ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :A study of Poisson and renewal reward processes with applications
Εναλλακτικός τίτλος :Μελέτη της διαδικασίας Poisson και των ανανεωτικών διαδικασιών με αμοιβές
Δημιουργός :Μακρής, Νεκτάριος
Συντελεστής :Κυριακίδης, Επαμεινώνδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Ψαράκης, Στυλιανός (Εξεταστής)
Δημητράκος, Θεοδόσιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :84σ.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8586
Περίληψη :Στην παρούσα διπλωματική μελετάμε εκτεταμένα την στοχαστική διαδικασία Poisson και διάφορες παραλλαγές ή γενικεύσεις της όπως την non-stationary Poisson και την Μarkov modulated batch Poisson process. Επίσης μελετάμε πιο γενικά διάφορες ανανεωτικές διαδικασίες όπου μια δομή αμοιβών υποβόσκει πίσω από την στοχαστική διαδικασία. Στα περισσότερα θεωρητικά αποτελέσματα δίνονται και εφαρμογές με έμφαση σε προβλήματα ελέγχου αποθεμάτων και προβλήματα ελέγχου εξυπηρέτησης.
In the present dissertation, we study extensively the Poisson Process and its various variants or generalizations such as the non-stationary Poisson and the Markov modulated batch Poisson process. We also study more generally various renewal processes where a reward structure lurks behind the stochastic process. Most theoretical results are also illustrated with applications with emphasis on inventory control problems and service control problems.
Λέξη κλειδί :Στοχαστικά μοντέλα
Διαδικασία Poisson
Ανανεωτικές διαδικασίες αμοιβών
Στοχαστικές διαδικασίες
Ανανεωτική θεωρία
Stochastic models
Poisson process
Renewal reward processes
Stochastic processes
Renewal theory
Διαθέσιμο από :2021-04-26 23:40:58
Ημερομηνία έκδοσης :04/20/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-04-26 23:40:58
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Makris_2021.pdf

Τύπος: application/pdf