ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ψηφιακό marketing και ολοκληρωμένες επικοινωνίες marketing
Εναλλακτικός τίτλος :Digital marketing and integrated marketing communications
Δημιουργός :Κατσιμίχας, Προκόπης
Συντελεστής :Βρεχόπουλος, Αδάμ (Επιβλέπων καθηγητής)
Λεκάκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :54σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8746
Περίληψη :Με την πάροδο των χρόνων αλλά και με την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας, παρατηρήθηκε μία απότομη μετάβαση και μεταστροφή στις στρατηγικές και τις επιμέρους τεχνικές, που χρησιμοποίησαν οι μεγάλες σύγχρονες εταιρίες, από το παραδοσιακό μαρκετινγ σε κάτι πιο καινούργιο και καινοτόμο στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το ψηφιακό μάρκετινγκ ουσιαστικά ήρθε για να αλλάξει την στρατηγική και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι μεγάλες σύγχρονες εταιρείες. Οι εταιρίες ήρθαν αντιμέτωπες με τη γρήγορη αυτή αλλαγή και έπρεπε να προσαρμοστούν άμεσα προκειμένου να μην μείνουν πίσω στην μάχη του ανταγωνισμού. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να αναλύσει βασικούς ορισμούς μοντέλα και πρακτικές που χρησιμοποιούν οι εταιρίες μέσω του digital marketing, προκειμένου να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους και την διαδραστικότητα με το καταναλωτικό κοινό. Το κομμάτι της βελτίωσης της επικοινωνίας με τον καταναλωτή είναι κομβικό στις μέρες μας, επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης πολλαπλών και ολοκληρωμένων επικοινωνιών marketing, από τα ηλεκτρονικά κανάλια που υπάρχουν διαθέσιμα. Στόχος των εταιρειών είναι να προσεγγίσουν τον καταναλωτή με μια ολιστική και πληρέστερή προσέγγιση, η οποία σύμφωνα με μελέτες είναι αποδοτικότερη και κερδίζει έδαφος στις πρακτικές marketing που χρησιμοποιούν.Όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται μέσω έρευνας στην επιστημονική βιβλιογραφία, και αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο, το οποίο εν συνεχεία οδηγεί στο κομμάτι της πρακτικής μου άσκησης που πραγματοποιήθηκε στην εταιρεία NESTLE Hellas A.E.. Στο μέρος της εργασίας μου στην NESTLE περιγράφονται σε μια πιο πρακτική βάση, έργα και δραστηριότητες σχετικά με τη ψηφιακό μάρκετινγκ καθώς και την νέα τάση των ολοκληρωμένων επικοινωνιών μάρκετινγκ.
Over the years but also with the rapid development of technology, there was a sharp transition and shift in the strategies and sub-techniques used by large modern companies, from traditional marketing to something newer and more innovative in digital marketing. Digital marketing has essentially come to change the strategy and tools used by large modern companies. The companies were faced with this rapid change and had to adapt immediately in order not to be left behind in the battle of competition. This paper aims to analyze key definitions of models and practices used by companies through digital marketing, in order to deepen their relationships and interactivity with the consumer public. The part of improving communication with the consumer is crucial nowadays, it is achieved through the use of multiple and integrated marketing communications, from the available electronic channels. The goal of companies is to reach the consumer with a holistic and complete approach, which according to studies is more efficient and is gaining ground in the marketing practices they use. All of the above are presented through research in the scientific literature, and constitute the theoretical background, which then leads to the part of my internship that took place at NESTLE Hellas SA. and activities related to digital marketing as well as the new trend of integrated marketing communications.
Λέξη κλειδί :Marketing
Εργαλεία marketing
Ολοκληρωμένη επικοινωνία μάρκετινγκ
Marketing
Marketing επικοινωνιών
Μείγμα marketing
Διαθέσιμο από :2021-09-09 16:05:24
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-09-09 16:05:24
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Katsimichas_2021.pdf

Τύπος: application/pdf