ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση της μεταφοράς της μάθησης στην εργασιακή συμπεριφορά με τη χρήση των τεστ αξιολόγησης υποθετικών καταστάσεων
Εναλλακτικός τίτλος :The impact of learning transfer on employees' work behavior using situational judgment tests
Δημιουργός :Καρλή, Μαρίνα
Συντελεστής :Βακόλα, Μαρία (Επιβλέπων καθηγητής)
Νικάνδρου, Ειρήνη (Εξεταστής)
Ιορδάνογλου, Δήμητρα (Εξεταστής)
Παπαλεξανδρής, Αλέξανδρος (Εξεταστής)
Νικολάου, Ιωάννης (Εξεταστής)
Γαλανάκη, Άννα-Ελένη (Εξεταστής)
Παναγιωτοπούλου, Λήδα (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :337σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8725
Περίληψη :Η μεταφορά της μάθησης συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε οργανωσιακό πλαίσιο, διότι αντικατοπτρίζει το βαθμό επίδρασής τους στην αλλαγή της εργασιακής συμπεριφοράς των εκπαιδευομένων. Η μεταφορά της μάθησης δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί. Ο σκοπός της διατριβής είναι η καλύτερη κατανόηση αυτής της έννοιας και των παραγόντων που την επηρεάζουν, με στόχο να συμβάλει στη βελτίωση αυτής της μεταφοράς. Σε δύο μακροχρόνιες έρευνες, μελετήθηκε το κατά πόσο λαμβάνει χώρα η μεταφορά της μάθησης και ο ρόλος μιας σειράς ατομικών διαφορών και χαρακτηριστικών του εργασιακού περιβάλλοντος σε αυτή τη μεταφορά. Για την εκτίμηση του βαθμού πραγματοποίησής της, χρησιμοποιήθηκαν τα Τεστ Αξιολόγησης Υποθετικών Καταστάσεων (ΤΑΥΚ) αποτελώντας τον λειτουργικό ορισμό της. Στην πρώτη έρευνα, η μεταφορά της μάθησης μελετήθηκε σε ένα πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος ανάπτυξης διαπροσωπικών ικανοτήτων 209 στελεχών αλυσίδας λιανεμπορίου. Στην δεύτερη έρευνα, η μεταφορά της μάθησης μελετήθηκε σε ένα πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανάπτυξης μη-τεχνικών ικανοτήτων και το δείγμα αποτελούνταν από 126 μεταπτυχιακούς φοιτητές και από 16 άτομα μιας ομάδας ελέγχου. Μέσω της διεξαγωγής πολυμεταβλητής ανάλυσης δομικών εξισώσεων (SEM), αναφορικά με την πρώτη έρευνα βρέθηκε ότι οι εκπαιδευόμενοι βελτίωσαν τις ικανότητες «συντονισμός έργου» και «προσαρμοστικότητα», και ότι η ευσυνειδησία, η δεκτικότητα στην εμπειρία, και η προσήνεια λειτουργούν ως ρυθμιστικοί παράγοντες. Αναφορικά με την δεύτερη έρευνα βρέθηκε ότι οι εκπαιδευόμενοι δεν βελτίωσαν τις ικανότητες «λήψη αποφάσεων», «προσαρμοστικότητα», «ευελιξία», και «ανθεκτικότητα». Συγκριτικά, τα άτομα της ομάδας ελέγχου ομοίως δεν βελτίωσαν διαχρονικά τις συγκεκριμένες ικανότητες. Επίσης βρέθηκε ότι η εμπλοκή με την εργασία, η μεταβλητή της διερεύνησης και σχεδιασμού καριέρας, η προδραστική προσωπικότητα, η εστίαση αποφυγής και η εστίαση προαγωγής, καθώς και η υποστήριξη από τον οργανισμό λειτουργούν ως ρυθμιστικοί παράγοντες. Τέλος, από την άποψη της πρακτικής συμβολής της διατριβής, προτείνεται ένα εύκολα χορηγούμενο εργαλείο μέτρησης της μεταφοράς της μάθησης και ενισχύεται η δυνατότητα αιτιολόγησης του βαθμού επιτυχίας της εκάστοτε εκπαίδευσης.
Learning transfer is considered to be an important criterion of training effectiveness, in organizational context, because it reflects the extent to which training results to altered trainees’ work behavior. The extent of learning transfer occurrence is limited. The purpose of the doctoral dissertation is to enhance the understanding of the meaning of this concept and of the factors which affect it, in order for learning transfer occurrence to be elevated. There was a longitudinal research design adopted and two studies conducted, in order for the extent of learning transfer occurrence and the role of individual and situational characteristics in the extent of its occurrence to be examined. Situational Judgment Tests (SJTs) were used for the evaluation of learning transfer, that is, SJTs constituted its operational definition. In the first study, learning transfer was examined in the context of 209 retail managers’ interpersonal skills training. In the second study, learning transfer was examined in the context of soft skills training, and the subjects were 126 postgraduate students along with 16 participants in a control group.Structural Equation Modeling (SEM) was applied. As far as the first study is concerned, it was found that trainees developed “task coordination” and “adaptability”, and that conscientiousness, openness to experience, and agreeableness functioned as moderators. As far as the second study is concerned, it was found that the trainees as well as the participants in the control group did not develop “decision-making”, “adaptability”, “flexibility”, and “resilience”. It was also found that job involvement, career exploration and planning, proactive personality, prevention focus, promotion focus, and organizational support functioned as moderators. Lastly, as far as practical implications are concerned, this doctoral dissertation proposes an easily administered measurement instrument of learning transfer, and augments the capability of justification for the extent of the success of a training program.
Λέξη κλειδί :Μεταφορά της μάθησης
Τεστ αξιολόγησης υποθετικών καταστάσεων
Ρυθμιστικοί παράγοντες
Learning transfer
Situational judgment tests
Moderators
Διαθέσιμο από :2021-08-02 18:38:03
Ημερομηνία έκδοσης :05/26/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-08-02 18:38:03
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karli_2021.pdf

Τύπος: application/pdf