ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :GDPR implementation and artificial intelligence in insurance industry
Εναλλακτικός τίτλος :Εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη στην ασφαλιστική βιομηχανία
Δημιουργός :Moustaka, Emmanouilia G.
Μουστάκα, Εμμανουηλία
Συντελεστής :Μitrou, Lilian (Επιβλέπων καθηγητής)
Pramatari, Aikaterini (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :123p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8737
Περίληψη :The scope of this Thesis is to investigate the General Data Protection Regulation (GDPR), the Artificial Intelligence (AI) and how these two key topics have affected and are going to affect the Insurance Industry. A brief summary of each thematic section is described below: 1st Chapter: Α brief historical recursion to human rights, laws and regulations adopted throughout Europe regarding personal data protection is performed. Then the current official regulation framework (GDPR) is presented thoroughly along with its main points. 2nd Chapter: The Insurance Sector's significance and contribution to Society are presented. The basic Insurance categories are recorded with some high-level information about the way they operate. The Insurance Industry's progression over the recent years and its current position both at Global and European level are highlighted. The way Insurance Industry relates with data and GDPR and the aftermath of the GDPR’s implementation on Insurance Industry are analyzed. 3rd Chapter: All measures, actions, modifications, adjustments that a real Insurance Company's Department took in order to fully comply with the new Regulation are outlined. The different stages and changes throughout each stage are examined and recorded carefully. 4th Chapter: An introduction to AI is recorded. Developments in AI allow its widespread integration in almost all fields of our daily and business lives and activities. However, this Thesis will focus on the cooperation of AI with the Insurance Sector, the benefits and challenges from this cooperation and the way AI is expected to impact the Insurance Industry over the next decade. 5th Chapter: The ethical considerations that arouse from the AI development and implementation in the Insurance Industry and the defined International guidelines so as to ensure trustworthy AI applications are examined. The relationship between AI and GDPR and how GDPR sets limits to the evolution of AI technologies are finally adumbrated.
Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), την Τεχνητή Νοημοσύνη και πώς αυτά τα δύο βασικά θέματα έχουν επηρεάσει και πρόκειται να επηρεάσουν τον Ασφαλιστικό Κλάδο. Ακολουθεί μια σύντομη περίληψη για κάθε κεφάλαιο:1ο Κεφάλαιο: Πραγματοποιείται σύντομη ιστορική αναδρομή στα ανθρώπινα δικαιώματα, τους νόμους και κανονισμούς που έχουν υιοθετηθεί στην Ευρώπη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στη συνέχεια, ο ισχύων ΓΚΠΔ και τα κύρια σημεία του παρουσιάζονται διεξοδικά.2ο Κεφάλαιο: Παρουσιάζεται η σημασία και η συμβολή του Ασφαλιστικού Κλάδου στην Κοινωνία. Οι βασικές κατηγορίες Ασφαλίσεων καταγράφονται με ορισμένες βασικές πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας τους. Επισημαίνεται η πρόοδος της Ασφαλιστικής Βιομηχανίας τα τελευταία χρόνια και η τρέχουσα θέση της σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναλύεται ο τρόπος που η Ασφαλιστική Βιομηχανία σχετίζεται με το ΓΚΠΔ και τα επακόλουθα της εφαρμογής του στον Ασφαλιστικό Κλάδο.3ο Κεφάλαιο: Περιγράφονται όλα τα μέτρα, οι ενέργειες, οι τροποποιήσεις, οι προσαρμογές που έλαβε το Τμήμα μιας πραγματικής Ασφαλιστικής Εταιρείας προκειμένου να συμμορφωθεί πλήρως στο νέο Κανονισμό. Τα διαφορετικά στάδια και οι αλλαγές κάθε σταδίου εξετάζονται και καταγράφονται διεξοδικά.4ο Κεφάλαιο: Γίνεται εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη και αναγνωρίζεται η ευρεία ένταξή της σε όλους σχεδόν τους τομείς της καθημερινής και επιχειρηματικής ζωής. Ωστόσο, η παρούσα διπλωματική εργασία θα επικεντρωθεί στη συνεργασία της Τεχνητής Νοημοσύνης με τον Ασφαλιστικό Κλάδο, τα οφέλη και τις προκλήσεις από αυτήν τη συνεργασία και τον τρόπο που η Τεχνητή Νοημοσύνη αναμένεται να επηρεάσει τον Ασφαλιστικό Κλάδο την επόμενη δεκαετία.5ο Κεφάλαιο: Εξετάζονται οι ηθικές εκτιμήσεις που προκαλούνται από την ανάπτυξη και εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στον Ασφαλιστικό Κλάδο και οι καθορισμένες Διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές ώστε να διασφαλίζεται αξιοπιστία. Η σχέση μεταξύ Τεχνητής Νοημοσύνης, του ΓΚΠΔ και του τρόπου με τον οποίο ο ΓΚΠΔ θέτει όρια στην εξέλιξη των τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης επισημαίνονται αναλυτικά.
Λέξη κλειδί :GDPR
Artificial intelligence
Insurance industry
ΓΚΠΔ
Ασφαλιστική βιομηχανία
Τεχνητή νοημοσύνη
Διαθέσιμο από :2021-09-07 21:33:48
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-09-07 21:33:48
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Moustaka_2020.pdf

Τύπος: application/pdf