ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην επιλογή τουριστικού προορισμού
Εναλλακτικός τίτλος :The effect of social media on destination choice
Δημιουργός :Αλιμπέρτη, Άννα
Συντελεστής :Δρόσος, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Κοκκινάκη, Φλώρα (Εξεταστής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :101σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8651
Περίληψη :Αντικείμενο της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της επιρροής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην επιλογή τουριστικού προορισμού. Πιο συγκεκριμένα, καθώς τα τελευταία χρόνια τα social media έχουν αναδειχθεί και αναπτυχθεί ραγδαία, ωθώντας πολλές εταιρείες παγκοσμίως να αναπροσαρμόσουν τις ενέργειες μάρκετινγκ τους, κρίθηκε ενδιαφέρουσα η μελέτη για το αν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν επηρεάσει και τον κλάδο του τουρισμού. Για την επίτευξη της εργασίας, εφαρμόστηκε ποσοτική ανάλυση, με τη δημιουργία ερωτηματολογίου, το οποίο διανεμήθηκε διαδικτυακά. Το δείγμα που συλλέχθηκε προς εξέταση αποτελείται από 230 χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης του νομού Αττικής. Σχετικά με την δομή της διπλωματικής εργασίας, περιλαμβάνονται πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται μια γενική ανάλυση του κλάδου του τουρισμού, με τον ορισμό του όρου, την ιστορική εξέλιξη του και τις έννοιες της τουριστικής προσφοράς και ζήτησης. Στη συνέχεια, αναλύονται τα κίνητρα του τουρισμού, η αγοραστική συμπεριφορά των επισκεπτών, οι τάσεις στον παγκόσμιο τουρισμό και η σημασία της εικόνας προορισμού. Τέλος, μια επισκόπηση σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις κατηγορίες τους. Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με την επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον κλάδο του τουρισμού. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται η ανάδειξη των social media και η διείσδυση τους στον κλάδο του τουρισμού, η αναφορά και ανάλυση των διαφόρων χρηστών κοινωνικής δικτύωσης και το influencer marketing. Το κεφάλαιο κλείνει με τα αντιλαμβανόμενα οφέλη της χρήσης των social media στον τουρισμό. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν, ο ερευνητικός σκοπός της έρευνας, η επιλογή σχεδίου έρευνας, η μέθοδος συλλογής στοιχείων και η μέθοδος μέτρησης. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση των δεδομένων και αποτελεσμάτων της έρευνας με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS μέσω περιγραφικών και επαγωγικών αναλύσεων. Στην αρχή παρουσιάζονται οι περιγραφικές αναλύσεις που αποτελούνται από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τις συνήθειες και στάση των social media users. Στη συνέχεια μέσω των επαγωγικών αναλύσεων γίνεται προσπάθεια να εντοπιστεί αν τελικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν την επιλογή τουριστικού προορισμού και σε τι βαθμό. Η διπλωματική εργασία τελειώνει με το πέμπτο κεφάλαιο στο οποίο παρουσιάζονται τα κυριότερα συμπεράσματα από τη συγκεκριμένη έρευνα. Παράλληλα, αναφέρονται οι περιορισμοί που έλαβαν χώρα κατά την ερευνητική διαδικασία και γίνονται προτάσεις για μελλοντικές έρευνες.
The object of this bachelor’s thesis is the study of the effect of social media on destination choice. More specifically, as social media has emerged and grown rapidly in recent years, pushing many companies around the world to adapt their marketing efforts, it was considered interesting to study whether social media has also affected the tourism industry. To achieve the work, quantitative analysis was applied, with the creation of a questionnaire, which was distributed online.The sample collected for examination consists of 230 social media users in the prefecture of Attica. On the structure of the master’s thesis, five chapters are included. The first chapter describes a general analysis of the tourism industry, with the definition of the term, its historical development and the concepts of tourism supply and demand. Then, the motivations of tourism, the buying behavior of visitors, trends in global tourism and the importance of the destination image are analyzed. Finally, an overview of social media and their categories. The second chapter deals with the influence of social media on the tourism industry. More specifically, the emergence of social media and their penetration in the tourism industry, the reporting and analysis of various social networking users and influencer marketing are mentioned.The chapter closes with the perceived benefits of using social media in tourism. The third chapter presents the methodology used for the elaboration of the dissertation. More specifically, the research questions asked are analyzed, the research purpose of the research, the selection of the research design, the data collection method and the measurement method. The fourth chapter presents the data and results of the research using the statistical program SPSS through descriptive and inductive analyzes.At the beginning are presented the descriptive analyzes that consist of the demographic characteristics and the habits and attitude of the social media users. Then, through inductive analyzes, an attempt is made to determine whether, in the end, social media influences the choice of a tourist destination and to what extent. The dissertation ends with the fifth chapter which presents the main conclusions from the specific research.At the same time, the limitations that took place during the research process are mentioned and suggestions are made for future research.
Λέξη κλειδί :Τουρισμός
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Ψηφιακό μάρκετινγκ
Tourism
Social media
Digital marketing
Διαθέσιμο από :2021-06-05 18:33:18
Ημερομηνία έκδοσης :05/24/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-06-05 18:33:18
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Aliberti_2021.pdf

Τύπος: application/pdf