ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση της πανδημίας του Covid-19 στις αγορές μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων
Εναλλακτικός τίτλος :The effect of the pandemic Covid-19 in the markets through online shops
Δημιουργός :Σεναϊ, Σονίλα
Συντελεστής :Μαμάκου, Ξένια (Επιβλέπων καθηγητής)
Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Φραϊδάκη, Αικατερίνη (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει παράρτημα και βιβλιογραφικές αναφορές
Φυσική περιγραφή :68σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8783
Περίληψη :H παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή πραγματοποιήθηκε με σκοπό να ερευνήσει τις επιπτώσεις της πανδημία του Covid-19 στην αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών και κατά συνέπεια στον επιχειρηματικό κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία φιλοδοξεί να αναδείξει τις συνέπειες της πρωτόγονης καταστάσεις που βίωσε η ανθρωπότητα στις ηλεκτρονικές αγορές και ειδικότερα στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Αναλυτικότερα, η μέθοδος που ακολούθησε η παρούσα εργασία είναι ο σχεδιασμός εργαλείου συλλογής στοιχείων (ερωτηματολόγιο), συγκεκριμένα με την βοήθεια διαδικτυακού εργαλείου (Google Forms).Ο διαμοιρασμός του ερωτηματολογίου έγινε σε τυχαίο δείγμα με διαδικτυακό τρόπο χρησιμοποιώντας μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα συμπεράσματα της ερευνάς προήλθαν από την ανάλυση των απαντήσεων της έρευνας, παρουσιάστηκαν στη συνέχεια και επεξεργάστηκαν μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS. Έπειτα οι συσχετίσεις και τα αποτελέσματα που προέκυψαν σχολιάστηκαν και ερμηνεύθηκαν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί κάθε είδους στοιχείο των σχετικών πληροφοριών. Εν κατακλείδι, από την ερευνά διαφαίνεται πως η κρίση την πανδημίας επηρέασε τις αγοραστικές τάσεις και απόψεις των καταναλωτών σχετικά με τις ηλεκτρονικές αγορές, ωστόσο οι τιμές των προϊόντων στα ηλεκτρονικά καταστήματα παρέμειναν σταθερές.
This dissertation was conducted to investigate the effects of the Covid-19 pandemic on consumer purchasing behavior and therefore the business world. Specifically, this work aspires to report the consequences of the primitive situations that made humanity in e-shopping and especially in e-shops. The method followed by the present work is the design of a data collection tool (questionnaire), specifically with the help of an online tool (Google Forms). The distribution of the questionnaire was done in a random sample online using social media.The conclusions of the research came from the analysis of the research responses, were then presented and processed through the statistical package SPSS. The correlations and the results that were obtained were then commented and interpreted in the best possible way, so that every kind of element of the relevant information could be utilized.In conclusion, the research shows that the pandemic crisis has affected shopping trends and consumer perceptions of online shopping, but product prices in online stores have remained stable.
Λέξη κλειδί :Ηλεκτρονικές αγορές
Πανδημία
Ηλεκτρονικά καταστήματα
Επίδραση
Online shops
Effect
Covid-19
Online markets
Pandemic
Διαθέσιμο από :2021-10-08 16:51:16
Ημερομηνία έκδοσης :09/27/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-08 16:51:16
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Shenaj_2021.pdf

Τύπος: application/pdf