ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εργασιακή ικανοποίηση και τηλεργασία κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19
Εναλλακτικός τίτλος :Job satisfaction and telework during the Covid-19 pandemic
Δημιουργός :Ράντζα, Αρσίντα
Συντελεστής :Θάνος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Καπουτσής, Ηλίας (Εξεταστής)
Βακόλα, Μαρία (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :83σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8792
Περίληψη :Η έλευση της πανδημίας του Covid-19 στην Ελλάδα στις αρχές του Μαρτίου του 2020 επέφερε μια σειρά αλλαγών στην καθημερινότητα όπως την γνωρίζαμε μέχρι εκείνη την στιγμή. Μια από τις πιο ραγδαίες αλλαγές που προκάλεσε είναι ότι κατέστησε επιτακτική την ανάγκη για υιοθέτηση μιας ευέλικτης μορφής εργασίας, της τηλεργασίας. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να προσπαθήσει να απεικονίσει την επίδραση που άσκησε η αλλαγή αυτή στην ικανοποίηση των εργαζομένων, κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία Covid-19. Η μέθοδος συλλογής στοιχείων της ποσοτικής έρευνας πραγματοποιείται μέσω διανομής ερωτηματολογίου σε 235 άτομα που εργάζονται, πλήρως ή μερικώς, υπό συνθήκες τηλεργασίας. Μεταξύ των παραγόντων που μελετήθηκαν στην έρευνα είναι η ένταση της τηλεργασίας, η εμπιστοσύνη που δείχνει ο προϊστάμενος στον εργαζόμενο, η δέσμευση της ηγεσίας προς την ασφάλεια και υγεία του εργαζομένου, η εξουθένωση που νιώθει ο εργαζόμενος, η παροχή τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης αναφορικά με την τηλεργασία και η ύπαρξη ή μη ισορροπίας μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες πράγματι έχουν επίδραση στην εργασιακή ικανοποίηση. Συγκεκριμένα, η ένταση της τηλεργασίας φαίνεται να επιδρά αρνητικά στην εργασιακή ικανοποίηση. Η εμπιστοσύνη του προϊσταμένου προς τον εργαζόμενο καθώς και η δέσμευση της ηγεσίας προς την ασφάλεια επιδρούν θετικά στην εργασιακή ικανοποίηση. Επιπροσθέτως, αρνητική επίδραση στην εργασιακή ικανοποίηση φαίνεται να έχει και η εξουθένωση που νιώθει ο εργαζόμενος. Από την άλλη, καμία επίδραση δεν φαίνεται να έχουν οι παράγοντες της παροχής τεχνικής υποστήριξης, η εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα τηλεργασίας και η ύπαρξη η μη ισορροπίας μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής.
The outbreak of the Covid-19 pandemic last March of 2020 in Greece triggered several changes reshaping the day-to-day life as we knew it at that time. Switching to alternative work arrangements is a necessity to fight the spread of the virus. This thesis attempts to examine the impact of the change the work arrangement has on job satisfaction, considering various factors. This study was conducted through quantitative research using a sample of 235, part-time or full-time, teleworkers. Factors such as intensity of telework, manager’s trust, leadership safety commitment, burnout, technical support, training related to telework and work life conflict were included to the study. According to the results of the study intensity of telework, manager’s trust, leadership safety commitment and burnout have a significant impact on job satisfaction. Specifically, the adoption of high intensity on telework can negatively impact the job satisfaction of teleworkers. On the contrary, results show that manager’s trust and leadership safety commitment have a positive relationship with job satisfaction. Finally, according to the data analysis, burnout negatively affects job satisfaction. On the other hand, technical support, training related to telework and work life conflict do not seem to have a significant impact on job satisfaction.
Λέξη κλειδί :Eργασιακή ικανοποίηση
Τηλεργασία
Πανδημία Covid-19
Εξ αποστάσεως εργασία
Εργασιακά αποτελέσματα
Job satisfaction
Telework
Covid-19 pandemic
Remote working
Work outcomes
Διαθέσιμο από :2021-10-10 16:22:14
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-10 16:22:14
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Rantza_2021.pdf

Τύπος: application/pdf