ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Employer branding: ο ρόλος των παιχνιδοποιημένων μεθόδων επιλογής προσωπικού στη διαμόρφωση της ταυτότητας και της ελκυστικότητας ενός οργανισμού
Εναλλακτικός τίτλος :Employer branding: the role of the gamified selection methods in the shape of organizational identity and attractiveness
Δημιουργός :Μαφούνη, Σταυρούλα
Συντελεστής :Γεωργίου, Κωνσταντίνα (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8607
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας διπλωματικής έρευνας είναι να διερευνήσει τους παράγοντες που επιδρούν στις αντιλήψεις των υποψηφίων για τη διαμόρφωση της ταυτότητας και της ελκυστικότητας ενός οργανισμού ο οποίος χρησιμοποιεί μια παιχνιδοποιημένη μέθοδο. Η έρευνα εστιάζει στη χρήση των προτύπων εκπροσώπησης (άβαταρ) και μελετά τις αντιδράσεις των υποψηφίων ως προς αυτές. Ιδιαίτερη διάσταση στην μελέτη αυτή κατέχει και ο ρόλος της κοινωνικής ταυτότητας του ατόμου. Η διερεύνηση των ζητημάτων αυτών ξεκινάει με μια βιβλιογραφική επισκόπηση όπου εξετάζεται η σπουδαιότητα της Επωνυμίας του εργοδότη, διάφορες μέθοδοι επιλογής, εστιάζοντας στη παιχνιδοποιημένη μέθοδο και τέλος τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αντιδράσεις των υποψηφίων όπως η δικαιοσύνη και η ποικιλομορφία. Σημαντικό ρόλο στην δημιουργία αντιλήψεων διαδραματίζουν και οι ατομικές διαφορές, για αυτό το λόγο εξετάστηκαν οι πέντε διαστάσεις της προσωπικότητας αλλά και η κοινωνική ταυτότητα του ατόμου. Η συλλογή των δεδομένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίων όπου μοιράστηκαν στους συμμετέχοντες σε δύο διαφορετικούς χρόνους. Για την έρευνα σημαντικό είναι να αναφερθεί πως χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα διαφορετικά άβαταρ ένας λευκός και έγχρωμος άντρας και αντίστοιχα μια λευκή και έγχρωμη γυναίκα. Έτσι το δείγμα στη δεύτερη φάση της έρευνας χωρίστηκε σε τέσσερις ομάδες. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας ενισχύουν την βιβλιογραφία των παιχνιδοποιημένων μεθόδων επιλογής αποδεικνύοντας ότι τα έγχρωμα άβαταρ οδηγούν σε θετικότερες αντιλήψεις για την ελκυστικότητα του οργανισμού, την ποικιλομορφία καθώς και ορισμένες διαστάσεις ένταξης σε σχέση με το λευκό αρσενικό άβαταρ. Ακόμη, η χρήση των συγκεκριμένων άβαταρ έδειξε πως μέσω των αυξημένων επιπέδων της ποικιλομορφίας που εκπέμπουν δημιουργούν και θετικότερες αντιλήψεις ως προς την δικαιοσύνη αλλά και την αυθεντικότητα τους. Ενδιαφέρον είναι πως και το θηλυκό λευκό άβαταρ με τη σειρά του παρουσίασε στις περισσότερες από αυτές τις μεταβλητές διαφορά σε σχέση με το λευκό αρσενικό. Οι υποθέσεις οι οποίες αφορούσαν τις ατομικές διαφορές δεν υποστηρίχθηκαν μέσα από την έρευνα.
The purpose of this dissertation is to investigate the factors that influence the candidates’ perceptions which shape the identity and attractiveness of an organization that uses a gamified selection method. The research focuses on the use of avatars and studies candidates’ reactions to them. Also, the role of the social identity has a special dimension in this study. The probe of these issues begins with a literature review which examines the importance of the Employer Branding, various selection methods, focusing on gamification method and finally the factors that influence the candidates' reactions such as fairness and diversity. Individual differences also play an important role in the creation of perceptions, for this reason the five dimensions of personality and the social identity were examined as well. The data collection of the research was carried out using questionnaires which were distributed to the participants at two different times. For the research it is important to be mentioned that four different avatars were used, a white and a colored man and a white and a colored woman respectively. Thus the sample in the second phase of the research was divided into four groups. The results of the present study reinforce the literature on the gamified selection methods, by proving that colored avatars lead to more positive perceptions of organizational attractiveness, diversity as well as certain dimensions of integration in relation to the white male avatar. Furthermore, the use of these avatars indicated that through the increased levels of diversity that they emit, they create more positive perceptions regarding the organizational justice and their authenticity. Of interest is that the female white avatar also showed a difference in most of these variables compared to the white male. Assumptions concerning the individual disputes were not supported through the research.
Λέξη κλειδί :Επωνυμία εργοδότη
Παιχνιδοποίηση
Μέθοδοι επιλογής
Ποικιλομορφία
Δικαιοσύνη
Employer branding
Avatar
Gamification
Diversity
Social identity
Διαθέσιμο από :2021-05-05 20:22:20
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-05-05 20:22:20
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mafouni_2021.pdf

Τύπος: application/pdf