ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Essays on cryptocurrencies
Εναλλακτικός τίτλος :Δοκίμια στα κρυπτονομίσματα
Δημιουργός :Ballis, Antonis I.
Μπαλλής, Αντώνιος
Συντελεστής :Drakos, Konstantinos (Επιβλέπων καθηγητής)
Chalamandaris, George (Εξεταστής)
Tzagarakis, Manolis (Εξεταστής)
Kavousanos, Emmanuel (Εξεταστής)
Spyrou, Spyros (Εξεταστής)
Georgoutsos, Dimitrios (Εξεταστής)
Tsekrekos, Andrianos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :This research is co-financed by Greece and the European Union (European Social Fund-ESF) through the Operational Programme «Human Resources Development, Education and Lifelong Learning»in the context of the project “Strengthening Human Resources Research Potential via Doctorate Research–2ndcycle” (MIS-5000432), implemented by the State Scholarships Foundation (ΙΚΥ)
Φυσική περιγραφή :197p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8669
Περίληψη :This thesis consists of six chapters in which we try to examine various aspects of cryptocurrencies from an economic and financial point of view. In particular, in the first chapter utilizing all cryptocurrencies since market inception, the mobility properties of the market are investigated. Using a Markov Chain model, the Transition Matrix is estimated, describing the probabilistic structure of cross-sectional capitalization transitions. Chapter two addresses the issue of herding in the cryptocurrency market. By analyzing daily data from major cryptocurrencies this study documents evidence that investors in the cryptocurrency market act irrationally and imitate other’s decisions with no reference to their own beliefs. The third chapter offers for the first-time evidence concerning the research question of which is the effect of crisis sentiment on cryptocurrencies’ price returns. By analyzing daily data this study documents that investors’ crisis sentiment has a significant positive impact on cryptocurrencies’ market price returns. In chapter four the effect of crisis sentiment on cryptocurrencies’ price crash risk is examined. The results indicate that investors’ crisis sentiment has a noticeable positive impact on cryptocurrencies’ market price crash risk. In Chapter five, the present study sets out to investigate the impact of COVID-19. Using a Difference-in-Differences (DID) model this analysis compares the traditional and cryptocurrency market, investigating whether there are any discernible differences in their relative time trajectories after the outbreak of the first wave of COVID-19. According to the empirical findings, a closing of the gap between the cryptocurrency market and the traditional assets in the post COVID-19 era is documented. In Chapter six, using an analogy between finance and astrophysics, this study aims to investigate whether there exists a mechanism that can describe the explosive increase in the number of traded cryptocurrencies and the cryptocurrency market in general. Finally, Chapter seven provides the main conclusions for this thesis.
Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποτελείται από έξι επιστημονικά άρθρα στα οποία προσπαθούμε να εξετάσουμε, από την οπτική των οικονομικών και της χρηματοοικονομικής διάφορες πτυχές των κρυπτονομισμάτων. Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο, χρησιμοποιώντας το σύνολο των κρυπτονομισμάτων, διερευνούμε τις ιδιότητες κινητικότητας της αγοράς. Κάνοντας χρήση του μοντέλου Markov Chain, γίνεται εκτίμηση του Transition Matrix, περιγράφοντας την πιθανότητα μεταβάσεων μεταξύ κατηγοριών κεφαλαιοποίησης. Το δεύτερο κεφάλαιο εξετάζει το ζήτημα της αγελαίας συμπεριφοράς στην αγορά των κρυπτονομισμάτων. Αναλύοντας ημερήσια δεδομένα από πιο σημαντικά κρυπτονομίσματα αυτή η μελέτη τεκμηριώνει ότι οι επενδυτές στην αγορά των κρυπτονομισμάτων ενεργούν «παράλογα» και μιμούνται τις αποφάσεις άλλων χωρίς αναφορά στις δικές τους πεποιθήσεις. Το τρίτο κεφάλαιο προσφέρει για πρώτη φορά στοιχεία σχετικά με την επίδραση του αισθήματος κρίσης στις αποδόσεις των κρυπτονομισμάτων. Αναλύοντας ημερήσια δεδομένα τεκμηριώνεται ότι ο δείκτης κρίσης των επενδυτών έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στις αποδόσεις των τιμών των κρυπτονομισμάτων. Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται η επίδραση του αισθήματος κρίσης στον κίνδυνο πτώσης τιμών των κρυπτονομισμάτων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το αίσθημα κρίσης των επενδυτών έχει θετική επίδραση στον κίνδυνο πτώσης των τιμών της αγοράς κρυπτονομισμάτων. Στο κεφάλαιο πέντε, η παρούσα μελέτη ξεκινά να διερευνήσει τον αντίκτυπο της πανδημίας του COVID-19. Χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο Difference-in-Differences (DID), η ανάλυση αυτή συγκρίνει τη παραδοσιακή αγορά με αυτή των κρυπτονομισμάτων, διερευνώντας εάν υπάρχουν διαφορές στις αποδόσεις τους μετά το ξέσπασμα του πρώτου κύματος του COVID-19. Σύμφωνα με τα εμπειρικά ευρήματα τεκμηριώνεται το κλείσιμο της απόστασης μεταξύ της αγοράς κρυπτονομισμάτων και των παραδοσιακών περιουσιακών στοιχείων στην εποχή μετά τον COVID-19. Στο κεφάλαιο έξι, χρησιμοποιώντας μια αναλογία μεταξύ χρηματοοικονομικής και αστροφυσικής, αυτή η ανάλυση στοχεύει να διερευνήσει εάν υπάρχει ένας μηχανισμός που μπορεί να περιγράψει την εκρηκτική αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων κρυπτονομισμάτων και της αγοράς κρυπτονομισμάτων γενικά. Τέλος, το κεφάλαιο επτά παρέχει τα κύρια συμπεράσματα αυτής της διατριβής.
Λέξη κλειδί :Cryptocurrencies
Herding behavior
Behavioral finance
Κρυπτονομίσματα
Αγελαία συμπεριφορά
Συμπεριφορική χρηματοοικονομική
Διαθέσιμο από :2021-06-17 13:04:47
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-06-17 13:04:47
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Ballis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf