ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αποτελεσματικότητα ψηφιακών πρακτικών HR και εργασιακή ικανοποίηση - εργασιακή δέσμευση - ελκυστικότητα οργανισμού (μελέτη περίπτωσης σε εταιρία IT)
Εναλλακτικός τίτλος :Effectiveness of digital HR practices and employee satisfaction - employee engagement - employer attractiveness (case study in an IT company)
Δημιουργός :Χρυσουλάκη, Αγγελική
Συντελεστής :Χυτήρη, Αλεξάνδρα-Παρασκευή (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Μέλος ερευνητικής ομάδας)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :132σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8615
Περίληψη :Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον χώρο των επιχειρήσεων, οδήγησε τόσο στην ανάγκη αναδιαμόρφωσης και προσαρμογής των παραδοσιακών πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, ώστε να συμβαδίζουν με τις νέες τάσεις, όσο και στην προαγωγή και αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών πρακτικών, για την βελτίωση των αποτελεσμάτων, σε επίπεδο εργαζομένου και οργανισμού. Με την πάροδο του χρόνου, η ανάδυση, πιο συγκεκριμένα, των ψηφιακών πρακτικών Προσέλκυσης και Επιλογής, οδηγεί την πλειοψηφία των επιχειρήσεων προς την υιοθέτησή τους, λόγω των θετικών αποτελεσμάτων που παρατηρούνται αφενός για τον Οργανισμό και αφετέρου για τον υποψήφιο εργαζόμενο. Η παρούσα έρευνα και μελέτη περίπτωσης, στοχεύει στην διερεύνηση της επίδρασης των αποτελεσματικών ψηφιακών πρακτικών Προσέλκυσης και Επιλογής, και δε την επίδραση στις στάσεις αυτών, μέσω των εργαζομένων μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας Πληροφορικής στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται προσπάθεια διερεύνησης της συσχέτισης της αποτελεσματικότητας των ψηφιακών αυτών πρακτικών με το συνολικό βαθμό εργασιακής ικανοποίησης, εργασιακής δέσμευσης και την συνολική ελκυστικότητα του Οργανισμού. Τα ευρήματα της έρευνας (σε δείγμα Ν=255), δείχνουν μια θετική συσχέτιση της αποτελεσματικής χρήσης και εφαρμογής των ψηφιακών πρακτικών Προσέλκυσης και Επιλογής, με τις εργασιακές στάσεις της δέσμευσης και της ικανοποίησης των εργαζομένων. Τα αποτελέσματα δείχνουν επιπλέον, ενίσχυση και της αποτελεσματικότητας του Οργανισμού, με την αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών αυτών πρακτικών. Τέλος, προκύπτει από την ανάλυση η θετική επίδραση των ψηφιακών πρακτικών Προσέλκυσης και Επιλογής στην εξοικονόμηση του χρόνου της όλης διαδικασίας, στην εύρεση των πιο κατάλληλων υποψηφίων, που αφενός ταιριάζουν με τη θέση εργασίας (Person – Job fit), και αφετέρου με τις αξίες του Οργανισμού (Person – Organisation fit), καθώς και στη μείωση του αριθμού των εργαζομένων που ασχολούνται με την διαδικασία Προσέλκυσης και Επιλογής.
Digital transformation in the business field, has led to the need to both reshape and adapt the traditional practices of Human Resource Management, to keep pace with new trends, and to promote and utilize modern digital practices, aiming to enhanced results, not only for the employee, but also for the Organization. Over time, the emergence of digital attraction and selection practices in particular, leads the majority of companies to adopt them, seeing the positive results associated to them on the one hand for the Organization and on the other hand for the applicant and future employee. The present case study aims to investigate the relationship of effective digital Recruitment and Selection with employees’ attitudes, in a multinational IT company. More specifically, an attempt is made to investigate the correlation of the effectiveness of these digital practices with the overall degree of job satisfaction, job engagement, as well as the overall attractiveness of the Organization. The research findings (in a sample of N = 255employees), show a positive correlation of the effective use and application of digital attraction and selection practices, with the work attitudes of employee engagement and satisfaction. Results also indicate a positive association with the employer attractiveness. Finally, the analysis shows the positive effect of digital attraction and selection practices on decreasing the time of these processes, on finding the most suitable candidates, for the job (Person - Job fit) and for the Organization (Person - Organization fit), as well as on reducing the number of employees needed to get involved in the recruitment and selection process.
Λέξη κλειδί :Ψηφιακές πρακτικές ΔΑΔ
Προσέλκυση
Ελκυστικότητα οργανισμού
Εργασιακή ικανοποίηση
Εργασιακή δέσμευση
Επιλογή
Recruitment
Employee satisfaction
Employee engagement
Employer attractiveness
Digital HR practices
Selection
Διαθέσιμο από :2021-05-08 13:42:46
Ημερομηνία έκδοσης :04/15/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-05-08 13:42:46
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Chrysoulaki_2021.pdf

Τύπος: application/pdf