ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην αφοσίωση και στην απόδοση του εργαζομένου
Δημιουργός :Γκίτικα, Βασιλική
Συντελεστής :Μανωλόπουλος, Δημήτρης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :72σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8613
Περίληψη :H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αδιαμφισβήτητα πλέον αποτελεί μία ισχυρή σύγχρονη τάση για το παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η ερευνητική κοινότητα ενδιαφέρεται και μελετά το φαινόμενο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τα οφέλη της και τη σύνδεση της με άλλους εργασιακούς παράγοντες όπως η οργανωσιακή αφοσίωση και η απόδοση. Κύριος σκοπός της μελέτης είναι αρχικά η προσέγγιση της έννοιας της ΕΚΕ, οι διαστάσεις της, οι τομείς δράσεις, τα οφέλη που προσφέρει στις επιχειρήσεις και δεύτερον η αναζήτηση ενδεχόμενης σύνδεσής της με την έννοια της αφοσίωσης και της απόδοσης των εργαζομένων. Για την διερεύνηση των παραπάνω ζητημάτων, πραγματοποιήθηκε μια ποσοτική έρευνα μέσω της σύστασης ενός ερωτηματολογίου που μοιράστηκε σε στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων (Ν= 98) στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν εμφανή διασύνδεση των εννοιών καθώς παρατηρείται αύξηση της αφοσίωσης σε εργαζομένους που ανήκουν σε επιχειρήσεις ευαισθητοποιημένες κοινωνικά οι οποίες ασκούν εταιρική κοινωνική ευθύνη.
Corporate Social Responsibility is undoubtedly a strong modern trend for the global business environment. The research community studies the phenomenon of corporate social responsibility, its benefits and its connection with other work factors such as organizational commitment and performance. The main purpose of the study is firstly to approach the concept of CSR, its dimensions, areas of action, the benefits it offers to companies and secondly the research for a possible connection with the concept of employee loyalty and performance. To investigate the above issues, a quantitative survey was conducted through the establishment of a questionnaire that was distributed to executives in private sector (N = 98) in Greece.The results show a clear interconnection of concepts as there is an increase in loyalty to employees belonging to socially aware companies that exercise corporate social responsibility.
Λέξη κλειδί :ΕΚΕ
Αφοσίωση
Απόδοση
CSR
Organizational commitment
Job performance
Διαθέσιμο από :2021-05-07 11:10:54
Ημερομηνία έκδοσης :03/02/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-05-07 11:10:54
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gkitika_2021.pdf

Τύπος: application/pdf