ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διαφορετικότητα, αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή δικαιοσύνη και οργανωσιακή ελκυστικότητα
Εναλλακτικός τίτλος :Diversity, perceived organizational justice and organizational attractiveness
Δημιουργός :Φακίνου, Μαρία-Ελένη
Συντελεστής :Νικολάου, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Ρούμπη, Δωροθέα (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8579
Περίληψη :Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει το κατά πόσο η αναφορά για ύπαρξη διαφορετικότητας μέσα σε έναν οργανισμό στην αγγελία εργασίας καθιστά αυτόν δίκαιο και κατ’ επέκταση ελκυστικό στα μάτια των υποψηφίων και κατά πόσο η γενιά και η δεκτικότητα στις νέες εμπειρίες επηρεάζει τη σχέση αυτή. Η έρευνα αποτελούνταν από 2 σενάρια-αγγελίες εργασίας, στη μία γινόταν λόγος για ύπαρξη διαφορετικότητας στον οργανισμό, συγκεκριμένα αναφερόταν ότι το 50 τοις εκατό των managers είναι γυναίκες, ενώ στην άλλη δε γινόταν αναφορά για διαφορετικότητα. Στην έρευνα συμμετείχαν 192 άτομα συνολικά με ηλικία από 18 έως 66 ετών και η πλειοψηφία του δείγματος, συγκεκριμένα το 62,5 τοις εκατό βρισκόταν στη γενιά των Millennials. Το ερωτηματολόγιο ήταν σε ηλεκτρονική μορφή και διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες χρησιμοποιώντας δείγμα ευκολίας μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η έρευνα βασίστηκε στη θεωρία του ταιριάσματος ατόμου-οργανισμού (person-organization fit), στη θεωρία του σήματος (signaling theory) και της διαφορετικότητας (diversity), στην αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή δικαιοσύνη (perceived organizational justice), την οργανωσιακή ελκυστικότητα (employer attractiveness), καθώς και σε θεωρίες σχετικά με τη δεκτικότητα στις νέες εμπειρίες (openness to experience), τις γενιές (generations) και σε έρευνες άλλων ερευνητών που έχουν μελετήσει τις ίδιες μεταβλητές. Η συγκεκριμένη εργασία είναι χωρισμένη σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη αναφορά στο πρόβλημα. Στο δεύτερο παρουσιάζεται η βιβλιογραφική επισκόπηση, δηλαδή θεωρίες και ευρήματα προηγούμενων ερευνητών και στο τρίτο κεφάλαιο η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Στο τέταρτο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και στο πέμπτο η συζήτηση. Στο τέλος παρατίθενται οι βιβλιογραφικές πηγές και το παράρτημα.
The aim of this study is to investigate the extent to which the reference of diversity existence within an organization in the job advertisement makes this organization fair and therefore attractive to the applicants and in what extent generation and openness to experience affect this relationship. This study was consisted of two scenarios-job advertisements, one of them was referring that there is diversity in this organization, specifically that 50 percent of the managers are women, while the other one did not mention anything about diversity existence in the organization. The sample was 192 people from 18 to 66 years old and the majority of them, particularly 62,5 percent belongs to Millennials. The electronic survey was shared to the participants via the convenience sampling method using emails or social media. This study was based in person-organization fit, signalling and diversity theory, perceived organizational justice theory, employer attractiveness and also in theories related to openness to experience, generations as well as previous studies on the same variables from other researchers. This study is divided into 5 different chapters. The first chapter is talking about the problem. I the second one the literature review is presented, theories and results from previous researchers and in the third one the methodology that was followed. In the fourth the results of the study are presented and the discussion in the fifth. At the end, the reference list and the appendix are cited.
Λέξη κλειδί :Διαφορετικότητα
Αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή δικαιοσύνη
Οργανωσιακή ελκυστικότητα
Γενιά
Δεκτικότητα στις νέες εμπειρίες
Diversity
Perceived organizational justice
Organizational attractiveness
Generation
Openness to experience
Διαθέσιμο από :2021-04-27 07:49:52
Ημερομηνία έκδοσης :04/15/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-04-27 07:49:52
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Fakinou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf