ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η καταναλωτική συμπεριφορά στον κλάδο των σούπερ μάρκετ «Μικρές αλυσίδες»
Εναλλακτικός τίτλος :A survey of consumer behavior in the supermarket sector: the case of small grocery store chains
Δημιουργός :Ζιάκας, Ευάγγελος
Συντελεστής :Μπάλτας, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Αργουσλίδης, Παρασκευάς (Εξεταστής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :148σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8561
Περίληψη :Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε το διάστημα μεταξύ του Αυγούστου 2020 με Ιανουάριο 2021 στα πλαίσια της ετήσιας έρευνας που διενεργεί το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με σκοπό τη διερεύνηση της αγοραστικής συμπεριφοράς και της ικανοποίησης των Ελλήνων καταναλωτών από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ αλλά και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που αυτές προσφέρουν. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου κατόπιν τηλεφωνικών κλήσεων. Η συγκεκριμένη πτυχιακή ανέλαβε την ανάλυση της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών που πραγματοποιούν τις αγορές τους από τις «μικρές αλυσίδες» σούπερ μάρκετ, οι οποίες αποτελούνται από τις εταιρείες: Γαλαξίας, Market In, Bazaar, Κρητικός και Μασούτης. Η διπλωματική εργασία αποτελείται από επτά κεφάλαια.Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον κλάδο του λιανεμπορίου τροφίμων, όπως επίσης και μια απόπειρα εκτίμησης του μεγέθους των πωλήσεων του κλάδου εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού.Στο δεύτερο κεφάλαιο που αφορά τον κλάδο των σούπερ μάρκετ, αφού αρχικά δίνεται ο ορισμός τους, έπειτα αναλύονται οι βασικές κατηγορίες τους και γίνεται μια ιστορική αναδρομή της ύπαρξης τους στον ελλαδικό χώρο. Επίσης, στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι «μικρές αλυσίδες», καθώς και η σημερινή δομή του κλάδου, ενώ τέλος γίνεται μια ανάλυση swot των «μικρών αλυσίδων».Στο τρίτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στη «συμπεριφορά του καταναλωτή», καταγράφεται ο ορισμός και οι παράγοντες που την επηρεάζουν, καθώς επίσης και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή καταστήματος σούπερ μάρκετ.Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Καταγράφεται η ιστορική αναδρομή των προϊόντων αυτών και η μεταβολή της εικόνας τους με την πάροδο των ετών. Στο πέμπτο κεφάλαιο καταγράφεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την διεξαγωγή της ερευνητικής διαδικασίας της διπλωματικής αυτής εργασίας.Στο έκτο κεφάλαιο, γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που αντλήθηκαν μέσω του στατιστικού προγράμματος SPSS.Στο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο καταγράφονται τα συμπεράσματα που απορρέουν από την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής.
The present thesis has been conducted between August 2020 and January 2021 within the context of the annual survey held by the Athens University of Economics and Business in order to research the buying behavior and the satisfaction of Greek consumers from the supermarket chains and the private label products that they offer. The data collection was performed via completing a questionnaire through telephone calls.This thesis analyzes the buying behavior of the consumers, who make their purchases from the "small grocery store chains”, such as the following: Galaxias, Market In, Bazaar, Kritikos and Masoutis.The thesis is consisted of seven chapters.The first chapter refers to the retail sector coupled with an attempt to estimate the size of the industry's sales during the coronavirus pandemic outburst.Τhe second chapter puts in spotlight the supermarket sector by providing its definition, analyzing its main categories and coming up with a historical review of its existence in the Greek area with the passage of time. Furthermore, the "small grocery store chains" as well as the current structure of the industry are analyzed in this chapter. Finally, a swot analysis of the "small grocery store chains" has been done.Regarding the third chapter, a mention to the term of “consumer behavior" is cited. Additionally, the factors which affect it and the criteria which are taken into consideration by the consumers in relation to the choice of a supermarket are apposed.The fourth chapter analyzes the private label products. The historical background of these products and the change of their image over the years are recorded.The fifth chapter records the procedure, which was followed so as to conduct the research process of this thesis.The sixth chapter, presents the results of the research which were obtained through the statistical program SPSS.The seventh and last chapter records the conclusions resulting from the elaboration of this thesis.
Λέξη κλειδί :Συμπεριφορά καταναλωτή
Καταναλωτικές συνήθειες
Αλυσίδες σούπερ μάρκετ
Ιδιωτική ετικέτα
Σουπερμάρκετ
Consumer behaviour
Shopping habits
Grocery store chains
Private label
Supermarket
Διαθέσιμο από :2021-04-19 00:30:25
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-04-19 00:30:25
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Ziakas_2021.pdf

Τύπος: application/pdf