ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εξαγορές και συγχωνεύσεις: πώς επηρεάζεται η πιστότητα των καταναλωτών στη μάρκα
Εναλλακτικός τίτλος :Mergers and acquisitions: how consumers' brand loyalty is being affected
Δημιουργός :Φυσέκη, Μαρία
Συντελεστής :Θάνος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Βάκολα, Μαρία (Εξεταστής)
Καπουτσής, Ηλίας (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :77σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός: Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της πιστότητας των καταναλωτών στο πλαίσιο των εξαγορών και συγχωνεύσεων. Λεπτομερέστερα εξετάζονται οι μεταβλητές που αναμένεται να επηρεάζουν την πιστότητα των καταναλωτών απέναντι στην εταιρεία στόχο μετά την πραγματοποίηση μιας ΕήΣ.Μεθοδολογία : Για τη διεξαγωγή της παρούσας διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα με τη βοήθεια διαδικτυακών ερωτηματολογίων. Λεπτομερέστερα, κατά τη διάρκεια της έρευνας λήφθηκαν συνολικά 216 απαντήσεις, όπου οι συμμετέχοντες κλήθηκαν με βάση ένα σενάριο υποθετικής εξαγοράς στην Ελλάδα να απαντήσουν σε ερωτήσεις 5βάθμιας κλίμακας Likert σχετιζόμενες με την πιστότητα τους στην εν λόγω εταιρεία στόχο.Δομή της εργασίας: Ενότητα 1: Εισαγωγή, Ενότητα 2: Βιβλιογραφική ανασκόπηση, μελέτη των μεταβλητών που προσδιορίζουν το ερευνητικό ερώτημα και ανάλυση των ερευνητικών υποθέσεων, Ενότητα 3: Μεθοδολογία έρευνας, Ενότητα 4: Ευρήματα της μελέτης, Ενότητα 5: Αναφορά στα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς και στις επιπτώσεις της παρούσας μελέτης τόσο στη θεωρία, όσο και στην πράξη, Ενότητα 6: Παρουσίαση τελικών συμπερασμάτων, περιορισμών και προτάσεων για μελλοντική έρευνα, Ενότητα 7: Παράρτημα, Ενότητα 8: Βιβλιογραφικές αναφορές.
Purpose: The purpose of this dissertation was to investigate consumers' brand loyalty in the context of M&As and to examine the variables that were expected to affect consumers' brand loyalty towards the target company.Methodology: Data were collected from an online questionnaire. A total of 216 participants were asked to answer several questions (5-point Likert- type scale) based on a hypothetical acquisition scenario in Greece, concerning their loyalty to the target brand. Structure of the dissertation: Section 1: Introduction, Section 2: Critical Literature Review, study of the variables that determine the research question and analysis of the hypotheses, Section 3: Research Methods, Section 4: Findings, Section 5: Mentioning the results of the research, as well as the implications for theory and practice, Section 6: Presentation of final conclusions, limitations, and suggestions for future research, Section 7: Appendix, Section 8: References.
Λέξη κλειδί :Εξαγορές
Συγχωνεύσεις
Μάρκετινγκ
Πιστότητα στη Μάρκα
Καταναλωτές
Επωνυμία
Mergers
Aquisitions
Marketing
Brand loyalty
Consumers
Brand
Ημερομηνία :30-09-2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-13 14:41:19
Ημερομηνία αποδοχής :2021-10-14 11:49:57
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Fyseki_2021.pdf

Τύπος: application/pdf