ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Extreme catastrophic events, valuation of the relevant risks and reserving process under the SOLVENCY ΙI framework for insurance companies
Εναλλακτικός τίτλος :Διερεύνηση των ακραίων σεναρίων που αφορούν την αποτίμηση των κινδύνων τιμολόγησης και αποθεματοποίησης στο πλαίσιο του SOLVENCY II για τις ασφαλιστικές εταιρίες
Δημιουργός :Tsirmpa, Dimitra E.
Τσίρμπα, Δήμητρα
Συντελεστής :Zimbidis, Alexandros (Επιβλέπων καθηγητής)
Giannakopoulos, Thanasis (Εξεταστής)
Psarakis, Stelios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :73p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8712
Περίληψη :This dissertation aims at a short description of the new legislative framework of Solvency ΙΙ Directive, on which the operations and the supervision of insurance undertakings located in Europe are based. The main purpose of this legislation is to protect consumers while also secure the financial stability of the insurance industry. The research focuses on natural phenomena that threaten both the lives and property of citizens and refers to major natural disasters that occurred in Greece the last years. Finally, at the end of this thesis, more extensive studies were carried out on the fires that broke out in Greek agroforest areas during the period 2000-2020, with a view to predict the frequency of fires in the coming years and calculate the fund that insurance companies will have to reserve in order to be able to meet the future claims.
This dissertation aims at a short description of the new legislative framework of Solvency ΙΙ Directive, on which the operations and the supervision of insurance undertakings located in Europe are based. The main purpose of this legislation is to protect consumers while also secure the financial stability of the insurance industry. The research focuses on natural phenomena that threaten both the lives and property of citizens and refers to major natural disasters that occurred in Greece the last years. Finally, at the end of this thesis, more extensive studies were carried out on the fires that broke out in Greek agroforest areas during the period 2000-2020, with a view to predict the frequency of fires in the coming years and calculate the fund that insurance companies will have to reserve in order to be able to meet the future claims.Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί σε μια σύντομη περιγραφή της ευρωπαϊκής κοινοτικής οδηγίας Solvency II, στην οποία θα πρέπει να βασίζονται οι δραστηριότητες και η εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην Ευρώπη. Ο κύριος στόχος της νομοθεσίας αυτής είναι η προστασία των καταναλωτών, διασφαλίζοντας παράλληλα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα του ασφαλιστικού κλάδου. Η έρευνα επικεντρώνεται σε φυσικά φαινόμενα που απειλούν τόσο τις ζωές όσο και τις περιουσίες των πολιτών και γίνεται αναφορά σε σημαντικές φυσικές καταστροφές που εκδηλώθηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Τέλος, στο τελευταίο στάδιο της διπλωματικής εργασίας, πραγματοποιήθηκαν εκτενέστερες μελέτες για τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε ελληνικές αγροδασικές περιοχές κατά τη περίοδο 2000-2020, με σκοπό την πρόβλεψη της συχνότητας των πυρκαγιών τα επόμενα χρόνια και τον υπολογισμό των κεφαλαίων που θα πρέπει να έχουν οι ασφαλιστικές εταιρίες προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις μελλοντικές απαιτήσεις.
Λέξη κλειδί :Φερεγγυότητα
Φυσικές καταστροφές
Πυρκαγιές
Solvency II
Natural Hazards
Fires
Διαθέσιμο από :2021-07-12 11:08:54
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-07-12 11:08:54
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsirmpa_2021.pdf

Τύπος: application/pdf