ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Essays in industrial and economic impact analysis
Εναλλακτικός τίτλος :Δοκίμια στην βιομηχανική ανάλυση και την ανάλυση οικονομικών επιδράσεων
Δημιουργός :Moustakas, Alexandros
Μουστάκας, Αλέξανδρος
Συντελεστής :Vettas, Nikolaos (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :115p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8711
Περίληψη :In this study we discuss the effects of discounts in retailing on inflation measurement, we propose a new method to update Input-Output tables and we introduce a new method to construct Multi-Regional Input-Output tables.In particular, we discuss the mismatch between the price trends implied by the Greek Consumer Price Index in the period 2008-2013, at the outbreak of the economic crisis in Greece, and the actual changes in the cost of living as perceived by consumers, focusing on the impact of discounts and promotional offers in retailing. We present a quantitative example illustrating that the price trends for a group of products in this period accounting for discounts differ significantly from the trends of nominal prices, as tracked by the Consumer Price Index.Furthermore, we present a new method to update Input-Output tables, based on quadratic programming, which allows to exogenously set both output and value added per sector, thus resolving a common problem with existing methods. Carrying out several simulations, we demonstrate that the proposed method has a much lower failure rate and often produces more accurate projections than established alternatives.Moreover, we present a new method to construct Multi-Regional Input-Output tables. We argue that the proposed method, which is based on linear programming, produces more realistic estimations of the regional and sectoral structure of an economy than existing methods and yields higher inter-regional trade flows, thus addressing a common weakness with established methods. In addition, the proposed method maintains the integrity of the technological structure of the economy, as dictated by the underlying national Input-Output table.
Αυτή η μελέτη εξετάζει τον τρόπο με τον οποίον οι εκπτώσεις στο λιανικό εμπόριο επηρεάζουν την μέτρηση του πληθωρισμού, περιγράφει μία νέα μέθοδο ενημέρωσης πινάκων Εισροών-Εκροών και παρουσιάζει μία νέα μέθοδο κατασκευής Πολυπεριφερειακών πινάκων Εισροών-Εκροών.Συγκεκριμένα, η μελέτη εξετάζει τις αποκλίσεις μεταξύ των πληθωριστικών τάσεων που προκύπτουν από τον ελληνικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά την περίοδο 2008-2013, κατά τα πρώτα έτη της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, και των πραγματικών μεταβολών στο κόστος ζωής όπως το εκλαμβάνουν οι καταναλωτές, εστιάζοντας στις επιδράσεις των εκπτώσεων και των συναφών προωθητικών ενεργειών στο λιανεμπόριο. Η μελέτη παρουσιάζει ένα ποσοτικό παράδειγμα, το οποίο αναδεικνύει ότι οι πληθωριστικές τάσεις για μία κατηγορία προϊόντων σε αυτήν την περίοδο λαμβάνοντας υπ΄οψιν τις εκπτώσεις διαφέρουν σημαντικά από τις αντίστοιχες πληθωριστικές τάσεις των ονομαστικών τιμών αυτών των προϊόντων, όπως καταγράφονται στον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.Περεταίρω, η μελέτη παρουσιάζει μία νέα μέθοδο ενημέρωσης πινάκων Εισροών-Εκροών, βασισμένη στον τετραγωνικό προγραμματισμό, η οποία επιτρέπει τον εξωγενή καθορισμό τόσο της αξίας παραγωγής όσο και της προστιθέμενης αξίας ανά κλάδο, επιλύοντας έτσι ένα κοινό πρόβλημα των υπαρχουσών εναλλακτικών μεθόδων. Με την εκτέλεση μίας σειράς προσομοιώσεων, η μελέτη καταδεικνύει ότι η προτεινόμενη μέθοδος έχει πολύ χαμηλότερη συχνότητα αποτυχίας και παράγει συχνά ακριβέστερες εκτιμήσεις από ότι υπάρχουσες μέθοδοι.Επιπροσθέτως, η μελέτη παρουσιάζει μία νέα μέθοδο κατασκευής Πολυπεριφερειακών πινάκων Εισροών-Εκροών. Η μελέτη καταδεικνύει ότι η προτεινόμενη μέθοδος, η οποία βασίζεται στον γραμμικό προγραμματισμό, παράγει πιο ρεαλιστικές εκτιμήσεις της περιφερειακής και κλαδικής δομής μίας οικονομίας από ότι υπάρχουσες εναλλακτικές μέθοδοι, ενώ οδηγεί σε εκτιμήσεις ισχυρότερων ροών δια-περιφερειακού εμπορίου, ξεπερνώντας έτσι μία κοινή αδυναμία των υπαρχουσών μεθόδων. Επιπλέον, η προτεινόμενη μέθοδος συντηρεί ακέραιη την τεχνολογική δομή της οικονομίας, όπως υποδηλώνεται από τον υποκείμενο εθνικό πίνακα Εισροών-Εκροών.
Λέξη κλειδί :ΔΤΚ
Πίνακες εισροών-εκροών
Πολυπεριφερειακοί πίνακες εισροών-εκροών
CPI
Input-output tables
Multi-regional input-output tables
Διαθέσιμο από :2021-07-09 13:16:16
Ημερομηνία έκδοσης :06/25/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-07-09 13:16:16
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Moustakas_2021.pdf

Τύπος: application/pdf