ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση της τηλεργασίας στον σχεδιασμό έργου στην εποχή του Covid-19: χαρακτηριστικά εργασίας και εργασιακά αποτελέσματα
Εναλλακτικός τίτλος :The impact of teleworking on job design during the Covid-19 pandemic: job characteristics and work outcomes
Δημιουργός :Παδουβά, Κοραλία
Συντελεστής :Παναγιωτοπούλου, Λήδα (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :129σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η έλευση της πανδημίας του Covid-19 στην χώρα μας στις αρχές του Μαρτίου του προηγούμενου έτους, κατέστησε επιτακτική την ανάγκη για υιοθέτηση μιας εναλλακτικής μεθόδου εργασίας, της τηλεργασίας. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η προσπάθεια απεικόνισης της επίδρασης που άσκησε η εφαρμογή της Τηλεργασίας στον Σχεδιασμό Έργου, κατά την διάρκεια της ιδιαίτερης συνθήκης του Covid-19, επισημαίνοντας τις αντιλαμβανόμενες αλλαγές στα χαρακτηριστικά εργασίας και συγκρίνοντας το ρόλο που ασκούν τα τελευταία στην πρόκληση εργασιακών αποτελεσμάτων και στάσεων για τις δύο συνθήκες εργασίας (από το σπίτι-από το γραφείο). Πρόκειται για μία ποσοτική έρευνα (Ν=179), η οποία συμπληρώθηκε από εργαζομένους που μετέβησαν σε εξ αποστάσεως εργασία, πλήρως ή μερικώς, έπειτα από την αναγκαία εφαρμογή της τελευταίας. Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά έργου που μελετήθηκαν ήταν η Αυτονομία, η Ανατροφοδότηση (από το έργο και από τρίτους), η Κοινωνική και η Οργανωσιακή Υποστήριξη. Αναφορικά με τις στάσεις και τα αποτελέσματα, εξετάστηκαν η Εργασιακή Ικανοποίηση, το Εργασιακό Άγχος και το φαινόμενο της Επαγγελματικής απομόνωσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας υπέδειξαν πως οι εργαζόμενοι όντως βιώνουν αλλαγές στα χαρακτηριστικά της εργασίας τους, όταν απέχουν από το γραφείο. Ειδικότερα, κατά την τηλεργασία φάνηκε να αυξάνεται η αντιλαμβανόμενη αυτονομία ενώ τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της έρευνας ακολούθησαν καθοδική πορεία, με κυριότερο το χαρακτηριστικό της κοινωνικής υποστήριξης. Αναφορικά με τα εργασιακά αποτελέσματα, οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι αισθάνονται περισσότερο απομονωμένοι κατά την τηλεργασία αλλά εκδηλώνουν λιγότερο εργασιακό άγχος. Ωστόσο, η εργασιακή ικανοποίηση δεν φάνηκε να μεταβάλλεται στις δύο συνθήκες εργασίας. Ο κυριότερος παράγοντας πρόβλεψης για την αντιλαμβανόμενη εργασιακή ικανοποίηση (από το σπίτι) ήταν η οργανωσιακή υποστήριξη, για το εργασιακό άγχος (από το σπίτι) η μεταβλητή αυτονομία ως προς την επιλογή μεθόδων εργασίας και για την επαγγελματική απομόνωση (από το σπίτι) το χαρακτηριστικό της κοινωνικής υποστήριξης. Τέλος, ο παράγοντας συχνότητα τηλεργασίας δεν φάνηκε να ασκεί επίδραση στα αντιλαμβανόμενα χαρακτηριστικά και αποτελέσματα του έργου κατά την τηλεργασία.
The outbreak of covid-19 pandemic in Greece in March 2020, urged us to introduce telework (working from home), which is an alternative way of working. This thesis attempts to illustrate the impact of telecommuting on job design, during the special circumstance of the pandemic, by pointing out the perceived changes in job characteristics according to teleworkers and by comparing the two forms of working (working from home- working at the office) with reference to the influence that job characteristics seem to have on work outcomes. This current study was conducted through quantitative research (N=179) using a sample of workers who had to adopt the practice of teleworking, either full time or part-time, because of the dire need to switch to remote work. The job characteristics that are examined in this study include, Autonomy, Feedback from the job and Feedback from others, Social and Organizational Support. As for the work outcomes, we refer to Job satisfaction, Job stress and professional isolation. The results of our study indicate that workers do experience various changes in job characteristics when they work remotely. According to our results, perceived autonomy seems to increase, whereas social characteristics decrease, especially the characteristic of social support. In reference to work outcomes, the participants feel more professionally isolated but less stressed. However, job satisfaction does not show any change under the two forms of working. Also, the results suggest that one social characteristic, organizational support, is the best predictor of job satisfaction (at home), while one job characteristic, work methods autonomy, is the best predictor of stress (at home). The social characteristic of social support was found to be a significant predictor of professional isolation (at home). In conclusion, teleworking frequency did not have an impact on the workers’ perceptions in relation to job characteristics and outcomes.
Λέξη κλειδί :Σχεδιασμός έργου
Χαρακτηριστικά εργασίας
Τηλεργασία
Εργαζόμενοι από απόσταση
Εξ αποστάσεως εργασία
Εργασιακά αποτελέσματα
Job design
Job characteristics
Telework
Remote workers
Remote work
Work outcomes
Ημερομηνία έκδοσης :28-02-2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-05-06 12:01:38
Ημερομηνία αποδοχής :2021-05-07 00:22:25
Δικαιώματα χρήσης :Ανοιχτή πρόσβαση
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Padouva_2021.pdf

Τύπος: application/pdf