ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οι προτιμήσεις και η στάση των καταναλωτών απέναντι στις εκπτώσεις και τις δωρεάν συσκευασίες, ως εργαλεία προώθησης πωλήσεων, με έμφαση στα τυποποιημένα τρόφιμα
Εναλλακτικός τίτλος :Consumers' preferences and perceptions towards discounts and bonus packs, as sales promotion tools, with emphasis on packaged food
Δημιουργός :Τριανταφυλλάκη, Βασιλική
Συντελεστής :Κοκκινάκη, Φλώρα (Επιβλέπων καθηγητής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Παινέσης, Γρηγόρης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :84σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8534
Περίληψη :Στόχος της εργασίας αυτής είναι να καταγράψει και να αναλύσει τις προτιμήσεις και τη στάση των καταναλωτών απέναντι στις Εκπτώσεις (Discounts or Price-off Promotions) και τις Δωρεάν Συσκευασίες (Bonus Packs), ως εργαλεία Προώθησης Πωλήσεων. Έμφαση δίνεται στις τεχνικές αυτές εφαρμοζόμενες στον κλάδο των Τροφίμων, και συγκεκριμέναστα τυποποιημένα τρόφιμα. Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μία περιγραφικήέρευνα με σκοπό να μελετήσει τη διεθνή επιστημονική γραμματεία και τη διεθνή βιβλιογραφία επί του συγκεκριμένου θέματος. Επιπρόσθετα, οι προτιμήσεις τωνκαταναλωτών ερευνώνται σε σχέση με το είδος της Έκπτωσης ή της Δωρεάν Συσκευασίαςπου είναι πιο ελκυστικό γι’ αυτούς, την πρόθεση αγοράς τέτοιων Προσφορών καθώς και την πρόθεση Επαναγοράς, το προφίλ των καταναλωτών που επιλέγουν την εκάστοτε Προσφορά, την επιρροή που έχουν οι προσφορές αυτές σε αποφάσεις όπως η ποσότητα,και το είδος των προϊόντων που θα αγορασθούν από πλευράς καταναλωτή. Η έρευνα πουπραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής εργασίας ήταν ποσοτική με ερωτηματολόγιο με κλειστού τύπου ερωτήσεις, το οποίο απάντησαν 103 συμμετέχοντες.Τα ευρήματα ανέδειξαν πως οι Εκπτώσεις και οι Δωρεάν Συσκευασίες επηρεάζουνσημαντικά την αγοραστική συμπεριφορά με άλλους καταναλωτές να ενδιαφέρονται περισσότερο για τη μία ή την άλλη Προσφορά ανάλογα με τις ανάγκες τους και το προφίλτους. Τέλος γίνονται μερικές προτάσεις για μελλοντική έρευνα με βάση τα συμπεράσματα.
Aim of this dissertation is to record and analyze the consumers' preferences and perceptions towards Discounts and Bonus Packs, as Sales Promotion tools. Emphasis is given to these techniques applied on the Food industry, and in particular on packaged food. Regarding the type of research, it is a descriptive research intended to study the international scientific literature and bibliography related to the subject. Additionally, the consumers' preferences and perceptions are investigated primarily in relation to the type of Discount or Bonus Pack which is more attractive to them, the purchase intention towards this type of offers, as well as the repurchase intention, the profile of the consumers who tend to choose these offers, the influence of these sales promotion tools on their decisions such as quantity, and type of products. The research that was carried out was a quantitative one, with a questionnaire structured with closed-ended questions, answered by 103 participants.The findings show that Discounts and Bonus Packs have a significant impact on consumers' behavior while some of the consumers are more interested in one or the other offer depending on their needs and profile. Finally, suggestions for future research are made based on the conclusions.
Λέξη κλειδί :Έκπτωση
Δωρεάν συσκευασία
Προσφορά
Προώθηση πωλήσεων
Τυποποιημένα τρόφιμα
Discount
Bonus pack
Promotion
Sales promotion
Packaged food
Διαθέσιμο από :2021-04-06 11:03:39
Ημερομηνία έκδοσης :02/08/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-04-06 11:03:39
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Triantafyllaki_2021.pdf

Τύπος: application/pdf