ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μελέτη της επιρροής του content marketing στην εικόνα της μάρκας
Εναλλακτικός τίτλος :Study of the influence of content marketing on brand image
Δημιουργός :Βολιτάκη, Μαρία-Χαρά
Συντελεστής :Δρόσος, Δημήτρης (Επιβλέπων καθηγητής)
Ρεπούσης, Παναγιώτης (Εξεταστής)
Αργουσλίδης, Παρασκευάς (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :146σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8527
Περίληψη :Το ψηφιακό content marketing αποτελεί σήμερα μία αναπόσπαστη τακτική κίνηση πουεντάσσεται στη στρατηγική του μάρκετινγκ, όχι μόνον εδραιωμένων και ευρέως γνωστών μαρκών, αλλάκαι ανερχόμενων επιχειρήσεων. Λειτουργεί περισσότερο ως ένα εργαλείο δημιουργίας άμεσων σχέσεωνμεταξύ επιχείρησης και καταναλωτών – πελάτων, καθώς πραγματοποιείται μέσω καναλιών που ανήκουνστην επιχείρηση, και λιγότερο ως εναλλακτικός τρόπος προβολής της επιχείρησης και των προϊόντων –υπηρεσιών της. Επιπλέον, η εικόνα της μάρκας απασχολεί πλέον σε μεγάλο βαθμό τα στελέχη τουμάρκετινγκ μίας επιχείρησης, καθώς δίνεται ολοένα και περισσότερη προσοχή σε εκείνη από τουςκαταναλωτές, ενώ καθίσταται ξεκάθαρο ότι στην εποχή της πληροφορίας τα απτά χαρακτηριστικά τουπροϊόντος και η τιμή του δεν συνιστούν τους κυριότερους παράγοντες που θα καθοδηγήσουν τηναγοραστική απόφαση του καταναλωτή. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο πλέον σε αυτό η εικόνα και ηάποψη που έχει ο καταναλωτής για τη μάρκα του προϊόντος.Σκοπός της έρευνας είναι να μελετήσει την επιρροή του ψηφιακού content marketing στην εικόνατης μάρκας, την επίδραση της αρχής της κοινωνικής απόδειξης στην αξιολόγηση του περιεχομένου πουπαρέχεται στο πλαίσιο του content marketing από την επιχείρηση και πως η αξιολόγηση αυτή μπορεί ναέχει αντίκτυπο στην υπάρχουσα εικόνα για τη μάρκα. Μέχρι στιγμής δεν βρέθηκε στην ακαδημαϊκήβιβλιογραφία κάποια έρευνα που να συνδυάζει αυτά τα τρία στοιχεία.Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν ότι η εικόνα της μάρκας μπορεί να επηρεαστεί από τηναξιολόγηση του περιεχομένου της μάρκας. Δεν υποστηρίζεται η ύπαρξη άμεσης επιρροής του contentmarketing στην εικόνα της μάρκας, όταν υπάρχει ήδη θετική άποψη για τη μάρκα και δεν προκύπτει ότιοι ενδείξεις κοινωνικής απόδειξης μπορούν να βελτιώσουν την άποψη του χρήστη για το περιεχόμενο τηςμάρκας, όταν του αρέσει ήδη το περιεχόμενο ως έναν βαθμό.
Today, digital content marketing is an integral part of marketing strategy, not only of well-established and well-known brands, but also of upcoming businesses. It works more as a tool for creating direct relationships between business and consumers - customers, as it is implemented via the owned channels of a company, and less as an alternative way of promoting business and products - services. In addition, marketing executives are now giving much thought on the brand image, as more and more attention is paid to it by consumers. Nowadays, it becomes clear that the product’s tangible features and its price are not the main factors that will lead consumer purchasing decision. The image and the consumer opinion on the brand of the product are of paramount importance and play key role. The aim of this research is to study the influence of digital content marketing on brand image, the effect of the principle of social proof on the evaluation of the content that is provided in the context of content marketing by the company and how this evaluation may have an impact on the existing image of the brand. So far it has not been found in academic bibliography some research that combines these three elements.The results suggest that the brand image can be affected by the evaluation of the brand’s content. The existence of direct influence of content marketing on brand image is not supported, when there is already a positive opinion of the brand and it does not appear that social proof nudges can improve the user's perception of a brand, when he already likes the content of this brand.
Λέξη κλειδί :Μάρκετινγκ
Περιεχόμενο
Εικόνα της μάρκας
Κοινωνική επιρροή
Ψηφιακό μάρκετινγκ
Content marketing
Digital marketing
Social proof
Brand image
Content
Διαθέσιμο από :2021-04-04 15:15:42
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-04-04 15:15:42
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Volitaki_2021.pdf

Τύπος: application/pdf