ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εμπορικές σχέσεις Ε.Ε.-Κίνας
Εναλλακτικός τίτλος :Commercial relations between the EU and China
Δημιουργός :Βέρρος, Δημήτριος
Συντελεστής :Παγουλάτος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπλαβούκος, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :59σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8789
Περίληψη :Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να οριοθετήσει και να εξετάσει τις πολυεπίπεδες και πολυσχιδείς σχέσεις που συνδέουν την ΕΕ με την Κίνα, σε ένα αμιγώς εμπορικό πλαίσιο, καταλήγοντας σε συγκεκριμένα συμπεράσματα ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να κινηθεί η ΕΕ, σε μια προσπάθεια ανάσχεσης του άκρατου επεκτατισμού που χαρακτηρίζει την επενδυτική δραστηριότητα της ασιατικής αυτής χώρας και εξισορρόπησης του εμπορικού ισοζυγίου της με αυτήν. Πρωτίστως, η εργασία εστιάζει στο status quo των εμπορικών σχέσεων, κατ’ αρχάς αποκλειστικά, των ως άνω δύο Δυνάμεων, με ειδικότερα πρίσματα εξέτασης αυτών, τους τομείς των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, τη «Πρωτοβουλία μιας Ζώνης και ενός Δρόμου», καθώς και την Ενέργεια. Ακολούθως, σημαντικό κομμάτι της παρούσας εξέτασης καταλαμβάνει η παράθεση της προβληματικής των αποκλίσεων που παρατηρούνται ανάμεσα στις επίσημες, ευρωπαϊκές (κοινοτικές) και κινεζικές, στατιστικές πηγές που μελετούν το εμπορικό ισοζύγιο ΕΕ και Κίνας, αλλά και το πως επηρεάζεται το εύρος και ο όγκος των εμπορικών αλληλεπιδράσεων των δύο αυτών Δυνάμεων μέσα από την επιβολή ευρωπαϊκών (κοινοτικών) πολιτικών αντι-ντάμπινγκ εις βάρος των κινεζικών, εισαγόμενων στην ΕΕ, προϊόντων. Εν συνεχεία, και προτού διευρυνθεί το πεδίο εξέτασης των εν λόγω εμπορικών σχέσεων με την ένταξη σε αυτές και του ρόλου των ΗΠΑ, εισάγεται προς εξέταση η πρωτόγνωρη κατάσταση που δημιουργήθηκε με την πανδημία του COVID-19, γεγονός που προφανώς δεν άφησε ανεπηρέαστες και τις, διαλαμβανόμενες στην παρούσα, εμπορικές σχέσεις. Ξεχωριστή θέση στην παράθεση της τριμερούς, πλέον, προέκτασης των εμπορικών αυτών σχέσεων, καταλαμβάνουν η εξέταση της τεχνολογικής υπερ-ανάπτυξης της κινεζικής πλευράς με τις επιπτώσεις που συντροφεύουν αυτήν για τις ΕΕ και ΗΠΑ, καθώς και η εξέταση της παροχής υπηρεσιών, ως ένας αυτοτελής τομέας διερεύνησης, ελέω της ιδιαιτερότητας και σπουδαιότητας που χαρακτηρίζει αυτόν στις ως άνω εμπορικές σχέσεις. Τέλος, η εργασία καταλήγει στην εξαγωγή συγκεκριμένων συμπερασμάτων σχετικά με το «δρόμο» τον οποίο η ΕΕ οφείλει να ακολουθήσει προκειμένου να αντισταθμίσει την έως και σήμερα κυριαρχία της κινέζικης επιρροής στις διμερείς εμπορικές τους σχέσεις, αλλά και τον ρόλο που θα κληθεί η ίδια να διαδραματίσει ως η κατεξοχήν μετροεπής, εγγυήτρια Δύναμη ανάμεσα στις διαμάχες ΗΠΑ και Κίνας.
This dissertation aims to delineate and examine the multifaceted and multifarious relationship between the EU and China, in an exclusive trade context, drawing concrete conclusions on how the EU should move, in an effort to curb the unbridled expansion that characterizes the investment activity of this Asian country and equalize its balance of trade with it. Primarily, the study focuses on the status quo of the trade relations, first of all exclusively on the above two States, within particular examining prisms, such as the sectors of Foreign Direct Investment, the "Belt and Road Initiative", as well as the Energy. In addition, an important part of the present study is the presentation of the problematic discrepancies observed between the official, European (EU) and Chinese, statistical sources that study the balance of trade between the EU and China, but also how the scope and volume of trade are affected by the interactions of these two States, through the imposition of European (EU) anti-dumping policies to the detriment of Chinese products, that are imported into the EU. Then, before expanding the scope of these trade relations with the addition of the USA, the unprecedented situation created by the COVID-19 pandemic is introduced, which obviously did not leave unaffected the particular trade relations. A special part of the tripartite expansion of these trade relations is occupied by the examination of the technological over-development of the Chinese party, with its accompanying effects for the EU and the USA, as well as the examination of the provision of services, as an independent sector, due to the specificity and the importance that characterizes it, in the above trade relations. Finally, the paper concludes with concrete conclusions on the "path" that the EU must take to offset the dominance of Chinese influence in their bilateral trade relations to date, as well as the role it will be called upon to play as the neutral State toward the disputes of USA and China.
Λέξη κλειδί :Άμεσες ξένες επενδύσεις
Πρωτοβουλία μιας ζώνης και ενός δρόμου
Εμπορικό ισοζύγιο
Αντι-ντάμπινγκ
Παροχή υπηρεσιών
Foreign Direct Investments (FDIs)
Belt and road initiative
Balance of trade
Anti-dumping
Provision of services
Διαθέσιμο από :2021-10-04 16:41:14
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-04 16:41:14
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Verros_2021.pdf

Τύπος: application/pdf