ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αποδοτικότητα και παραγωγικότητα των εργαζομένων στην εποχή της πανδημίας, μια εμπειρική διερεύνηση του φαινομένου στις επιχειρήσεις και οργανισμούς της Ελλάδος
Εναλλακτικός τίτλος :Employee productivity and efficiency during the pandemic, an empirical investigation on the business and organizations of Greece
Δημιουργός :Πετρέλλης, Σταύρος
Συντελεστής :Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαδάκης, Βασίλειος (Εξεταστής)
Σαλαβού, Ελένη (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Ελπίζουμε η παρούσα εργασία να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι σε μελλοντικές αντίστοιχες μελέτες.
Φυσική περιγραφή :102σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8794
Περίληψη :Η πανδημία του κορονοϊού έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον καθημερινό βίο των επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς η αβεβαιότητα και οι αλλαγές έχουν ταράξει τις διαδικασίες παρακίνησης, επηρεάζοντας την παραγωγικότητα και αποδοτικότητα των εργαζομένων. Στόχος μας αποτελεί η εξεύρεση των παραγόντων πίσω από αυτές τις αλλαγές και η ποσοτικοποίηση τους.Διαχρονικά έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω σε αυτό το αντικείμενο κυρίως στην αγορά των ΗΠΑ όμως η πανδημία του κορονοϊού αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο με μοναδικές επιπτώσεις ανά την υφήλιο.Αποσκοπώντας να αναλύσουμε το εν λόγω ζήτημα και να καταλήξουμε στους σχετικούς παράγοντες του πραγματοποιήσαμε μια σειρά διαδοχικών εμπειρικών και στατιστικών αναλύσεων χρησιμοποιώντας δεδομένα από την παγκόσμια βιβλιογραφία καθώς και συλλέγοντας απαντήσεις μέσω ενός ερωτηματολογίου από δείγμα 98 ατόμων δεδομένου πως δεν υπάρχουν αντίστοιχες έρευνες σε τοπικό ή παγκόσμιο επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιήσαμε τις μεθόδους ανάλυσης συσχέτισης καθώς και ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.Καταλήξαμε πως οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα και αποδοτικότητα των εργαζομένων αποτελούν το μέγεθος του εργοδότη το οποίο του επιτρέπει να απορροφήσει τις απότομες αρνητικές συνέπειες σε ένα βαθμό και η δυνατότητα της τηλεργασίας ως μέτρο εργασίας. Όμως το κύριο αποτέλεσμα της εργασίας αποτελεί η εν μέρη ποσοτικοποίηση των παραγόντων και η χρήση τους ως μέθοδο ενίσχυσης των μέτρων παραγωγικότητας και αποδοτικότητας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς με σημαντικό περιορισμό να αποτελεί η επιφυλακτική χρήση καθώς η εφαρμογή των μέτρων αυτών επιφέρει σημαντικό υλικό κόστος προς την εταιρεία. Ταυτόχρονα η παρούσα έρευνα συμπληρώνει ένα σημαντικό κενό που υπάρχει στον ακαδημαϊκό τομέα στο συγκεκριμένο αντικείμενο της μελέτης παραγωγικότητάς και αποδοτικότητας των εργαζομένων ειδικά για την χώρα μας.
The coronavirus pandemic has brought about significant changes in the daily lives of businesses and organizations as uncertainty and changes have disrupted motivational processes, affecting employee productivity and efficiency. Our goal is to find the factors behind these changes and quantify them.There have been global studies on this subject over time, mainly in the US market, but the coronavirus pandemic is an unprecedented phenomenon with unique effects worldwide.In order to analyze this issue and arrive at the relevant factors involved, we carried out a series of sequential empirical and statistical analyzes using data from the world literature as well as collecting answers through a questionnaire from a sample of 98 people as there are no corresponding surveys conducted locally or globally, while at the same time we used the correlation analysis method as well as multiple linear regression analysis using ordinary least squares (OLS).We concluded that the main factors that affect the productivity and efficiency of employees are the size of the employer which allows them to absorb most of the early negative consequences to some extent and the possibility of remote working as a measure of alternative work. However, the main result of the paper is the partial quantification of the factors and their use as a method of enhancing productivity and efficiency in companies and organizations with a significant limitation being the cautious use as the implementation of these measures may create significant material costs to the company. At the same time, this research fills an important gap that exists in the academic field in the specific subject of productivity and efficiency of employees especially for our country.
Λέξη κλειδί :Covid-19
Πανδημία
Παραγωγικότητα
Αποδοτικότητα
Επιχειρήσεις
Pandemic
Productivity
Efficiency
Businesses
Διαθέσιμο από :2021-10-11 21:25:51
Ημερομηνία έκδοσης :09/23/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-11 21:25:51
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Petrellis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf