the existance of two mechanisms, through which economic security impacts income inequality by affecting individual behavior. First, I show that economic security makes households decrease their savings and increase their spending, as percentage of their disposable income. Secondly, economic security also affects their financial market behavior, by increasing the level of “exposure” that households are willing to accept. Based on my findings, this mainly happens due to additional dept holding share in household’s disposable income.
Η κύρια διαπίστωση αυτής της μελέτης είναι ότι η οικονομική ανασφάλεια είναι ένας πρόσθετος συμπεριφορικός παράγοντας που οδηγεί σε αύξηση της εισοδηματικής ανισότητας. Χρησιμοποιώντας unbalanced panel data αναλυση με ετήσια δεδομένα για 14 χώρες του ΟΟΣΑ, με παρατηρήσεις από το 1960-2019 , δείχνω ότι, μετά τον έλεγχο για τους άλλους γνωστούς καθοριστικούς παράγοντες της εισοδήματικής ανισότητας, το επίπεδο οικονομικής ασφάλειας επηρεάζει αρνητικά την ανισότητα του εισοδήματος. Η σχέση αυτή είναι αιτιώδης και επαληθεύεται από μια σειρά από robustness tests. Επιπλέον, διερευνώ το πως η σχέση αυτή επιρεάζεται από διάφορους παράγοντες κουλτούρας και οικονομικών προτιμήσεων. Τέλος, υποστηρίζω την ύπαρξη δύο υπο-μηχανισμών ατομικής συμπεριφοράς, μέσω των οποίων η οικονομική ασφάλεια επηρεάζει την ανισότητα του εισοδήματος. Πρώτον, η οικονομική ασφάλεια κάνει τα νοικοκυριά να μειώσουν τις αποταμιεύσεις τους και να αυξήσουν τις δαπάνες τους, ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματός τους. Δεύτερον, η οικονομική ασφάλεια επηρεάζει τη συμπεριφορά των νοικοκυριών ως προς τις χρηματοπιστωτικές αγορές, αυξάνοντας το επίπεδο της "έκθεσης" που είναι πρόθυμα να δεχτούν. Βάση των ευρημάτων μου, αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω της αύξησης του χρέους ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος τους.
Λέξη κλειδί :Economic inequality
Economic insecurity
Behavioral factors
Οικονομική ανισότητα
Οικονομική ανασφάλεια
Συμπεριφορική
Διαθέσιμο από :2024-03-09
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-03-09 20:32:23
Δικαιώματα χρήσης :Three-year restricted area
Άδεια χρήσης :