ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σχεδιασμός marketing plan για την εταιρεία Βιολάντα
Εναλλακτικός τίτλος :Marketing plan for Violanta company
Δημιουργός :Micic, Marijana
Συντελεστής :Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Κοκκινάκη, Φλώρα (Εξεταστής)
Γεώργιος, Μπάλτας (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8657
Περίληψη :Η παρούσα εργασία αποτελεί διπλωματική εργασία στα πλαίσια μεταπτυχιακού προγράμματος μερικής φοίτησης στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνία, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το θέμα της εργασίας είναι η δημιουργία του προγράμματος μάρκετινγκ για την εταρεία Βιολάντα, για τις υπάρχουσες κατηγορίες προϊόντων. Αρχικά, στην εισαγωγή της εργασίας αναφέρονται οι λόγοι και οι στόχοι του προγράμματος μάρκετινγκ που γίνεται στα πλαίσια της εργασίας, και περιγράφεται η δομή της εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η θεωρητική επισκόπηση ενός Marketing Plan, όπου τα βήματα ενός ολοκληρωμένου προγράμματος μάρκετινγκ περιγράφονται και παρουσιάζονται αναλυτικά, και στη συνέχεια προσαρμόζονται στη δημιουργία του Marketing Plan για την εταρεία Βιολάντα. Στη συνέχεια, αναλύεται η υπάρχουσα κατάσταση της εταρείας (δευτερογενής έρευνα), όπου αρχικά γίνεται η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της εταιρείας. Συγκεκριμένα,η ανάλυση περιλαμβάνει την ιστορία και ταυτότητα της εταιρείας, την οργανωτική δομή και την δραστηριοποίησή της. Όσον αφορά το εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας, εκεί αναλύονται το μίκρο και μάκρο-περιβάλλον. Ακολουθεί η πρωτογενής έρευνα που έγινε μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου το οποίο σχεδιάστηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας AUEB On Line Surveys του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται όλα τα προϊόντα της εταιρείας, γίνεται η εκτίμηση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών της επιχείρησης, καθώς και των ευκαιριών και απειλών που αντιμετωπίζει από το εξωτερικό περιβάλλον και η παρουσίαση των στόχων του μάρκετινγκ που έχει καθορίσει η εταιρεία. Στο επομένο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι στρατηγικές και τακτικές μαάρκετινγκ μέσω των οποίων θα επιτευχθούν οι στόχοι μάρκετινγκ. Οι συγκεκριμένες τακτικές αφορούν τα βασικά εργαλεία του μάρκειτνγκ, δηλαδή το προϊόν, την τιμή, τη διανομή και την προβολή. Στο τελευταίο στάδιο παρακολουθείται και ελέγχεται η πορεία της υλοποίησης του προγράμματος μάρκετινγκ και γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις.
In this thesis is represented the Marketing Plan for Violanta company for the existing products. First, in the beginning of the thesis are mentioned the reasons, the goals of the Marketing Plan and the format of the thesis is also described. In the second chapter, the theoretical overview of the marketing program is made, where are described all the steps of Marketing Plan, and then adapted to the creation of the Marketing Plan for the company Violanta. Also, the current situation of the company is analyzed (secondary research), where the analysis of the internal environment of the company is done. Specifically, the analysis includes the history and identity of the company, its organizational structure and its activities. Regarding the external environment of the company, the micro and macro-environment are analyzed there. The following is the primary research conducted through an electronic questionnaire designed through the electronic platform AUEB On Line Surveys of the Athens University of Economics and Business. Then, all the products of the company are presented, the possibilities and weaknesses of the company are evaluated, as well as the opportunities and threats it faces from the external environment and the presentation of the marketing goals set by the company. The next chapter presents the marketing strategies and tactics through which the marketing goals will be achieved. These tactics are a set of marketing tools and include price, product, promotion and placement. In the last chapter, the course of the implementation of the marketing program is monitored and controlled and the necessary corrections are made.
Λέξη κλειδί :Σχέδιο μάρκετινγκ
Στόχοι
Στρατηγική
Marketing plan
Goals
Strategy
Διαθέσιμο από :2021-06-07 13:59:59
Ημερομηνία έκδοσης :06/07/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-06-07 13:59:59
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Micic_2021.pdf

Τύπος: application/pdf