ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η συσχέτιση της οργανωσιακής κουλτούρας και του ηγετικού ρόλου με την εργασιακή ικανοποίηση σε συγκεκριμένη εταιρία μελέτης περίπτωσης
Εναλλακτικός τίτλος :The correlation of organizational culture and leadership role with job satisfaction in a specific case study company
Δημιουργός :Κωνσταντίνου, Μαρίνα-Δήμητρα
Συντελεστής :Παναγιωτοπούλου, Λήδα (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :133σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8605
Περίληψη :Η παρούσα έρευνα αποτελεί εργασία πρακτικής εφαρμογής σε μία ελληνική μεσαία επιχείρηση και ακολουθεί τις μεθοδολογίες της επιστημονικής έρευνας και του case study. Σκοπός της είναι να εξετασθεί εάν η οργανωσιακή κουλτούρα και η ηγεσία της εταιρίας επιδρούν στα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης. Αρχικά, παρουσιάζεται μια πληθώρα θεωρητικών προσεγγίσεων που αφορούν στην οργανωσιακή κουλτούρα και τους ηγετικούς ρόλους. Συγκεκριμένα, στην μελέτη αυτή αξιοποιείται το πλαίσιο ανταγωνιστικών αξιών των Cameron & Quinn (2005). Παράλληλα, εξετάζεται και η έννοια της εργασιακής ικανοποίησης, καθώς είναι και η εξαρτημένη μεταβλητή που ενδιαφέρει την έρευνα αυτή. Στη συνέχεια, γίνεται μια αναφορά στην εταιρία και σε κάποιες βασικές αξίες που τη διέπουν. Γίνεται συλλογή δεδομένων από το σύνολο του προσωπικού, το οποίο διαιρείται σε δύο ομάδες, αυτή του διοικητικού προσωπικού και αυτή του προσωπικού παραγωγής. Μέσω των ερωτηματολογίων που χορηγήθηκαν διερευνώνται οι ηγετικοί ρόλοι, η εργασιακή ικανοποίηση, η παρούσα και η επιθυμητή κουλτούρα για τις δύο αυτές ομάδες, αλλά και για την ανώτατη διοίκηση. Η έρευνα καταλήγει πως παρατηρείται μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ των απαντήσεων της ανώτατης διοίκησης και του διοικητικού προσωπικού. Η εργασιακή ικανοποίηση δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους εργαζόμενους παραγωγής και διοικητικών θέσεων. Για το διοικητικό προσωπικό το επίπεδο της εργασιακής ικανοποίησης μπορεί να προβλεφθεί από την ύπαρξη μιας κουλτούρας οικογένειας και από τον ηγετικό ρόλο του «ανταγωνιστή» με δείκτη διακύμανσης του μοντέλου R=74%. Αντιστοίχως, για το προσωπικό παραγωγής το μοντέλο πρόβλεψης της εργασιακής ικανοποίησης συμπεριλαμβάνει την κουλτούρα της καινοτομίας και το χάσμα ανάμεσα στην κουλτούρα οικογένειας και τα επιθυμητά επίπεδα αυτής με δείκτη διακύμανσης R=50%. Βάσει όλων των συμπερασμάτων, στο τέλος της εργασίας δίνονται ορισμένες συμβουλές προς τον οργανισμό για την επίτευξη της αύξησης της εργασιακής ικανοποίησης, αλλά και της οργανωσιακής αλλαγής σύμφωνα με τις επιθυμίες της ανώτατης διοίκησης.
The present research is a practical application study on a Greek medium enterprise and follows the methodologies of scientific research and case study. Its purpose is to examine whether the organizational culture and the leadership of the company affect the levels of job satisfaction. First, a variety of theoretical approaches related to organizational culture and leadership roles are presented. Specifically, this study utilizes the competing values framework of Cameron & Quinn (2005). At the same time, the concept of job satisfaction is examined, as it is the dependent variable that interests this research. Subsequently, a reference is made to the company and to some basic values that govern it. Data is collected from all staff, which is divided into two groups, that of administrative staff and that of production staff. The questionnaires provided explore the leadership roles, job satisfaction, current and desired culture for these two groups, but also for the top management. Greater convergence of responses was observed between the top management and the administrative staff. Job satisfaction did not show a statistically significant difference between production and managerial employees. For the administrative staff the level of job satisfaction can be predicted by the existence of a family culture and by the leading role of the "competitor" with a variance index of the model R = 74%. Respectively, for production staff the job satisfaction forecasting model includes the culture of innovation and the gap between the family culture and its desired levels with a variance index R = 50%. Based on all the conclusions, at the end of the study, some advice is given to the organization to achieve higher levels of job satisfaction, but also the organizational change according to the top management’ s scope.
Λέξη κλειδί :Οργανωσιακή κουλτούρα
Ηγετικός ρόλος
Εργασιακή ικανοποίηση
Organizational culture
Leadership roles
Job satisfaction
Διαθέσιμο από :2021-05-05 23:26:56
Ημερομηνία έκδοσης :02/28/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-05-05 23:26:56
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Konstantinou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf