ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αντιστάθμιση κινδύνου επενδυτικού χαρτοφυλακίου με τη χρήση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης
Εναλλακτικός τίτλος :Portfolio hedging using future contracts
Δημιουργός :Μπρίνιας, Απόστολος
Συντελεστής :Τοπάλογλου, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Χριστόπουλος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομίδης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8616
Περίληψη :Βασικός σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η αντιστάθμιση του κινδύνου ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το πρακτικό. Το θεωρητικό μέρος της εργασίας αποτελείται από τρεις ενότητες.Στην πρώτη ενότητα γίνεται μία πλήρης παρουσίαση της έννοιας του κινδύνου. Συγκεκριμένα, ορίζεται ο κίνδυνος και γίνεται σύγκριση του κινδύνου με την αβεβαιότητα, διακρίνονται τα κυριότερα είδη κινδύνου και πραγματοποιείται μία θεωρητική θεμελίωση της διαχείρισης κινδύνου από την πλευρά των επιχειρήσεων, αλλά και των επενδυτών.Στη δεύτερη ενότητα προσεγγίζεται θεωρητικά το πρόβλημα της μέτρησης του κινδύνου. Γίνεται αναφορά στη δυσκολία αλλά και την αναγκαιότητα μέτρησης του κινδύνου και παρουσιάζονται τα πληρέστερα και πιο διαδεδομένα μέτρα κινδύνου, τα οποία χρησιμοποιούνται στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων. Πέρα από τη θεωρητική παρουσίαση τους, γίνεται και μία περιεκτική μαθηματική και στατιστική προσέγγισή τους. Ακόμα, παρουσιάζονται και οι σημαντικότεροι δείκτες απόδοσης, οι οποίοι προσαρμόζουν τον κίνδυνο. Στην τρίτη και τελευταία θεωρητική ενότητα πραγματοποιείται ανάλυση των παράγωγων προϊόντων. Αρχικά γίνεται ορισμός και τονίζεται η σημασία χρήσης των παράγωγων προϊόντων. Στη συνέχεια αναφέρονται οι κυριότερες χρήσεις του και αναλύονται οι διάφορες κατηγορίες παράγωγων προϊόντων (προθεσμιακά συμβόλαια, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής, δικαιώματα προαίρεσης). Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και στα Δικαιώματα Προαίρεσης, καθώς αποτελούν τα πιο πολύπλοκα και κοινώς χρησιμοποιούμενα παράγωγα προϊόντα. Γίνεται ανάλυση θέσεων, στρατηγικών και μεθόδων τιμολόγησης, ώστε να γίνει όσο το δυνατόν πιο κατανοητή η κάθε πτυχή των προϊόντων αυτών.Η τελευταία ενότητα της εργασίας αποτελεί την εμπειρική εφαρμογή. Στην ενότητα αυτή επιχειρείται να γίνει μία ρεαλιστική παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας των δικαιωμάτων προαίρεσης ως εργαλείο αντιστάθμισης του συστηματικού κινδύνου ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Σε πρώτο στάδιο δημιουργείται ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο μετοχών που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών με βάση τις προσεγγίσεις της Σύγχρονης Θεωρίας Χαρτοφυλακίου. Συγκεριμένα, πραγματοποιείται βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου μέσω ενός μοντέλου γραμμικού προγραμματισμού. Σε δεύτερο στάδιο γίνεται ενσωμάτωση των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης και αξιολογείται η επίδρασή τους στη βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου και στην αντιστάθμιση του κινδύνου. Τέλος, καταγράφονται τα σημαντικότερα συμπεράσματα που παρατηρήθηκαν από την όλη διαδικασία της αντιστάθμισης.
Λέξη κλειδί :Χαρτοφυλάκιο
Βελτιστοποίηση
Αντιστάθμιση
Παράγωγα
Κίνδυνος
Portfolio
Optimization
Hedging
Derivatives
Risk
Διαθέσιμο από :2021-05-08 10:39:37
Ημερομηνία έκδοσης :01/14/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-05-08 10:39:37
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mprinias_2021.pdf

Τύπος: application/pdf