ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την απελευθέρωση μιας σειράς λιμενικών υπηρεσιών
Εναλλακτικός τίτλος :Financial and environmental repercussions due to the liberalisation of port services
Δημιουργός :Σκιαδάς, Χρήστος
Συντελεστής :Καρύδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Πλιάκος, Αστέριος (Εξεταστής)
Αναγνωσταράς, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :66σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8793
Περίληψη :Οι λιμένες του Ελλαδικού χώρου αρχικά διοικούνταν από Λιμενικά Ταμεία και τους Οργανισμούς Λιμένα, τα οποία με τους Νόμους 2688/99 και 2932/01 μετατράπηκαν σε ανώνυμες εταιρείες, ενώ το 1999 δημιουργήθηκαν οι Οργανισμοί Λιμένος Πειραιά και Θεσσαλονίκης. Οι χώροι και οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται στις Ζώνες Λιμένα έχουν παραχωρηθεί στους Οργανισμούς Λιμένα με συμβάσεις που κυρώθηκαν με το Νόμο 3654/08. Οι προηγμένες λιμενικές υπηρεσίες, οι κατάλληλες λιμενικές υποδομές, το αποτελεσματικό επίπεδο εξυπηρέτησης, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και οι υπηρεσίες που προσδίδουν προστιθέμενη αξία αποτελούν αναπτυξιακούς μοχλούς ζωτικής σημασίας για τους λιμένες. Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί κομβικούς παράγοντες το επίπεδο ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση της αλυσίδας εφοδιασμού και τη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος μεταφορών, ενσωματώνοντας αυτές τις πρακτικές στην ενιαία αγορά και δημιουργώντας ελκυστικό πλαίσιο για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στον κλάδο της λιμενικής βιομηχανίας. Λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό καθεστώς παροχής λιμενικών υπηρεσιών κάθε χώρας, το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεί εμπόδιο στη δημιουργία μιας ελεύθερης και ελκυστικής ενιαίας αγοράς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέσπισε, μέσω του Κανονισμού 352/2017, το πλαίσιο κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμανιών και την απελευθέρωση λιμενικών υπηρεσιών. Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απελευθέρωσης των λιμενικών υπηρεσιών στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.
The ports of Greece were initially managed by the Port Funds and them Port Organizations, which with Laws 2688/99 and 2932/01 were transformed into public limited companies, while in 1999 the Piraeus and Thessaloniki Port Organizations were created. The premises and facilities located in the Port Zones have been granted to the Port Organizations with contracts ratified by Law 3654/08. Advanced port services, appropriate port infrastructure, efficient service level, competitive advantage, and value-added services are vital levers for ports. For the reasons set out above, the European Union considers the level of competitiveness, the improvement of the supply chain, and the creation of a single transport system to be key factors, integrating these practices into the single market and creating an attractive framework for public and private investment in the port industry. Taking into account the national status of port services of each country, which in many cases is an obstacle to the creation of a free and attractive single market, the European Parliament established, through Regulation 352/2017, the framework of rules for financial transparency of ports and the liberalization of port services. This paper investigates the economic and environmental implications of the liberalization of port services in the ports of Piraeus and Thessaloniki.
Λέξη κλειδί :Λιμενική βιομηχανία
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς
Ιδιωτικοποίηση
Λιμενικό προϊόν
Απελευθέρωση λιμενικών υπηρεσιών
Port industry
Piraeus Port Authorith S.A
Privatization
Port product
Liberalisation of port services
Διαθέσιμο από :2021-10-14 11:55:32
Ημερομηνία έκδοσης :09/22/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-14 11:55:32
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Skiadas_2021.pdf

Τύπος: application/pdf