ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The characteristic of team innovation in modern working environments: model of development and implementation
Εναλλακτικός τίτλος :Το χαρακτηριστικό της καινοτομίας στην ομάδα στα σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα: μοντέλο ανάπτυξης και υλοποίησης
Δημιουργός :Kourousias, Marios
Κουρούσιας, Μάριος
Συντελεστής :Nikandrou, Irene (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :114p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8592
Περίληψη :The purpose of the present dissertation is to provide unique and interesting insights regarding thecharacteristic of innovation within the teams and the different ways companies may develop it. A seriesof variables, such as team knowledge sharing, team psychological safety, team inclusion and perceivedsupervisor support are being taken into consideration in order to construct our team-based, innovationdriven model with two (2) patterns of mediation effect. For the results analysis and extraction, we haveconducted a quantitative research, using two hundred and eight (208) questionnaires that have beendeveloped and distributed digitally to employees that work within a team and in which the role of thesupervisor is distinct. As far as the results of the research are concerned, we have found out that teaminnovation is positively related with team knowledge sharing, team knowledge sharing is positivelyrelated with team psychological support, team psychological support is positively related both with teaminclusion and perceived supervisor support, and finally team knowledge sharing is positively relatedboth with team inclusion and perceived supervisor support. In addition, we focus on two (2) mediationmodels, in which team psychological safety is the mediator. In both cases the mediation effect is highlysupported with a series of high-skilled statistics. Moreover, we provide concrete, theoretical, andpractical implications that HR units may adopt in modern working environments in order to increase thelevels of innovation within the teams, provide long-term, sustainable, competitive advantages andincrease their market shares. Limitations of the present research are being shown. Concluding, theaforementioned results evidently are set to create new pathways for the future research regarding teamsand team processes and enlightening the complex nature of mediating effects within the structure of theteam.
Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναδείξει μοναδικές και ενδιαφέρουσες γνώσεις σχετικά με το χαρακτηριστικό της καινοτομίας μέσα στις ομάδες και τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι εταιρείες μπορούν να την αναπτύξουν. Μια σειρά μεταβλητών, όπως η ανταλλαγή γνώσεων μέσα στην ομάδα, η ψυχολογική ασφάλεια της ομάδας, η συμπερίληψη στηνομάδα και η αντιληπτή υποστήριξη του supervisor λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να δομηθεί τοερευνητικό μοντέλο μας, που είναι βασισμένο στην ομάδα, με γνώμονα την καινοτομία και με δύο (2)μηχανισμούς διαμεσολάβησης. Για την ανάλυση και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, πραγματοποιούμε μια ποσοτική έρευνα, χρησιμοποιώντας διακόσια οκτώ (208) ερωτηματολόγια που έχουν αναπτυχθεί και διανεμηθεί ψηφιακά σε υπαλλήλους που εργάζονται μέσα σε μια ομάδα και όπου ο ρόλος του supervisor είναι διακριτός. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της έρευνας, ανακαλύψαμε ότι η ομαδική καινοτομία σχετίζεται θετικά με την ανταλλαγή γνώσεων μέσα στην ομάδα, αντίστοιχα η ανταλλαγή γνώσεων μέσα στην ομάδα σχετίζεται θετικά με την ψυχολογική υποστήριξη της ομάδας, αντίστοιχα η ψυχολογική υποστήριξη της ομάδας σχετίζεται θετικά τόσο με την ένταξη στην ομάδα όσο και με την αντιληπτή υποστήριξη από τον supervisor και, τέλος, η ανταλλαγή γνώσεων μέσα στηνομάδα σχετίζεται θετικά τόσο με την ένταξη στην ομάδα όσο και με την αντιληπτή υποστήριξη από τον supervisor. Επιπλέον, εστιάζουμε σε δύο (2) μηχανισμούς διαμεσολάβησης με την ομαδική ψυχολογική ασφάλεια ως διαμεσολαβητή. Και στις δύο περιπτώσεις, το αποτέλεσμα της διαμεσολάβησηςυποστηρίζεται σημαντικά από μια σειρά στατιστικών υψηλής ειδίκευσης. Επιπλέον, παρέχουμε συγκεκριμένες, θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές που μπορούν να υιοθετήσουν τα σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα προκειμένου να αυξήσουν τα επίπεδα καινοτομίας εντός των ομάδων, να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμα, βιώσιμα, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και να αυξήσουν τα μερίδια αγοράς τους. Εξίσου παρουσιάζονται και οι περιορισμοί της παρούσας έρευνας. Συμπερασματικά, τα προαναφερθέντα αποτελέσματα πρόκειται να δημιουργήσουν νέους δρόμους για τη μελλοντική έρευνα σχετικά με τις ομάδες και τις διαδικασίες που διαμορφώνονται μέσα σε αυτές και να διαφωτίσουν την περίπλοκη φύση των διαμεσολαβητικών μηχανισμών στη δομή της ομάδας., Team Inclusion, PerceivedSupervisor Support
Λέξη κλειδί :Team innovation
Team knowledge sharing
Team psychological safety
Team inclusion
Perceived supervisor support
Καινοτομία
Ανταλλαγή γνώσεων
Ψυχολογική ασφάλεια
Συμπερίληψη
Ομάδα
Αντιληπτή υποστήριξη από supervisor
Ημερομηνία έκδοσης :28-04-2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-04-28 23:30:00
Ημερομηνία αποδοχής :2021-05-05 13:57:23
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kourousias_2021.pdf

Τύπος: application/pdf