ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μελέτη του κοινωνικοοικονομικού αποτυπώματος των αυτόνομων οχημάτων και της πρωτοβουλίας CCAM στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Εναλλακτικός τίτλος :Study of the socio-economic footprint of autonomous vehicles and the CCAM Initiative in the European Union
Δημιουργός :Κιούσης, Παναγιώτης
Συντελεστής :Τσακανίκας, Άγγελος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παναγιώτου, Νικόλαος (Εξεταστής)
Γιωτόπουλος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :178σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8567
Περίληψη :Ένα μέλλον με Connected, Cooperative Automated Mobility (CCAM) θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες δυνατότητες για πολλές βιομηχανίες. Μέχρι το 2030, το 40% της σημερινής δεξαμενής μεταφορών-εσόδων θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν από τρόπους μεταφοράς που δεν υπάρχουν ακόμη και τώρα. Για τις καθιερωμένες εταιρείες, η επιτυχία στην αυτόνομη κινητικότητα θα απαιτήσει πιθανώς να ξεπεράσουν τα υπάρχοντα όριά τους για να προσφέρουν νέα προϊόντα. Μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών, για παράδειγμα, αυτό μπορεί να σημαίνει τη μετάβαση από την απλή πώληση αυτοκινήτων στην πώληση κινητικότητας ευρύτερα. Για τους δημόσιους δρόμους και τις κατασκευαστικές εταιρείες που τους υποστηρίζουν, θα μπορούσε να αφορά τον εξοπλισμό των δρόμων που κατασκευάζουν με αισθητήρες για διαχείριση της κυκλοφορίας, προγνωστική συντήρηση και επικοινωνία με αυτόνομα οχήματα (AV). Η αυτόνομη κινητικότητα έχει πραγματικά οφέλη για πόλεις, ταξιδιώτες και τον ιδιωτικό τομέα. Σε αυτήν την έκθεση, περιγράφουμε πώς οι τομείς που επηρεάζονται μπορούν να σφυρηλατήσουν μια στρατηγική για την ενσωμάτωση της αυτόνομης κινητικότητας.
A future of CCAM could create new possibilities for many industries. By 2030, 40% of today’s transportation-revenue pool could be served by modes of transport that don’t even exist now. For established companies, succeeding in autonomous mobility will likely require going beyond their existing boundaries to offer new products. Among carmakers, for example, that might mean moving from just selling cars to selling mobility more broadly. For public-roads agencies and construction companies that support them, it could be about equipping the roads they build with sensors for traffic management, predictive maintenance, and autonomous-vehicle (AV) communication. Autonomous mobility has real benefits for cities, travelers, and the private sector. In this report, we describe how economic sectors under this effect can forge a strategy to make autonomous mobility happen.
Λέξη κλειδί :Αυτόνομη οδήγηση
Οικονομικοί τομείς
Απασχόληση
Δείκτες αξιολόγησης
Πιθανά οικονομικά οφέλη
Connected Cooperative Automated Mobility
Economic effects
Occupation
Key point indicators
Possible economic effects
CCAM
Διαθέσιμο από :2021-04-21 10:51:50
Ημερομηνία έκδοσης :04/16/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-04-21 10:51:50
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kiousis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf