ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα καινοτόμα συστήματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και ο ρόλος τους στη φήμη του εργοδότη
Εναλλακτικός τίτλος :Innovative HR systems and their impact on employer branding
Δημιουργός :Ριζογιάννη, Βιργινία
Συντελεστής :Γεωργίου, Κωνσταντίνα (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Στην εργασία εκτός των άλλων περιέχεται Υπεύθυνη Δήλωση, Ευχαριστίες, Βιβλιογραφικές Αναφορές και Παράρτημα.
Φυσική περιγραφή :125σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8598
Περίληψη :Η παρούσα έρευνα έχει στόχο να δώσει απαντήσεις σε αναπάντητα ερωτήματα που υπάρχουν σχετικά με το εάν τα σύγχρονα συστήματα ανθρώπινου δυναμικού, τα οποία υιοθετεί κάποιος οργανισμός διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη φήμη του ως εργοδότης. Βασιζόμενοι στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, η παρούσα έρευνα εξετάζει πως οι παραδοσιακές και σύγχρονες μέθοδοι επιλογής προσωπικού, οι πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού που υιοθετεί ο οργανισμός, η ισχύς του συστήματος ΔΑΔ και τα Συμβολικά Οργανωσιακά χαρακτηριστικά που μεταδίδει επηρεάζουν τελικά το employer branding και ενισχύουν τη φήμη του ως εργοδότη. Η έρευνα διεξήχθη μέσα από τη συμπλήρωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων (Google forms),τα οποία οι συμμετέχοντες απάντησαν σε δύο φάσεις. Το τελικό δείγμα (Ν=200) προήλθε αποκλειστικά από εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και η δειγματοληψία ολοκληρώθηκε μέσω πηγών όπως LinkedIn, email, personal and professional network.Η δομή της εργασίας ξεκινά με μια Περίληψη του θέματος, των βασικών ερευνητικών υποθέσεων και ευρημάτων της έρευνας. Στη συνέχεια γίνεται μια πιο στοχευμένη Εισαγωγή και προχωράμε στη Βιβλιογραφική επισκόπηση. Το κεφάλαιο της βιβλιογραφίας περιλαμβάνει την ανάλυση του θεωρητικού πλαισίου και την διατύπωση των ερευνητικών υποθέσεων. Έπειτα αναλύεται η Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, δίνονται λεπτομέρειες για το δείγμα, τον τρόπο συλλογής του, τα περιγραφικά στατιστικά και την κύρια ανάλυση των ευρημάτων. Στο τελευταίο κεφάλαιο των Αποτελεσμάτων, γίνεται η συζήτηση αυτών, αναφέρονται οι περιορισμοί, δίνονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα και προτείνονται πρακτικές για τους επαγγελματίες του κλάδου. Η διπλωματική εργασία ολοκληρώνεται με το κεφάλαιο των Βιβλιογραφικών Αναφορών και του Παραρτήματος.
This academic research aims to answer unanswered questions about whether modern human resources systems adopted by an organisation play a key role in its reputation as an employer. Based on the existing literature, this research examines how traditional and modern methods of personnel selection, human resources practices adopted by the organization, the strength of the IHL system and the Symbolic Organizational characteristics it transmits ultimately affect employee branding and enhance its reputation as an employer. The survey was conducted through the completion of electronic questionnaires (Google forms), which participants answered in two phases. The final sample (N=200) came exclusively from private sector employees in Greece and the sampling was completed through sources such as LinkedIn, email, personal and professional network.The structure of the work begins with a Summary of the topic, key research assumptions and research findings. Then there is a more targeted Introduction and we proceed to the Bibliographical Review. Then the Methodology followed is analyzed, details are given about the sample, how it is collected, the descriptive statistics and the main analysis of the findings. Thesis concluded with the Bibliographical References and Annex.
Λέξη κλειδί :Στελέχωση προσωπικού
Σύστημα ΔΑΔ
Εργοδοτική φήμη
Selection methods
HR system
Employer branding
Διαθέσιμο από :2021-05-04 12:28:43
Ημερομηνία έκδοσης :04/15/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-05-04 12:28:43
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Rizogianni_2021.pdf

Τύπος: application/pdf