ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Έρευνα της καταναλωτικής συμπεριφοράς στον κλάδο των σούπερ μάρκετ: μελέτη περίπτωσης Βερόπουλος / Μy Market
Εναλλακτικός τίτλος :Research on consumer behavior in the supermarket sector: a case study of Veropoulos / My Market
Δημιουργός :Κατσούρα, Αμαλία
Συντελεστής :Μπάλτας, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Δρόσος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Παινέσης, Γρηγόριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :160σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8533
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιείται στα πλαίσια του Ερευνητικού Εργαστηρίου Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πεδίο μελέτης είναι ο κλάδος των σούπερ μάρτκετ και πιο συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ Βερόπουλος/My market. Στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι να μελετηθούν και να καταγραφούν οι συνήθειες και η στάση του μέσου καταναλωτή όσον αφορά τις αγορές του στη συγκεκριμένη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης των πεποιθήσεων και της γνώμης του καταναλωτή σχετικά με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας του My market (private label). Ακόμη το όλο εγχείρημα, στοχεύει στο να κατανοηθούν τα κριτήρια επιλογής τόσο προϊόντων όσο και καταστημάτων αλλά και να εκτιμηθεί η πιστότητα των καταναλωτών απέναντι σε επωνυμίες αγαθών και πιο συγκεκριμένα των καταναλωτών που πραγματοποιούν τις αγορές τους στο My market. Η διπλωματική εργασία εκτείνεται σε έξι κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μια επισκόπηση του κλάδου των σούπερ μάρκετ. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται εκτενής αναφορά στην ιστορική εξέλιξη του κλάδου, το μέγεθος της αγοράς, τις τάσεις και τη δυναμικότητα του, την ανάλυση SWOT και τις επιπτώσεις από την πανδημία. Επίσης, αναφέρεται η γεωγραφική κατανομή των σούπερ μάρκετ και η διεθνής εξέλιξη του κλάδου. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η αλυσίδα My market και γίνεται μια σύντομη αναφορά στην ιστορία του σούπερ-μάρκετ. Επιπροσθέτως, παρουσιάζονται τα σημαντικότερα στοιχεία της συγκεκριμένης αλυσίδας, όπως είναι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που διαθέτει, η εταιρική κοινωνική ευθύνη και τα οικονομικά της στοιχεία. Στο τρίτο κεφάλαιο, καταγράφονται στοιχεία γύρω από τον όρο «Συμπεριφορά του καταναλωτή». Δίνονται, ο ορισμός της έννοιας και τα στοιχεία που αποδεικνύουν την σπουδαιότητα για τη μελέτη του συγκεκριμένου πεδίου. Ακόμη, αναλύονται οι αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών, αλλά και το πως αυτές επηρεάζονται από διάφορα χαρακτηριστικά ενός καταστήματος σούπερ μάρκετ. Στο τέταρτο κεφάλαιο, πραγματοποιείται η ερευνητική επισκόπηση της διπλωματικής εργασίας. Επισημαίνονται βάσει των γενικών κανόνων τα βήματα, που ακολουθήθηκαν για την διεξαγωγή της ερευνητικής διαδικασίας της εργασίας. Στο πέμπτο κεφάλαιο, γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, όπως αυτά προέκυψαν από τις αναλύσεις των στοιχείων στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS. Αρχικά, αναφέρονται τα αποτελέσματα της κάθε ενότητας του ερωτηματολογίου, όπως τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος, οι αγοραστικές του συνήθειες κλπ. Στην συνέχεια, μέσω των επαγωγικών αναλύσεων, γίνεται προσπάθεια να συσχετισθούν διάφορες πτυχές της καταναλωτικής συμπεριφοράς, ώστε να προσδιοριστούν οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των δεδομένων. Τα γραφήματα και οι πίνακες, που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο, εξυπηρετούν στην κατανόηση, όσων αναφέρονται, από πλευράς αναγνώστη. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο της διπλωματικής παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι διοικητικές συνέπειες, που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της ερευνητικής μεθοδολογίας, καθώς και κάποιες προτάσεις για μελλοντικές έρευνες.
This dissertation is carried out in the framework of the Marketing Research Laboratory of the Athens University of Economics and Business. Field of study is the supermarket sector and more specifically Veropoulos / My market. The aim of this dissertation is to study and record the habits and attitudes of the average consumer regarding his purchases in this supermarket chain. At the same time, an effort is being made to investigate the consumer's beliefs and opinions about My market (private label) products. The whole project aims to understand the selection criteria for both products and stores, but also to assess the loyalty of consumers to branded goods and more specifically to consumers who make their purchases in My market. The dissertation is divided into six chapters. The first chapter is an overview of the supermarket industry. More specifically, extensive reference is made to the historical development of the industry, market size, trends and capacity, SWOT analysis and the effects of the pandemic. It also mentions the geographical distribution of supermarkets and the international development of the industry. The second chapter presents the My market chain and provides a brief overview of the history of the supermarket. In addition, the most important elements of this chain are presented, such as its private label products, corporate social responsibility and its financial elements. In the third chapter, data are recorded around the term "Consumer Behavior". The definition of the concept and the data that prove the importance for the study of the specific field are given. It also analyzes the shopping habits of consumers, but also how they are affected by various characteristics of a supermarket. In the fourth chapter, the research review of the dissertation is carried out. The steps followed to carry out the research process of the work are marked according to the general rules. In the fifth chapter, the results of the research are presented, as they emerged from the analysis of the data in the statistical program SPSS. First, the results of each section of the questionnaire are reported, such as the demographic characteristics of the sample, its purchasing habits, etc. Then, through inductive analyzes, an attempt is made to correlate various aspects of consumer behavior in order to determine the relationships that develop between of the data. The graphs and tables, included in the chapter, serve to help the reader understand what is being said. Finally, in the sixth chapter of the dissertation are presented the conclusions and the administrative consequences, which result from the results of the research methodology, as well as some suggestions for future researches.
Λέξη κλειδί :Συμπεριφορά καταναλωτή
Σούπερ μάρκετ
Βερόπουλος
Αγοραστική συμπεριφορά
Έρευνα καταναλωτικής συμπεριφοράς
Consumer behaviour
My market
Supermarket
Buying behavior
Consumer attitude
Διαθέσιμο από :2021-04-06 21:08:47
Ημερομηνία έκδοσης :03/04/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-04-06 21:08:47
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Katsoura_2021.pdf

Τύπος: application/pdf