ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μετασχηματιστική ηγεσία και δέσμευση στην αλλαγή: ο ρόλος των συναισθημάτων των ακολούθων και της εμπιστοσύνης στον ηγέτη. Μία έρευνα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Εναλλακτικός τίτλος :Transformational leadership and commitment to change: the role of followers' emotions and trust in leader. A research on primary education
Δημιουργός :Παπαδάκης, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Κατσαρός, Κλεάνθης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :95σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8604
Περίληψη :Η παρούσα εργασία έχει ως θεματική τη μετασχηματιστική ηγεσία και τη δέσμευση στην αλλαγή, σε συνάρτηση με το ρόλο των συναισθημάτων των ακολούθων και την εμπιστοσύνη στον ηγέτη. Στο πλαίσιο αυτό, η εργασία χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη, τη βιβλιογραφική επισκόπηση και το ερευνητικό μέρος. Σε θεωρητικό επίπεδο, μέσα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση, αποσαφηνίζονται αρχικά η έννοια της ηγεσίας και παρουσιάζονται οι διαφορές ηγέτη - μάνατζερ και τα χαρακτηριστικά του ηγέτη. Στη συνέχεια, γίνεται λόγος για σύγχρονες μορφές ηγεσίας και συγκεκριμένα για τη μετασχηματιστική, τη συναλλακτική και τη χαρισματική ηγεσία. Εστιάζοντας στο ρόλο της μετασχηματιστικής ηγεσίας στο χώρο της εκπαίδευσης και αναδεικνύοντας τη σημασία της οργανωσιακής δέσμευσης και της δέσμευσης για αλλαγή των εργαζομένων σε έναν οργανισμό, παρουσιάζεται το μοντέλο των τριών συνιστωσών των Meyer & Allen, που περιλαμβάνει τη συναισθηματική, συνεχιζόμενη και κανονιστική δέσμευση. Με βάση τα παραπάνω γίνεται σύγκριση των τριών συνιστωσών και κριτική θεώρηση στο μοντέλο.Το θεωρητικό μέρος ολοκληρώνεται εξετάζοντας την οργανωσιακή δέσμευση των εκπαιδευτικών και τη σχέση ηγεσίας και οργανωσιακής δέσμευσης των εκπαιδευτικών, όπως και τον ρόλο των θετικών και αρνητικών συναισθημάτων κατά την οργανωσιακή αλλαγή και της εμπιστοσύνης στον ηγέτη. Σκοπός της είναι να επισημανθούν και να επαληθευτούν οι θετικές και αρνητικές σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ των μεταβλητών που εξετάζονται.Ειδικότερα, για τη συλλογή των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ποσοτική έρευνα βάσει ερωτηματολογίων που διαμοιράστηκαν σε 112 εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν την προβλεπτική σχέση της μετασχηματιστικής ηγεσίας, των θετικών-αρνητικών συναισθημάτων και της εμπιστοσύνης στην ηγεσία με την οργανωσιακή δέσμευση, τόσο μία προς μία όσο και ως σύνολο. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτελούν σημαντικά στοιχεία, τόσο για την υπάρχουσα βιβλιογραφία, όσο και για σχετικές μελλοντικές έρευνες, είτε στον τομέα της εκπαίδευσης είτε στον ευρύτερο οργανωσιακό τομέα.
Given the radical changes that the modern educational system is undergoing in the contemporary times, it is vital to study the effect of leadership, follower’s emotions and their trust in leader, in comparison to the whole spectrum of organizational commitment to change. The abovementioned change can be described as digital transformation or remote working, and it is framed under the global pandemic circumstances of the year 2020. Thus said, this study emphasizes in the effect of transformational leadership, a list of positive and negative emotions and the trust that employees are showing to the leader, under a specific period of changes, that tests their commitment to the organization. All these variables are framed under a public and educational environment, so the organization of the study is related with school units and the sample has resulted from teachers working in the primary education sector (N=112). In addition, the current study focuses on the relation of transformational leadership, follower’s emotions, and their trust in leader, with affective, continuance and normative commitment to change. This relationship is being studied both individually and as a whole. Furthermore, the previous connection of those variables is being tested with the methods of simple and multiple regression, and with the moderator analysis method, in order to draw more specialized conclusions. Studying the previously mentioned relationships we can create theoretical predictors beneficial to both organize better and adapt better to an upcoming change, predicted or not.
Λέξη κλειδί :Οργανωσιακή δέσμευση
Μετασχηματιστική ηγεσία
Δέσμευση
Συναισθήματα
Εμπιστοσύνη
Organizational commitment
Transformational leadership
Commitment
Emotions
Trust
Διαθέσιμο από :2021-05-04 12:08:50
Ημερομηνία έκδοσης :05/04/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-05-04 12:08:50
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papadakis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf