ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οι διαβουλεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Ε.Ε. για την ελληνική κρίση χρέους το πρώτο εξάμηνο του 2015: μια ανάλυση της ελληνικής διαπραγματευτικής στρατηγικής
Εναλλακτικός τίτλος :The consultations between Greece and E.U. about the Greek debt crisis in the first semester of 2015: an analysis of the Greek negotiation strategy
Δημιουργός :Κωνσταντάκος, Πιέρρος
Συντελεστής :Παγουλάτος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπλαβούκος, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει πλήρη κατάλογο βιβλιογραφικών αναφορών.
Φυσική περιγραφή :53σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8618
Περίληψη :Το θέμα της μελέτης αυτής είναι η διαπραγμάτευση μεταξύ της Ελλάδας και των θεσμών της Ε.Ε. το πρώτο εξάμηνο του 2015 για την ελληνική κρίση χρέους. Μετά από δύο πακέτα διάσωσης, η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ υποσχέθηκε να σταματήσει την αλυσίδα των μνημονίων και να διαπραγματευτεί καλύτερους όρους με την ΕΕ και την Ευρωζώνη. Οι μήνες από τον Φεβρουάριο ως τον Ιούλιο του 2015 περιείχαν μία διαπραγμάτευση που έχει ήδη σχολιαστεί πολλαπλά από τη βιβλιογραφία. Αυτή είναι μια μελέτη περίπτωσης για αυτήν την κρίσιμη περίοδο διαπραγμάτευσης. Τα θεωρητικά στοιχεία που παρατίθενται αρχικά αφορούν τη σημασία της πολιτικής διαπραγμάτευσης, τις τακτικές διαπραγμάτευσεις, τις φάσεις στις οποίες αυτή συμβαίνει και τη θεωρία των δυσεπίλυτων προβλημάτων, αλλά και τα διάφορα προβλήματα που μπορούν να ανακύψουν σε μια διαπραγματευτική διαδικασία. Με βάση αυτά τα θεωρητικά στοιχεία και τις υπάρχουσες βιβλιογραφικές πηγές, στο ερευνητικό μέρος πραγματοποιήθηκε μια μελέτη περίπτωσης, τόσο αναφορικά με τα γεγονότα της διαπραγμάτευσης όσο και με την αξιολόγησή της, τα λάθη που συνέβησαν σε αυτήν και την επιλογή προσώπων. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας ήταν κυρίως ότι, πρώτον, η Ελλάδα ακολούθησε μια σκληρή διαπραγματευτική στρατηγική, δεύτερον τα βασικά της λάθη ήταν η κακοδιαχείριση του χρόνου, η έλλειψη εμπειρίας στη διαπραγμάτευση και η μη αντίληψη του ότι η άκαμπτη στάση στο μέλλον θα έβλαπτε περισσότερο το αδύναμα διαπραγματευτικά μέλος, τρίτον το ελληνικό πρόβλημα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί βάσει της θεωρίας δυσεπίλυτο πρόβλημα και τέλος η κύρια επιλογή προσώπων για τις διαπραγματεύσεις δεν ήταν η καλύτερη δυνατή.
The topic of this study is the negotiation between Greece and the EU institutions in 2015 about the Greek debt crisis. After two Greek bailouts, the SYRIZA - ANEL government promised to stop this chain of bailouts and to negotiate better terms with the EU and the Eurozone. The months from February to July 2015 contained a negotiation process that has already been commented on many times by the literature. This is a case study for this negotiation. The theoretical elements that are initially presented concern the importance of political negotiation, the techniques of negotiating, the phases in which it occurs and the theory of wicked problems, but also the various problems that may arise in a negotiation process. Based on these theoretical data and existing bibliographic sources, the research part contains a case study, regarding the facts of the negotiation and its evaluation, the errors that occurred in it and the selection of persons. The results of this research were mainly that 1. Greece followed a tough negotiation strategy, 2. its main mistakes were the mismanagement of time, the lack of experience in negotiating and the lack of understanding that a rigid attitude in the future would further harm the weak negotiating party, 3. the Greek problem could be characterized according to the theory as a wicked problem and 4. the main selection of a negotiator was not the best possible.
Λέξη κλειδί :Διαπραγμάτευση
Δυσεπίλυτα προβλήματα
ΣΥΡΙΖΑ
ΑΝΕΛ
Negotiations
Wicked problems
SYRIZA
ANEL
Διαθέσιμο από :2021-05-11 13:03:03
Ημερομηνία έκδοσης :04/01/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-05-11 13:03:03
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Konstantakos_2021.pdf

Τύπος: application/pdf