ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αγοραστική συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών στον κλάδο των σουπερμάρκετ και οι παράγοντες που την επηρεάζουν: μελέτη της αλυσίδας σουπερμάρκετ «ΑΒ Βασιλόπουλος»
Εναλλακτικός τίτλος :Buying behavior of Greek consumers in the supermarket sector and the factors that affect it: study of the "AB Vasilopoulos" supermarket chain
Δημιουργός :Βίλλιου, Δήμητρα
Συντελεστής :Μπάλτας, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Αργουσλίδης, Παρασκευάς (Εξεταστής)
Δημητριάδης, Σέργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :141σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8624
Περίληψη :Αντικείμενο έρευνας της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της αγοραστικής συμπεριφοράς και συνηθειών των Ελλήνων καταναλωτών στον κλάδο του λιανεμπορίου, και συγκεκριμένα αυτού των σουπερμάρκετ. Ταυτόχρονα, εξετάζεται η στάση τους απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αλλά και η επιρροή του COVID – 19 το τελευταίο έτος στις αγοραστικές προτιμήσεις των καταναλωτών. Για μεγαλύτερη διερεύνηση αυτών των ζητημάτων, επιλέχθηκε η μελέτη της μεγαλύτερης αλυσίδας σουπερμάρκετ της χώρας, ο «ΑΒ Βασιλόπουλος». Για την επίτευξη της εργασίας, πραγματοποιήθηκε αρχικά τηλεφωνική έρευνα στο εργαστήριο Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το χρονικό διάστημα Χ. Το δείγμα που συλλέχθηκε προς εξέταση αποτελείται από Χ καταναλωτές από όλο τον νομό Αττικής και η διαδικασία υλοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και σταθερών τηλεφώνων που διέθετε το εργαστήριο του τμήματος.Σχετικά με την δομή της διπλωματικής εργασίας, περιλαμβάνονται πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται μια γενική ανάλυση του κλάδου των σουπερμάρκετ με τον ορισμό του όρου, την κατηγοριοποίηση του και την ιστορική εξέλιξη του. Στη συνέχεια, αναλύεται η εγχώρια αγορά και πιο συγκεκριμένα η επιρροή της πανδημίας COVID – 19 στον κλάδο αλλά και οι διάφορες στρατηγικές που υιοθετούν οι λιανέμποροι για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού. Τέλος, γίνεται μια παρουσίαση της εταιρείας ΑΒ Βασιλόπουλος, όπου είναι και το σουπερμάρκετ μελέτης, γύρω από την ιστορία της, την εταιρική της ευθύνη, τα οικονομικά της στοιχεία, τα βραβεία που έχει αποσπάσει για το έτος 2019 και για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας της. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια επισκόπηση σχετικά με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα πλεονεκτήματα τους για τους λιανοπωλητές και τους παραγωγούς καθώς και τους λόγους που επηρεάζουν τη στάση των καταναλωτών απέναντι τους. Στη συνέχεια, γίνεται μια επισκόπηση της εξέλιξης τους στην εγχώρια αλλά και στην παγκόσμια αγορά. Τέλος, γίνεται αναφορά στα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής σουπερμάρκετ από τους καταναλωτές και της σημασίας των χαρακτηριστικών αυτών. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται ο ερευνητικός σκοπός της έρευνας, στην επιλογή σχεδίου έρευνας, στη μέθοδο συλλογής στοιχείων, στη μέθοδο μέτρησης και στη διαδικασία δειγματοληψίας. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση των δεδομένων και αποτελεσμάτων της έρευνας με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS αλλά και οι περιγραφικές και επαγωγικές αναλύσεις. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικότερα συμπεράσματα της έρευνας και οι διοικητικές συνέπειες για την αλυσίδα ΑΒ Βασιλόπουλος. Επιπροσθέτως, αναφέρονται οι περιορισμοί που παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια της έρευνας και κάποιες προτάσεις για μελλοντικές έρευνες.
The subject of research of the present work is the study of the buying behavior and habits of Greek consumers in the retail sector, and specifically of the supermarket. At the same time, their attitude towards private label products is being examined, as well as the influence of COVID - 19 in the last year on consumers' purchasing preferences. For greater investigation of these issues, the study of the largest supermarket chain in the country, "AB Vassilopoulos" was selected.In order to achieve the work, a telephone survey was initially conducted in the Marketing laboratory of the Athens University of Economics and Business during the period X. The sample collected for examination consists of X consumers from all over the prefecture of Attica and the process was implemented through computers and landlines the laboratory of the department.On the structure of the dissertation, five chapters are included.The first chapter describes a general analysis of the supermarket industry with the definition of the term, its categorization and its historical development. Then, the domestic market is analyzed and more specifically the impact of the COVID-19 pandemic on the industry and the various strategies adopted by retailers to deal with competition. Finally, there is a presentation of the company AB Vassilopoulos, where is the study supermarket, around its history, its corporate responsibility, its financial data, the awards it has received for the year 2019 and for its private label products.The second chapter provides an overview of private label products, their benefits for retailers and producers, and the reasons that influence consumers' attitudes toward them. Then, an overview of their development in the domestic and global market is made. Finally, reference is made to the criteria for evaluation and selection of supermarkets by consumers and the importance of these characteristics.The third chapter presents the methodology used for the elaboration of the dissertation. More specifically, the research purpose of the research is analyzed, in the selection of the research design, in the data collection method, in the measurement method and in the sampling process.The fourth chapter presents the data and results of the research using the statistical program SPSS but also the descriptive and inductive analyzes.The fifth and last chapter presents the main conclusions of the research and the administrative consequences for the AB Vassilopoulos chain. In addition, the limitations presented during the research are mentioned and some suggestions for future research.
Λέξη κλειδί :Μάρκετινγκ
Σουπερμάρκετ
Πανδημία
Καταναλωτική συμπεριφορά
Βασιλόπουλος
Marketing
Supermarket
Covid-19
Consumer behaviour
Vasilopoulos
Διαθέσιμο από :2021-05-16 23:58:33
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-05-16 23:58:33
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Villiou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf