ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Employer branding & Covid-19: προσαρμόζοντας τις διαδικασίες απόκτησης ταλέντων
Εναλλακτικός τίτλος :Employer branding & Covid-19: adapting the talent acquisition procedures
Δημιουργός :Αρμοδώρου, Ηλιάννα
Συντελεστής :Γεωργίου, Κωνσταντίνα (Επιβλέπων καθηγητής)
Νικολάου, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :122σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8596
Περίληψη :Η πανδημία του Covid-19 είναι μια υγειονομική κρίση, που οι επιπτώσεις της φαίνονται σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας μας. Οι νέες εξελίξεις που έχουν επέλθει, δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο τον κλάδο της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ο οποίος καλείται καθημερινά να προσαρμόζει τις διαδικασίες του στις νέες συνθήκες. Μια από τις διαδικασίες που έχουν επηρεαστεί σημαντικά είναι η προσέλκυση και επιλογή προσωπικού και συγκεκριμένα η διαδικασία της συνέντευξης, η οποία πλέον δεν πραγματοποιείται κατά πρόσωπο αλλά εξ αποστάσεων με μεθόδους όπως είναι αυτή της τηλεδιάσκεψης.Στην παρούσα εργασία, πραγματοποιήθηκε η εξέταση αυτών των δύο μεθόδων συνεντεύξεων και διερευνήθηκαν οι επιπτώσεις που έχει φέρει η υιοθέτηση της τεχνολογίας μέσω της τηλεδιάσκεψης στις αντιδράσεις των υποψηφίων και άρα στο employer branding των οργανισμών, γύρω από το πρίσμα του Covid-19. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τα δεδομένα της βιβλιογραφίας, δημιουργήθηκαν υποθέσεις προς μελέτη, γύρω από τις μεταβλητές που επηρεάζουν τις αντιδράσεις των υποψηφίων και γύρω από τα αποτελέσματα στις στάσεις, την συμπεριφορά και τις προθέσεις τους, συγκρίνοντας τις κατά πρόσωπο συνέντευξη με τη συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης.Η εξέταση των υποθέσεων πραγματοποιήθηκε μέσω πειράματος που περιλάμβανε δύο διαφορετικά σενάρια συνέντευξης στο αρχικό στάδιο της προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού και ενός κοινού ερωτηματολογίου προσαρμοσμένο στα σενάρια αυτά. Το ερωτηματολόγιο αποτέλεσε το μέσο ποσοτικοποίησης των αντιδράσεων των υποψηφίων και το σενάριο το μέσο που εισήγαγε την συνθήκη της πανδημίας του Covid-19. Αν και υπήρξε η σύγκριση των μεθόδων ως προς αρκετές μεταβλητές, δεν προέκυψαν αρκετές στατιστικά σημαντικές σχέσεις ώστε να εξάγουμε ξεκάθαρα συμπεράσματα. Όμως, έγινε μια αρχή, προκειμένου το συγκεκριμένο θέμα να προβληματίσει και άλλους ερευνητές αλλά και να βοηθήσει στην εξαγωγή χρήσιμων πρακτικών, για τα στελέχη της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού.
The Covid-19 pandemic constitutes a health crisis of global dimensions, the effects of which can be seen in every aspect of people's daily lives. The new developments that have ensued, could not have left unaffected the branch of Human Resources Management, which is called upon daily in order to adapt its procedures to the new conditions. One of the processes that have been significantly affected is the recruitment and selection of staff and, in particular, the interview procedure, which is no longer conducted in person but remotely, by methods such as video conferences.In the present study, the examination of the aforementioned interview methods was carried out, in addition to the study of the effects that the adoption of technological means (teleconferences) has brought upon candidate reactions and consequently, an organization’s employer branding, in the Covid-19 era. Through the data received from the bibliography, hypotheses-to-test created, around firstly, the variables that influence the reactions of candidates, and secondly, the results in their attitudes, behavior, and intentions, while at the same time there was the comparison of the face-to-face interviews with the teleconference interviews. The testing of the hypotheses was conducted through an experiment involving two different interview scenarios during the initial recruitment stages, and a common questionnaire adapted to these scenarios. The questionnaire was essentially the means of quantifying the candidates' reactions, and the scenario was the means of introducing the condition of the Covid-19 pandemic. Even though the methods were compared in terms of several variables, not enough statistically significant relations emerged so as to draw clear conclusions. Still, a start was made, not only in order for this issue to concern more researchers but also to help in the extraction of useful practices for the executives of Human Resources Management.
Λέξη κλειδί :Covid-19
Αντιδράσεις υποψηφίων
Applicant reactions
Employer branding
Διαθέσιμο από :2021-05-06 00:40:41
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-05-06 00:40:41
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Armodorou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf