ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η οριοθέτηση των τεχνολογικών παρεμβάσεων του εργοδότη στην προσωπικότητα του εργαζομένου
Εναλλακτικός τίτλος :The delimitation of the employer's technological interventions in the employee's personality
Δημιουργός :Ενεβέης, Αριστείδης
Συντελεστής :Γραμμένος, Ευστάθιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Νικολάου, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :161σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8610
Περίληψη :Στο πλαίσιο της παρούσης διπλωματικής εργασίας προσεγγίζεται το ζήτημα της οριοθέτησης των τεχνολογικών παρεμβάσεων του εργοδότη στην προσωπικότητα του εργαζομένου. Η αλματώδης τεχνολογική εξέλιξη έχει επιδράσει καταλυτικά στον τρόπο οργάνωσης του εργασιακού περιβάλλοντος, επαναπροσδιορίζοντας ταυτόχρονα την σχέση εργοδότη-εργαζομένου. Οι παραδοσιακές μορφές επεμβάσεων στην προσωπικότητα του εργαζομένου έχουν εμπλουτιστεί από τις δυνατότητες που προσφέρουν τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για εξισορρόπηση και πρακτική εναρμόνιση των συμφερόντων των μερών της εργασιακής σχέσης προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της. Στο μέτρο αυτό, πραγματοποιείται εισαγωγική ανάλυση της προσωπικότητας του ανθρώπου και πως αυτή αναπτύσσεται εντός της επιχείρησης. Εν συνεχεία, παρουσιάζονται οι μεταβολές που έχει προκαλέσει ο τεχνολογικός μετασχηματισμός στην εργασία, με περαιτέρω ενδιαφέρον ως προς δύο βασικές μορφές σύγχρονης απασχόλησης, ήτοι την τηλεργασία και τον ψηφιακό πληθoπορισμό (crowdworking). Βασικό κεφάλαιο αποτελεί ο εργαζόμενος ως υποκείμενο προσωπικών δεδομένων, ο οποίος αξιώνει την πληροφοριακή του αυτοδιάθεση ακόμη και μέσα στο οργανωσιακό περιβάλλον και υπό “το βάρος” του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη. Λαμβάνοντας δε υπ’ όψιν την προγενέστερη ανάλυση, προσεγγίζονται ειδικές μορφές εργοδοτικού ελέγχου, που συγκρούονται με την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του εργαζομένου, απασχολούν τη νομική θεωρία και νομολογία και χρήζουν διευθέτησης, ιδίως, στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων.
In the context of this dissertation, the issue of the delimitation of the employer’s technological interventions in the employee’s personality is approached. The rapid technological development has a catalytic effect on the way the modern work environment is organized and at the same time redefines the employer-employee relationship. The traditional intervention forms in the employee’s personality have been enriched by the possibilities offered by modern technological means and make imperative the need for balancing and practical harmonization of the interests of the parties in the employment relationship in order to ensure its smooth operation. To this extent, an introductory analysis of the human personality and how it is developed within the organizational environment is performed. Furthermore, the changes caused by the technological transformation at work are presented, with additional interest in two current forms of employment, namely the teleworking and the crowdworking. Basic chapter constitutes the employee as a subject of personal data, who claims his informational self-determination even within the organizational environment and under the "burden" of the managerial prerogative of the employer. Taking into consideration the previous analysis, special forms of employer interventions are approached, which conflict with the employee's freedom to develop its personality, matters that employ legal theory and jurisprudence and need to be settled, especially, in the context of effective human resource management.
Λέξη κλειδί :Εργαζόμενος
Εργοδότης
Εργατικό δίκαιο
Προσωπικά δεδομένα
Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Employee
Employer
Labour law
Personal data
Human resource management
Διαθέσιμο από :2021-05-06 23:01:26
Ημερομηνία έκδοσης :04/15/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-05-06 23:01:26
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Eneveis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf