ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Marketing plan για νέο προϊόν ελαίου κάνναβης CBD
Εναλλακτικός τίτλος :Marketing plan for a new CBD oil product
Δημιουργός :Κονταξάκη, Μαρία-Αλίκη
Συντελεστής :Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπάλτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Αργουσλίδης, Παρασκευάς (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η μεταπτυχιακή εργασία περιέχει παράρτημα ερωτηματολογίων έρευνας και βιβλιογραφία.
Φυσική περιγραφή :174σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται ολοκληρωμένο πρόγραμμα Μάρκετινγκ, για το λανσάρισμα συμπληρωμάτων διατροφής ελαίου κάνναβης με κανναβιδιόλη από μία νεοσύστατη ελληνική παραγωγική εταιρία, η οποία επιδιώκει τη διείσδυση στον αναπτυσσόμενο κλάδο προϊόντων κάνναβης, τη δημιουργία επίγνωσης της μάρκας και την αύξηση του λειτουργικού κέρδους της. Μετά τη θεωρητική επισκόπηση του προγράμματος, αναλύεται η υπάρχουσα κατάσταση, σε επίπεδο εταιρίας και στο ευρύτερο-εξωτερικό περιβάλλον. Ακολουθεί η διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας, με στόχο τη διερεύνηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των νέων συμπληρωμάτων διατροφής, έναντι των υπαρχόντων στο χώρο του φαρμακείου. Το δείγμα αντλήθηκε από τον κλάδο των φαρμακοποιών (δείγμα σκοπιμότητας) και η συλλογή πληροφοριών βασίστηκε στη μέθοδο των προσωπικών σε βάθος συνεντεύξεων. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων εφαρμόσθηκε η μέθοδος ανάλυσης περιεχομένου. Διενεργήθηκε επίσης ποσοτική έρευνα, με στόχο να διερευνηθούν μέσω ερωτηματολογίων οι συνήθειες και τα κριτήρια επιλογής των καταναλωτών απέναντι στα συμπληρώματα διατροφής, γενικά, καθώς και η στάση τους και πρόθεση αγοράς για τα νέα προϊόντα. Η μέθοδος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ήταν μέσω προσωπικής, απρογραμμάτιστης συνέντευξης, χρησιμοποιώντας δείγμα ευκολίας. Τα δεδομένα επεξεργάστηκαν μέσω του στατιστικού προγράμματος SPSS. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση SWOT και τέθηκαν στρατηγικοί και επικοινωνιακοί στόχοι. Προς επίτευξή τους, προτείνονται συγκεκριμένες στρατηγικές κατευθύνσεις και πραγματοποιείται τμηματοποίηση της αγοράς, στόχευση στα ελκυστικότερα υποσύνολα αυτής, ενώ αναπτύσσεται η κατάλληλη στρατηγική τοποθέτησης. Επίσης, προτείνεται η ενδεδειγμένη πολιτική προϊόντος, τιμολόγησης, διανομής και προβολής.Στη συνέχεια, αναλύεται ο τρόπος υλοποίησης της επιλεγείσας στρατηγικής με μελέτη των χρηματοοικονομικών όρων, κατάρτιση προϋπολογισμού και ανάλυση Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης. Για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος ορίζεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών και πλάνο ανάθεσης ευθυνών στα αρμόδια τμήματα. Επίσης, προγραμματίζεται τακτικός έλεγχος της απόδοσης του προγράμματος και διατυπώνονται εναλλακτικά σενάρια προς αντιμετώπιση τυχόν δυσμενών καταστάσεων.Τέλος, παρουσιάζονται τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την πρωτογενή έρευνα, τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων, πρότυπο δείγμα του εταιρικού ιστότοπου, καθώς και οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία.
The aim of this thesis is the realization of a Greek start-ups complete Marketing plan, to launch a series of CBD hemp oil food supplements, in order to penetrate the developing hemp products industry, raise brand awareness and increase its operating profit.Following the theoretical overview of the program, the internal environment of the company and the micro and macro environment are analyzed. Qualitative research was conducted to investigate the competitive advantage of the new food supplements, against the existing ones in the pharmacies. The sample was drawn from the pharmacists’ sector (purposeful sampling) and the compilation of information was based on the method of in-depth interviewing. The qualitative content analysis method was implemented for the data analysis. Quantitative research has also been conducted to investigate by means of questionnaires consumers’ habits and purchasing criterion concerning food supplements, in general, and their attitude and purchasing intentions regarding the new products. The quantitative data collection method chosen was face-to-face interviewing with the use of convenience sampling. For the statistical data analysis, SPSS Statistics software was used.SWOT analysis was realized and strategic and communicative goals were set. For their achievement, specific strategic guidelines are suggested and STP analysis (Segmentation-Targeting-Positioning) is undertaken. Furthermore, the appropriate Marketing Mix (4P’s) policies are marked.Then, the process of the implementation of the chosen strategy is analyzed via financial terms, the drawing-up of the budget and Profit & Loss Statement. For this program to be successful, a specific agenda and a responsibilities assignment plan to the relevant departments are indicated. Moreover, a regular program efficiency control is programmed and thus, alternative scenarios are made in order to deal with any adverse situations.Finally, research tools used in the primary research, data of the statistical analysis, template model of the company’s website and sources used are presented.
Λέξη κλειδί :Έλαιο κάνναβης
Συμπλήρωμα διατροφής
Κανναβιδιόλη
Σχέδιο μάρκετινγκ
CBD oil
Food supplement
Cannabidiol
Marketing plan
Διαθέσιμο από :2024-04-02 08:28:57
Ημερομηνία έκδοσης :23-02-2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-04-02 08:28:57
Ημερομηνία αποδοχής :2021-04-07 00:46:48
Δικαιώματα χρήσης :Three-year restricted area
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kontaxaki_2021.pdf

Τύπος: application/pdf