ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η στάση του Έλληνα καταναλωτή απέναντι στο κοινωνικό εμπόριο (social commerce) και οι παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση αγοράς
Δημιουργός :Ρούσσου, Κωνσταντίνα
Συντελεστής :Δρόσος, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Κοκκινάκη, Φλώρα (Εξεταστής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :75σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8652
Περίληψη :Με την πάροδο των χρόνων και την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας, το ηλεκτρονικό εμπόριο κερδίζει συνεχώς έδαφος και αποτελεί ένα από τα βασικά κανάλια προώθησης, αγοράς και πώλησης προϊόντων. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η ραγδαία χρήση των social media και η δημιουργία online ομάδων- κοινοτήτων όπου συζητούνται διάφορα θέματα, έχει δημιουργήσει ένα καινούριο κανάλι αγοράς, το Social Commerce (Κοινωνικό Εμπόριο). Το Kοινωνικό Eμπόριο αφορά στο εμπόριο μέσω Social Media και άλλων διαδικτυακών μέσων που επιτρέπουν την κοινωνική αλληλεπίδραση. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη αυτού του είδους εμπορίου, της στάσης των καταναλωτών απέναντι στον συγκεκριμένο τρόπο ηλεκτρονικών αγορών, καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση αγοράς. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας, έδειξαν ότι η χρησιμότητα και η ευκολία χρήσης επηρεάζουν την στάση απέναντι στο κοινωνικό εμπόριο, η κοινωνική αλληλεπίδραση και η κοινωνική υποστήριξη επηρεάζουν την εμπιστοσύνη στο κοινωνικό εμπόριο και με τη σειρά τους στάση και εμπιστοσύνη επηρεάζουν την πρόθεση αγοράς στο κοινωνικό εμπόριο. Επιπλέον, τα ευρήματα έδειξαν ότι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση αγοράς είναι το e-Wom και οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.
Over the years and the rapid development of technology, e-commerce is constantly gaining ground and is one of the main channels of promotion, purchase and sale of products. The digital transformation of businesses, the rapid use of social media and the creation of online communities where people discuss various issues, has created a new market channel, Social Commerce. The purpose of this paper is to study this type of trade, the attitude of consumers towards Social Commerce, as well as the factors that influence the purchase intention. The findings of this research showed that usefulness and ease of use affect attitudes towards social commerce, social interaction and social support affect trust in social commerce, while attitude and trust affect purchase intention in social commerce. The findings, also, show that e-Wom and social interactions are important factors influencing purchase intention.
Λέξη κλειδί :Ηλεκτρονικό εμπόριο
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Ψηφιακό μάρκετινγκ
Πρόθεση αγοράς
Εμπιστοσύνη
E-commerce
Social media
Digital marketing
Purchase intention
Trust
Διαθέσιμο από :2021-06-05 12:50:26
Ημερομηνία έκδοσης :05/07/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-06-05 12:50:26
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Roussou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf