ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εργαλεία και μέσα επικοινωνίας στο χώρο της μουσικής βιομηχανίας
Εναλλακτικός τίτλος :Media and means of communication in the music industry
Δημιουργός :Παπαδημούλη, Μυρτώ
Συντελεστής :Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Αργουσλίδης, Παρασκευάς (Εξεταστής)
Μπάλτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :123σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8522
Περίληψη :O κλάδος της μουσικής βιομηχανίας ανήκει στους κλάδους που συνάντησαν μεγάλες προκλήσεις και ραγδαίες αλλαγές από την τεχνολογική έκρηξη. Ωστόσο, παρά τις όποιες αναταράξεις, ο κλάδος έχει κατορθώσει να προσαρμόζεται συνεχώς. Μάλιστα, τις τελευταίες δεκαετίες, μία σειρά έρευνες, έχουν οδηγηθεί σε σημαντικά συμπεράσματα προσδιορίζοντας τα βασικά κίνητρα που οδηγούν τους ακροατές στην αναζήτηση και την αγορά μουσικής. Παρόλα αυτά, δεν καταγράφεται αντίστοιχη προσαρμογή της εγχώριας αγοράς, μιας και εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό κενό στην εξειδικευμένη καταγραφή δεδομένων στους Έλληνες ακροατές. Η διπλωματική αυτή εργασία, κατόπιν θεωρητικής επισκόπησης ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, και με τη συγκέντρωση ποσοτικών δεδομένων από τη συλλογή ερωτηματολογίων από δείγμα καταναλωτών, θέτει τους εξής ερευνητικούς στόχους, αναφορικά με την στάση του Έλληνα καταναλωτή: να εντοπίσει ποια μέσα χρησιμοποιεί το ελληνικό κοινό για να αναζητά και να αγοράζει μουσική και πώς επηρεάζονται οι επιλογές των καταναλωτών ανάλογα με τα δημογραφικά τους στοιχεία και τις μουσικές προτιμήσεις τους, να απαντήσει στο αν η πειρατεία εξακολουθεί να επιδρά αρνητικά στον κλάδο, να διαπιστώσει σε ένα πρώτο επίπεδο αν παρατηρείται διαφοροποίηση στις μουσικές συνήθειες των καταναλωτών την περίοδο της πανδημίας. Την παρούσα διπλωματική εργασία αποτελούν πέντε κεφάλαια. Το 1ο Κεφάλαιο περιλαμβάνει μία εισαγωγή αναφορικά με την πραγματικότητα του κλάδου της Μουσικής Βιομηχανίας σε διεθνές επίπεδο, καταλήγοντας στους ερευνητικούς στόχους που προκύπτουν αναφορικά με το ελληνικό καταναλωτικό κοινό. Το 2ο Κεφάλαιο αποτελεί τη θεωρητική επισκόπηση της βιβλιογραφικής έρευνας. Στο 3ο κεφάλαιο, παρατίθεται η μεθοδολογία που ακολούθησε η έρευνα. Συγκεκριμένα, περιγράφεται η μέθοδος συλλογής των στοιχείων της έρευνας, το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε και οι μέθοδοι που αξιοποιήθηκαν για την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν. Το 4ο κεφάλαιο αφορά την ανάλυση των δεδομένων. Στο 5ο κεφάλαιο, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα συμπεράσματα της έρευνας και αναδεικνύεται η συνεισφορά της σε θεωρητικό και διοικητικό επίπεδο, οι περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
The music industry has faced many radical changes and challenges, that coincide with the technological advances of the past few decades. Despite the turmoil, the industry has persevered by adapting constantly. The scientific community has conducted significant research in order to find what motivates consumer to spend money on the products of the industry. However, the data based on the Greek consumers’ behaviour is sparse. This study -after thorough review of both Greek and international literary references- collected data from Greek musical consumers and tried to address the following issues: The media, which Greeks choose to search for and buy music. How consumer’s choices are influenced, based on their demographics and musical preferences.- Digital piracy and its negative effect on the industry.- The effect of the Covid-19 pandemic on consumers’ behaviour. The study consists of five Chapters. The 1st chapter is introductory and summarizes the current international status of the industry and the goals of the study. The 2nd chapter reviews international and Greek literature. The 3rd chapter displays the methodology of the research, data collection and the questionnaire. In the 4th chapter, the data collected is analysed. Finally, in the 5th chapter, conclusions are presented and further research goals are suggested.
Λέξη κλειδί :Μουσική βιομηχανία
Πειρατεία
Δισκογραφικές εταιρείες
Συναυλία
Ραδιόφωνο
Music industry
Piracy
Streaming
YouTube
Lifestyle
Διαθέσιμο από :2021-03-31 21:40:50
Ημερομηνία έκδοσης :02/23/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-03-31 21:40:50
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papadimouli_2020.pdf

Τύπος: application/pdf