PYXIDA Institutional Repository
and Digital Library
 Home
Collections :

Title :Ανάλυση ανταγωνιστικότητας τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Creator :Αναγνωστοπούλου, Ειρήνη
Contributor :Τσακανίκας, Άγγελος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σαλαβού, Ελένη (Εξεταστής)
Γιωτόπουλος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Type :Text
Extent :77σ.
Language :el
Identifier :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8569
Abstract :Τα τελευταία χρόνια οι μεταβολές στο κλίμα του πλανήτη μετασχηματίζουν τον κόσμο. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας αποτελούν αδιαμφισβήτητες αποδείξεις της κλιματικής αλλαγής. Σε αυτή την αλλαγή σημαντική είναι η συμβολή της ανθρώπινης δραστηριότητας μέσω της ευρείας χρήσης των ορυκτών καυσίμων για παραγωγή ενέργειας, η οποία αυξάνει τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου.Παράλληλα με την κλιματική απειλή, τα τελευταία χρόνια ο πλανήτης απειλείται από την ενεργειακή κρίση. Η ενέργεια αποτελούσε ανέκαθεν κρίσιμο και αναγκαίο παράγοντα ανάπτυξης και προόδου κάθε κοινωνίας και οικονομίας. Η διαρκώς αυξανόμενη, λοιπόν, ενεργειακή ζήτηση ως αποτέλεσμα της συνεχούς ανόδου του βιοτικού επιπέδου, έχει οδηγήσει τα φυσικά αποθέματα ορυκτών πόρων προς της εξάντληση. Κατά συνέπεια, καθίσταται αναγκαία η προώθηση της διείσδυσης φιλικών προς το περιβάλλον ενεργειακών τεχνολογιών, όπως είναι εκείνες των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), οι οποίες σήμερα βρίσκονται σε αρκετά ώριμο στάδιο και μπορούν να εφαρμοστούν παγκοσμίως. Η Ευρώπη και κατ’ επέκταση η Ελλάδα, σε πλήρη συμμόρφωση με τις παγκόσμιες προσπάθειες για την κλιματική αλλαγή, έχει προβεί σε μία σειρά θεσμοθετήσεων, που έχουν ως στόχο να επιταχύνουν τη διείσδυση των ΑΠΕ στην παραγωγή ενέργειας, ώστε να είναι συνεπείς στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει.Στόχος της παρούσας διπλωματικής να αξιολογήσει την ανταγωνιστικότητα των πιο διαδεδομένων τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών ΑΠΕ και συμβατικών μονάδων. Αυτή η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του δείκτη του Σταθμισμένου Κόστους Ηλεκτρικής Ενέργειας (LCOE). Το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να υπολογιστεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Μία ευρέως αποδεκτή προσέγγιση είναι ο δείκτης σταθμισμένου κόστους (LCOE). Η μέθοδος αυτή αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη σύγκριση του μοναδιαίου κόστους των διαφορετικών τεχνολογιών κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους. Τα επενδυτικά σενάρια που επιλέχθηκαν είναι το Αιολικό Πάρκο, το Φωτοβολταϊκό Πάρκο, ο Θερμοηλεκτρικός Σταθμός Λιγνίτη και ο Σταθμός Συνδυασμένου Κύκλου Φυσικού Αερίου.Οι βασικές παράμετροι που διαμορφώνουν το κόστος των επενδύσεων επιλέχθηκαν μέσω της συλλογής και ανάλυσης της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας σχετική με την αποτίμηση του LCOE για τις αντίστοιχες τεχνολογίες που εξετάζονται. Στη συνέχεια, για μεγαλύτερη αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και περαιτέρω ανάλυση της επίπτωσης των παραμέτρων ενδιαφέροντος στον υπολογισμό του LCOE, πραγματοποιείται ανάλυση ευαισθησίας με βάση τέσσερις παραμέτρους που επιλέχθηκαν με τη λογική να καλύπτουν όλες τις πλευρές ενός επενδυτικού έργου και του περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσεται.Από τους υπολογισμούς για τις δύο τεχνολογίες ΑΠΕ προκύπτει ότι το LCOE κινείται χαμηλότερα από τις τιμές αποζημίωσης των παραγωγών ανά κιλοβατώρα. Συνολικά, τον χαμηλότερο δείκτη παρουσιάζει ο ΘΗΣ Συνδυασμένου Κύκλου Φυσικού Αερίου και τα Φωτοβολταϊκά και με μικρή διαφορά στη συνέχεια τα Αιολικά πάρκα. O δείκτης LCOE για το συμβατικό ΘΗΣ Λιγνίτη είναι με διαφορά ο υψηλότερος, γεγονός που επιβεβαιώνει τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα ως τρόπος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.Συμπερασματικά, η ωρίμανση των τεχνολογιών ΑΠΕ και οι οικονομίες κλίμακος έχουν οδηγήσει σε ταχεία μείωση του συνολικού κόστους εγκατάστασης καθώς και των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης των αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών σταθμών. Επιπλέον, η εξέλιξη της τεχνολογίας θα επιφέρει βελτίωση στον συντελεστή χρησιμοποίησης των εγκαταστάσεων, που σημαίνει περισσότερη παραγόμενη ενέργεια ανά μονάδα εγκατεστημένης ισχύος. Όλα αυτά θα συμβάλλουν στην αύξηση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας των μονάδων ΑΠΕ.
In recent years, global climate change is transforming the world. Extreme weather events and rising global temperatures are indisputable evidence of climate change. Important factor in this change is the contribution of human activity through the widespread use of fossil fuels for energy production, which increases greenhouse gas emissions.Along with the climate threat, in recent years the planet is threatened by the energy crisis. Energy has always been a critical and necessary factor for the development and progress of any society and economy. Thus, the ever-increasing energy demand, as a result of the continuous rise of the standard of living, has led the natural reserves of mineral resources to depletion. As a result, it is necessary to promote the penetration of environmentally friendly energy technologies, such as those of Renewable Energy Sources (RES), which are currently at a very mature stage and can be applied worldwide. Europe and consequently Greece, in full compliance with global climate change efforts, have launched a series of legislation aimed at accelerating the penetration of RES in energy production, in order to be consistent with its commitments.The aim of this dissertation is to evaluate the competitiveness of the most widespread power generation technologies including RES technologies and conventional units. This analysis was performed using the index of Levelised Cost of Energy (LCOE). The cost of electricity generation can be calculated in many different ways. A widely acceptable approach is the Levelised Cost of Energy (LCOE). This method is a useful tool for comparing the unit costs of different technologies during their operation. The investment scenarios selected are the Wind Park, the Photovoltaic Park, the Lignite Thermal Power Plant and the Combined Gas Cycle Station.The basic parameters that shape the cost of investments were selected through the collection and analysis of the Greek and foreign literature related to the evaluation of the LCOE for the respective technologies examined.Then, for greater reliability of the results and further analysis of the impact of the interest parameters on the LCOE calculation, a sensitivity analysis is performed based on four parameters selected to cover all aspects of an investment project and the environment in which it develops.The calculations for the two RES technologies show that the LCOE is lower than the producers' compensation prices per kilowatt hour. Overall, the lowest index is presented by Combined Natural Gas Cycle Station and Photovoltaic Parks and with a small difference then the Wind farms. The LCOE index for the conventional Lignite Thermal power plant is by far the highest, which confirms the low competitiveness as a way of generating electricity.In conclusion, the maturity of RES technologies and economies of scale have led to a rapid reduction in total installation costs as well as operating and maintenance costs of wind farms and photovoltaic stations. In addition, the evolution of technology will lead to an improvement in the capacity factor of the facilities, which means more energy produced per unit of installed power. All this will contribute to increasing the economic competitiveness of RES units
Subject :Ηλεκτρική ενέργεια
Ανταγωνιστικότητα
Σταθμισμένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Competitiveness
Power generation technologies
Levelised cost of energy
LCOE
Renewable energy resources
Date Available :2021-04-21 21:10:36
Date Issued :04/13/2021
Date Submitted :2021-04-21 21:10:36
Access Rights :Free access
Licence :

File: Anagnostopoulou_2021.pdf

Type: application/pdf