ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Models for survival analysis in cancer research
Εναλλακτικός τίτλος :Ανάλυση επιβίωσης ασθενών με καρκίνο
Δημιουργός :Kintaka, Michaella
Κιντάκα, Μιχαέλλα
Συντελεστής :Karlis, Dimitrios (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :42p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8617
Περίληψη :In this thesis we apply cox regression analysis and survival forests to data from a large clinical trial. The data have been masked for reasons of confidentiality. A brief description of basic ideas in survival analysis needed for the development of the model are provided in Chapter 2. Chapter 3 provides a description of the dataset to be used. Preliminary results with standard survival methodology are given in chapter 4 and 5. Chapter 4 provides descriptive evidence about the data while Chapter 5 presents results from a standard Cox proportional model. The new results based on survival random forest are presented in Chapter 6. Concluding remarks and a discussion is provided ion Chapter 7.
Για την εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από μια μεγάλη κλινική δοκιμή. Σε αυτά, εφαρμόστηκαν cox regression analysis μοντέλα και random survival forests. Έχει πραγματοποιηθεί ανωνυμοποίηση των δεδομένων για λόγους εμπιστευτικότητας. Μια σύντομη περιγραφή των βασικών εννοιών της ανάλυσης επιβίωσης που απαιτούνται για την ανάπτυξη των μοντέλων παρέχεται στο Κεφάλαιο 2. Το Κεφάλαιο 3 παρέχει μια περιγραφή του συνόλου δεδομένων. Το κεφάλαιο 4 αναλύει βασικά περιγραφικά στοιχεία για τα δεδομένα, ενώ το κεφάλαιο 5 παρουσιάζει αποτελέσματα του cox regression analysis. Τα αποτελέσματα του random survival forest συνοψίζονται στο Κεφάλαιο 6. Συμπεράσματα και παρατηρήσεις παρατίθενται στο Κεφάλαιο 7.
Λέξη κλειδί :Survival analysis
Random survival forest
Cancer research
Cox regression analysis
Ανάλυση επιβίωσης
Μοντελοποίηση χρόνου
Καρκίνος
Διαθέσιμο από :2021-05-07 16:21:18
Ημερομηνία έκδοσης :05/01/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-05-07 16:21:18
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kintaka_2021.pdf

Τύπος: application/pdf