ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :E-shop Σκλαβενίτης σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό
Εναλλακτικός τίτλος :E-shop Sklavenitis in comparison with other online super markets
Δημιουργός :Βελέντζα, Σπυριδούλα
Συντελεστής :Ήντουνας, Κωστής (Επιβλέπων καθηγητής)
Κοκκινάκη, Φλώρα (Εξεταστής)
Μπάλτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :121σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8648
Περίληψη :Όσον αφορά στην μεθοδολογία της έρευνας, η έρευνα αποτελεί μια περιγραφική ποσοτική έρευνα. Η μέθοδος της δημοσκόπησης έγινε με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, με ερωτήσεις κλειστού τύπου για ξεκάθαρες απαντήσεις, με ερώτηση φίλτρου και ερωτήσεις κλίμακας. Σχεδιάστηκε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας onlinesurveys.aueb.gr. Το δείγμα του πληθυσμού είναι συμβατικό μη πιθανότητας - μέσω διαδικτύου / Facebook (δείγμα ευκολίας δεδομένων των συνθηκών της πανδημίας - covid). To μέγεθος του δείγματος ανήλθε στους 747 ερωτώμενους (πλήρως συμπληρωμένα ερωτηματολόγια). Η ανάλυση των στοιχείων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS Statistics.Στόχοι της έρευνας είναι: 1) να διερευνηθούν οι λόγοι και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι πελάτες καταναλωτές προτιμούν την Online αγορά ειδών σούπερ μάρκετ και να βρεθούν τα πιθανά συγκριτικά πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα των ανταγωνιστικών εταιρειών του κλάδου. 2) Να διερευνηθούν οι προτιμήσεις των καταναλωτών στις Online αγορές τους και η εικόνα που έχουν οι καταναλωτές για το νεοσύστατο e-shop Σκλαβενίτης συγκριτικά με τα προϋπάρχοντα και σημαντικότερα e-shops του ανταγωνισμού.Η δομή της εργασίας έχει ως εξής: Θεωρητική επισκόπηση, Μεθοδολογία της έρευνας, Ερευνητικοί στόχοιΠοσοτική ανάλυση, Συμπεράσματα, Επιπτώσεις σε θεωρητικό και διοικητικό επίπεδο, Περιορισμοί της έρευνας, Προτάσεις για μελλοντική έρευνα
As regards the methodology of the survey, the survey is a descriptive quantitative survey. The poll method was done using a structured questionnaire, with closed-ended questions for clear answers, filter question and scale questions. It was designed electronically through the platform. The sample of the population is conventional non-probability - via internet / Facebook (sample of convenience given the conditions of the pandemic - covid). The sample size was 747 respondents (fully completed questionnaires). The data were analysed with the SPSS Statistics statistical programme.The objectives of the survey are: 1) to investigate the reasons and conditions under which consumers prefer the online supermarket market and to find the possible comparative advantages and disadvantages of competing companies in the sector. 2) Explore the preferences of consumers in their Online markets and the image that consumers have of the newly created e-shop Sklavenitis compared to the pre-existing and most important e-shops of competition. The structure of the task is as follows: Theoretical overview, Methodology of research, Research objectives, quantitative analysisConclusions, Effects at theoretical and administrative level, Limitations of research, Proposals for future research.
Λέξη κλειδί :Ηλεκτρονικό καταστήμα
Σούπερ μάρκετ
Καταναλωτής
Διαδίκτυο
Internet
E-shop
Super market
Consumer
Market
Διαθέσιμο από :2021-06-04 15:37:42
Ημερομηνία έκδοσης :06/04/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-06-04 15:37:42
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Velentza_2021.pdf

Τύπος: application/pdf