ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επιχειρηματικό σχέδιο Compass
Εναλλακτικός τίτλος :Business plan Compass
Δημιουργός :Μπούχτης, Ιωάννης
Συντελεστής :Σαλαβού, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαλεξανδρής, Αλέξανδρος (Εξεταστής)
Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :121σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8568
Περίληψη :Η διπλωματική αφορά τη δημιουργία μιας ψηφιακής εταιρείας που θα δραστηριοποιηθεί στον κλάδο των ΤΠΕ, εν μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η COMPASS επιθυμεί να λύσει το πρόβλημα της ελλιπούς πληροφόρησης και της σύνθετης διευθέτησης των υποχρεώσεων των πολιτών που διαβιούν στην Ελλάδα, σε σχέση με την φορολογία και τη νομοθεσία μέσω μιας ενιαίας πλατφόρμας. Η πλατφόρμα COMPASS θα περιλαμβάνει 3 εφαρμογές: φορολογία, νομικά, δικτύου συνεργαζόμενων συνεργατών hub και υπηρεσίες συμβούλου και εξωτερικών υπηρεσιών. Η επιχείρηση θεωρεί ευκαιρία το πολιτικό, κοινωνικό, τεχνολογικό και νομικό περιβάλλον. Η COMPASS θέτει στόχους τριετίας την αύξηση των πωλήσεων κατά 6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Λόγω της μοναδικότητας και της ομοιομορφίας των υπηρεσιών της, δραστηριοποιείται με βάση την στρατηγική της συσχετισμένης διαφοροποίησης σε εταιρικό επίπεδο. Σε επίπεδο μονάδων ακολουθεί την στρατηγική τις ηγεσίας κόστους στις απλές υπηρεσίες και της εστίασης με διαφοροποίηση στις σύνθετες. Επιπρόσθετα, εντός των λειτουργιών της ακολουθεί τη διαφοροποίηση και τη μείωση κόστους. Η επιχείρηση αποσκοπεί στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες της, παρέχοντας στην πλατφόρμα της ένα προσωπικό ημερολόγιο υποχρεώσεων. Οι προτεινόμενες υπηρεσίες αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας. Θα παράγουν καινοτομία και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για τους πολίτες. Στην πολιτική προϊόντος η εταιρεία δεσμεύεται για τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών κάθε έτος. Η επιχείρηση στην τιμολόγησή της περιλαμβάνει συνδυαστικά πακέτα με εκπτωτική πολιτική. Στην πολιτική προβολής η επιχείρηση θα χρησιμοποιήσει εργαλεία του digital marketing και του word of mouth, για την προσέλκυση πελατών. Η οργανωτική δομή της COMPASS αποτελείται από 4 βασικά τμήματα (πωλήσεις, ΙΤ, μάρκετινγκ, οικονομικά), έχει σε επιτελική θέση τη γραμματεία, υπεύθυνο λειτουργίας τον COO και ως ανώτερο στέλεχος τον CEO. Τέλος, η χρηματοοικονομική ανάλυση της επιχείρησης, αποτυπώνει ένα ρεαλιστικό σενάριο για τις δαπάνες, το μείγμα χρηματοδότησης και τις πωλήσεις, βασισμένο σε δεδομένα ερωτηματολογίου, έρευνας κλάδου, στατιστικών στοιχείων και παρουσιάζει θετικό πρόσημο στα καθαρά έσοδα και στην αξιολόγηση επένδυσης.
This thesis concerns the creation of a digital company that will be active in the field of ICT, in the middle of the digital transformation. COMPASS wants to solve the problem of lack of information and the complex settlement of the obligations of citizens living in Greece, in relation to taxation and legislation through a single platform. The COMPASS platform will include 3 applications: taxation, legal, network of partner hub partners and consulting and external services. The company sees the political, social, technological and legal environment as an opportunity. COMPASS sets three-year targets for sales growth of 6% compared to the previous year. Due to the uniqueness of its services, it operates based on the strategy of associated differentiation at the corporate level. At the unit level it follows the strategy of cost leadership in simple services and associated differentiation in complex. In addition, within its functions it follows the differentiation and the reduction of costs. The company aims to build relationships of trust with its customers by providing its platform with a personal commitment diary. They will produce innovation and multiplier effects for citizens. In the product policy the company is committed to the enrichment of services every year. The company in its pricing includes combined packages with a discount policy. In the promotion policy the company will use digital marketing and word of mouth tools to attract customers. The organizational structure of COMPASS consists of 4 main departments (sales, IT, marketing, finance), has the secretariat as support, the COO in charge of operation and the CEO as senior executive. Finally, the financial analysis of the company, captures a realistic scenario for costs, financing mix and sales, based on questionnaire data, industry research, statistics and shows a positive sign in net income and investment evaluation.
Λέξη κλειδί :Επιχειρηματικό σχέδιο
Ψηφιακές υπηρεσίες
Καινοτομία
Business plan
Digital services
Innovation
Διαθέσιμο από :2024-04-22
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-04-22 11:29:10
Δικαιώματα χρήσης :Three-year restricted area
Άδεια χρήσης :