ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Strategic planning and crisis management in light of Covid-19: the case of Greek hotels
Εναλλακτικός τίτλος :Στρατηγικός σχεδιασμός και διαχείριση κρίσεων υπό το φως του Covid-19: η περίπτωση των ελληνικών ξενοδοχείων
Δημιουργός :Peskelidi, Parthena
Πεσκελίδη, Παρθένα
Συντελεστής :Thanos, Ioannis (Επιβλέπων καθηγητής)
Stathakopoulos, Vlasis (Εξεταστής)
Baltas, George (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :105p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Covid-19 pandemic has resulted in unprecedented effects worldwide, tourism and hospitality being the direct victims of it. The hospitality industry is susceptible to turbulent situations such as crises and disasters but the current situation is in many ways considered one of a kind.Strategic planning is a concept that has received a wide range of meanings and definitions depending on the context. Broadly speaking, it is an intentional process to set goals and objectives, define metrics and targets and allocate resources. In the current study, we adopt a multidimensional approach to study planning as suggested by literature and these dimensions include: the degree of formality, participation & involvement, environmental scanning, use of planning techniques and functional coverage.The aim of this study is to investigate strategic planning and crisis management practices in the hotel industry in Greece in light of the new challenges that have emerged due to COVID-19 pandemic. The objectives of the study are to explore the practice of strategic planning in Greek hotels from a multidimensional perspective and the views managers have on the importance of strategic planning and its obstacles. Apart from these, the objectives are aslo to investigate how satisfied or dissatisfied managers are with the outcomes of strategic planning, explore the impact Covid-19 has had on their planning activities and what crisis management practices they adopted to cope with the pandemic.
Η πανδημία Covid-19 είχε ως αποτέλεσμα άνευ προηγουμένου αποτελέσματα παγκοσμίως, με τον τουρισμό και τη φιλοξενία να είναι τα άμεσα θύματα αυτής. Ο κλάδος της φιλοξενίας είναι επιρρεπής σε ταραχώδεις καταστάσεις όπως κρίσεις και καταστροφές, αλλά η τρέχουσα κατάσταση θεωρείται από πολλές απόψεις μοναδική.Ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι μια έννοια που έχει λάβει ένα ευρύ φάσμα εννοιών και ορισμών ανάλογα με το πλαίσιο. Σε γενικές γραμμές, είναι μια σκόπιμη διαδικασία για τον καθορισμό στόχων και στόχων, τον καθορισμό μετρήσεων και στόχων και την κατανομή πόρων. Στην τρέχουσα μελέτη, υιοθετούμε μια πολυδιάστατη προσέγγιση για την μελέτη του στρατηγικού σχεδιασμού όπως προτείνεται από τη βιβλιογραφία και αυτές οι διαστάσεις περιλαμβάνουν: το βαθμό της τυπικότητας, της εμπλοκής και συμμετοχής, την εξέταση του περιβάλλοντος, τη χρήση τεχνικών σχεδιασμού και την κάλυψη λειτουργιών.Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι να διερευνήσει τον στρατηγικό σχεδιασμό και τις πρακτικές διαχείρισης κρίσεων στον ξενοδοχειακό κλάδο στην Ελλάδα υπό το φως των νέων προκλήσεων που έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας COVID-19. Οι στόχοι της μελέτης είναι η διερεύνηση της πρακτικής του στρατηγικού σχεδιασμού στα ελληνικά ξενοδοχεία από μια πολυδιάστατη προσέγγιση και των απόψεων των μάνατζερ σχετικά με τη σημασία του στρατηγικού σχεδιασμού και των εμποδίων του. Εκτός από αυτούς, οι στόχοι είναι επίσης να διερευνηθεί το πόσο ικανοποιημένοι ή δυσαρεστημένοι είναι οι μάνατζερ με τα αποτελέσματα του στρατηγικού σχεδιασμού, να διερευνηθεί ο αντίκτυπος που είχε ο Covid-19 στις δραστηριότητες στρατηγικού σχεδιασμού και ποιες πρακτικές διαχείρισης κρίσεων υιοθέτησαν για να αντιμετωπίσουν την πανδημία.
Λέξη κλειδί :Strategic planning
Crisis management
Pandemic
Στρατηγικός σχεδιασμός
Διαχείριση κρίσεων
Πανδημία
Δημιουργήθηκε :08-02-2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-03-31 14:43:31
Ημερομηνία αποδοχής :2021-03-31 16:43:03
Δικαιώματα χρήσης :Ανοιχτή πρόσβαση
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Peskelidi_2021.pdf

Τύπος: application/pdf