ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εφαρμογή προγραμμάτων επιβράβευσης πελατών στον κλάδο των αεροπορικών εταιρειών. Πόσο αποτελεσματικά είναι και πως επηρεάζουν τις καταναλωτικές συνήθειες του επιβατικού κοινού; Μελέτη περίπτωσης Aegean Airlines και Olympic Air
Εναλλακτικός τίτλος :Implementation of customer reward programs in the airline industry. How effective are they and how do they affect the consumer habits of the passenger public? Case study Aegean Airlines and Olympic Air.
Δημιουργός :Τακλάκογλου, Μαριάνθη
Συντελεστής :Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :157σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8519
Περίληψη :Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνήθηκε ο βαθμός ικανοποίησης του επιβατικού κοινού των αεροπορικών εταιρειών σε σχέση με τα προγράμματα επιβράβευσης επιβατών στον αεροπορικό χώρο και ειδικότερα της Aegean AirLines και της Olympic Αir.Στο πλαίσιο της πρωτογενούς έρευνας που διενεργήθηκε και η οποία στηρίζεται τόσο σε ποσοτικές όσο και σε ποιοτικές μεθόδους, μελετήθηκε ο βαθμός επιτυχίας των προγραμμάτων αυτών, η συσχέτιση τους με τη συμπεριφορά του επιβατικού κοινού (π.χ. αύξηση επιβατικής κίνησης, αλλαγή καταναλωτικής συμπεριφοράς κ.α.) ενώ αναζητήθηκαν και οι παράγοντες εκείνοι, που θα μπορούσαν να καταστήσουν τα προγράμματα αυτά ακόμη πιο ελκυστικά ώστε να έχουν μεγαλύτερο βαθμό διείσδυσης στο καταναλωτικό κοινό.
In the present dissertation, the degree of satisfaction of the passengers of the airlines was investigated in relation to the passenger reward programs, and particularly in the cases of Aegean AirLines and Olympic Air. In the context of the primary research carried out, which was based on both quantitative and qualitative methods, the degree of success of these programs and their correlation with the behavior of the passenger public was studied (eg increase of passenger traffic, change of consumer behavior and more). Additionally, there was a thorough analysis regarding the factors, which could make these programs even more attractive in order to have a greater degree of penetration in the consumer public.
Λέξη κλειδί :Ικανοποίηση του επιβατικού κοινού
Προγράμματα επιβράβευσης
Καταναλωτική συμπεριφορά
Satisfaction
Reward programs
Behavior public
Διαθέσιμο από :2021-03-30 16:37:42
Ημερομηνία έκδοσης :03/30/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-03-30 16:37:42
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Taklakoglou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf