ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Hegde ratio and hedging effectiveness in Greek stock index futures market
Εναλλακτικός τίτλος :Λόγος αντιστάθμισης και αποτελεσματικότητα αντιστάθμισης στις ελληνικές χρηματιστηριακές αγορές
Δημιουργός :Katsanioti, Kalliopi
Κατσανιώτη, Καλλιόπη
Συντελεστής :Tzavalis, Elias (Επιβλέπων καθηγητής)
Dendramis, Yiannis (Εξεταστής)
Pagratis, Spyros (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :51p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8548
Περίληψη :This study investigates the hedge ratio and hedging effectiveness in Greek stock index markets during the period from January 2006 to December 2020. The focus is on various techniques to estimate constant and time-varying hedge ratios. For the FTSE/ATHEX-20 stock index futures contract of the Athens Derivatives Exchange (ADEX), a variety of econometric models are employed to derive and examine underlying hedge ratios. Constant hedge ratio is calculated by applying the conventional regression model (OLS) and the error correction model (ECM). Dynamic hedge ratios are estimated using the generalized autoregressive conditional heteroskedasticity GARCH and EGARCH models. Both in-sample and out-of-sample performances utilizing week by week information are inspected. The results show that the EGARCH model is better than the other models employed for estimating the hedging effectiveness of the hedge.  
Αυτή η μελέτη διερευνά τον λόγο αντιστάθμισης και την αποτελεσματικότητα αντιστάθμισης στις ελληνικές χρηματιστηριακές αγορές από τον Ιανουάριο του 2006 έως το Δεκέμβριο του 2020. Η εστίαση είναι σε διάφορες τεχνικές για την εκτίμηση σταθερών και χρονικά μεταβαλλόμενων λόγων Για τα συμβόλαια μελλοντικής FTSE / ATHEX-20 του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών (ADEX), χρησιμοποιείται μια ποικιλία οικονομετρικών μοντέλων για την εξαγωγή και εξέταση των υποκείμενων δεικτών αντιστάθμισης. Ο σταθερός λόγος αντιστάθμισης υπολογίζεται εφαρμόζοντας το συμβατικό μοντέλο παλινδρόμησης (OLS) και το μοντέλο διόρθωσης σφαλμάτων (ECM). Οι δυναμικοί λόγοι αντιστάθμισης εκτιμώνται με τη χρήση των γενικευμένων μοντέλων GΑRCH και EGARCH. Εξετάστηκαν τόσο οι αποδόσεις της αντιστάθμισης εντός δείγματος όσο και εκτός δείγματος που χρησιμοποιούν πληροφορίες σε εβδομαδιαία βάση. Τα αποτελέσματα και για τα δύο δείγματα δείχνουν ότι το μοντέλο EGARCH (1,1) είναι καλύτερο από τα άλλα μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της αντιστάθμισης.
Λέξη κλειδί :Constant and time-varying hedge ratios
Hedging effectiveness
Futures contracts
OLS
GARCH
Σταθερός και δυναμικός λόγος αντιστάθμισης
Αποτελεσματικότητα αντιστάθμισης
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης
Διαθέσιμο από :2021-04-13 18:22:51
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-04-13 18:22:51
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Katsanioti_2021.pdf

Τύπος: application/pdf