ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The impact of sustainable fashion movement on consumer behaviour: the determinants of clothing buying and disposal behaviour
Εναλλακτικός τίτλος :Ο αντίκτυπος του κινήματος της βιώσιμης μόδας στη συμπεριφορά καταναλωτή: οι καθοριστικοί παράγοντες της συμπεριφοράς αγοράς και απόρριψης ενδυμάτων
Δημιουργός :Baldoka, Stiliani
Συντελεστής :Karantinou, Kalipso (Επιβλέπων καθηγητής)
Skarmeas, Dionysios (Εξεταστής)
Thanos, Ioannis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :166p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8497
Περίληψη :Over the years, the production, consumption and non-eco-friendly disposal of fast fashion clothing, in particular, has serious negative impacts on the environment and human rights protection. However, more and more consumers and fashion brands embrace the sustainable fashion movement, which proposes alternative, eco-friendly ways of clothing production and disposal, like recycling. Sustainable fashion’s main goals are the reduction of pollution in ecosystems and the support of fashion workers’ rights around the world. This research aims to examine the impact of sustainable fashion movement awareness, as well as of sustainability at an aggregate level, on consumer clothing buying and disposal behaviours. Additionally, the relationship between the consumers’ personal characteristics and behaviours mentioned above is also investigated. Finally, consumer fashion attitudes towards clothing buying and disposal behaviours are also part of the study. For the purpose of the research, a quantitative approach was followed by distributing a 30-item questionnaire to 584 participants. The results showed that consumers who are aware of sustainability and the sustainable fashion movement, consider the negative environmental and human rights effects of clothing production and consumption when they make clothing purchases, and move to sustainable ways of clothing disposal. Also, sustainable fashion buyers are mostly women, young people and people with a low monthly individual income. Furthermore, both sustainable and fast fashion consumers desire to be well-dressed, are aware of fashion trends and prefer their clothing to be unique. However, consumers of sustainable fashion think about the negative effects on the environment and human rights when they buy clothing, and move to alternative, eco-friendly ways of clothing disposal, whilst fast fashion consumers do not endorse this point of view.
Με την πάροδο των ετών, η παραγωγή, η κατανάλωση και η μη-φιλική προς το περιβάλλον απόρριψη ενδυμάτων, ειδικά ταχείας μόδας, έχει σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, όλο και περισσότεροι καταναλωτές και εταιρείες μόδας αγκαλιάζουν το κίνημα βιώσιμης μόδας, το οποίο προτείνει εναλλακτικούς, φιλικούς προς το περιβάλλον, τρόπους παραγωγής και απόρριψης ενδυμάτων, όπως η ανακύκλωση. Οι κύριοι στόχοι της βιώσιμης μόδας είναι η μείωση της ρύπανσης στα οικοσυστήματα και η υποστήριξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων στη βιομηχανία μόδας παγκοσμίως.Αυτή η έρευνα στοχεύει να εξετάσει τον αντίκτυπο της επίγνωσης του κινήματος βιώσιμης μόδας, καθώς και της βιωσιμότητας γενικότερα, στην καταναλωτική συμπεριφορά αγοράς και απόρριψης ενδυμάτων. Επιπλέον, διερευνάται η σχέση μεταξύ των προσωπικών χαρακτηριστικών των καταναλωτών και των συμπεριφορών που αναφέρονται παραπάνω. Τέλος, οι στάσεις των καταναλωτών απέναντι στη μόδα σε σχέση με τη συμπεριφορά αγοράς και απόρριψης ενδυμάτων είναι, επίσης, μέρος της μελέτης.Για τους σκοπούς της έρευνας, επιλέχθηκε μια ποσοτική προσέγγιση με τη διανομή ενός ερωτηματολογίου 30 ερωτήσεων σε 584 συμμετέχοντες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι καταναλωτές που γνωρίζουν τη βιωσιμότητα και το κίνημα βιώσιμης μόδας λαμβάνουν υπόψη τις αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και της κατανάλωσης ενδυμάτων στο περιβάλλον και στα ανθρώπινα δικαιώματα όταν κάνουν αγορές ρούχων και επιλέγουν βιώσιμους τρόπους απόρριψης ρούχων. Επιπλέον, οι καταναλωτές βιώσιμης μόδας είναι κυρίως γυναίκες, νέοι άνθρωποι και άτομα με χαμηλό μηνιαίο ατομικό εισόδημα. Ακόμη, οι καταναλωτές, τόσο βιώσιμης όσο και ταχείας μόδας, επιθυμούν να είναι καλοντυμένοι, γνωρίζουν τις τάσεις της μόδας και προτιμούν τα ρούχα τους να είναι μοναδικά. Ωστόσο, οι καταναλωτές βιώσιμης μόδας σκέφτονται τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν αγοράζουν ρούχα και προχωρούν σε εναλλακτικούς, φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους απόρριψης ρούχων, ενώ οι καταναλωτές ταχείας μόδας δεν υποστηρίζουν αυτήν την άποψη.
Λέξη κλειδί :Sustainable fashion
Fast fashion
Consumer clothing buying behaviour
Clothing disposal behaviour
Consumer characteristics
Βιώσιμη μόδα
Ταχεία μόδα
Καταναλωτική συμπεριφορά αγοράς ενδυμάτων
Χαρακτηριστικά καταναλωτή
Διαθέσιμο από :2021-03-29 19:55:35
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-03-29 19:55:35
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Baldoka_2021.pdf

Τύπος: application/pdf