ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διαχείριση οργανωσιακών συγκρούσεων και τηλεργασία. Μελέτη περίπτωσης της ελληνικής πραγματικότητας την περίοδο της πανδημίας SARS-COVID-19
Εναλλακτικός τίτλος :Organizational conflict management and teleworking. Case study of the greek reality during the SARS-COVID-19 pandemic period.
Δημιουργός :Τζίμας, Αριστείδης Γ.
Συντελεστής :Καλυβίτης, Σαράντης (Επιβλέπων καθηγητής)
Κοκκινάκη, Φλώρα (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :80σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8797
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ των οργανωσιακών συγκρούσεων και του συστήματος τηλεργασίας που πολλοί φορείς και επιχειρήσεις της χώρας αναγκάστηκαν να εντάξουν στον τρόπο λειτουργίας τους την περίοδο της πανδημίας Covid-19 και ειδικότερα λόγω των περιοριστικών μέτρων που αυτή έφερε στην κυκλοφορία προσώπων και αγαθών. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας του πεδίου των συγκρούσεων καθώς και των ερευνών που έχουν έως τώρα πραγματοποιηθεί για τον ρόλο της πανδημίας στην ψυχική υγεία και στις μεθόδους εργασίας, οδήγησε στην ανάπτυξη συγκεκριμένων ερευνητικών ερωτημάτων τα οποία επιχειρήθηκε να απαντηθούν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας. Για τον σκοπό αυτό, αναπτύσσεται η εμπειρική έρευνα που πραγματοποιήθηκε με στόχο την πληρέστερη απάντηση των ανωτέρω ερευνητικών ερωτημάτων. Επιλέχθηκε η υλοποίηση ποσοτικής έρευνας με αξιοποίηση του ερευνητικού εργαλείου των ατομικών ερωτηματολογίων, στα οποία συμμετείχαν ενήλικες εργαζόμενοι τόσο με το σύστημα της τηλεργασίας όσο και δια ζώσης. Από τη σύνθεση του θεωρητικού πλαισίου και των ευρημάτων της εμπειρικής έρευνας, προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στην ανάληψη πρωτοβουλιών τόσο ως προς τον σκοπό της βελτίωσης των συνθηκών υλοποίηση του συγκεκριμένου μοντέλου εργασίας και της διεύρυνσης του, όσο και για την περαιτέρω έρευνα ελλείψει σχετικών μελετών. Το σύστημα της τηλεργασίας αναδεικνύεται ως χρήσιμο εργαλείο και κοινά αποδεκτό τόσο από τους εργαζόμενους, όσο και από τις διοικήσεις των εταιρειών, ωστόσο αναδεικνύονται προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις, λόγω του ελλείματος επικοινωνίας, ελλιπής εκπαίδευση γύρω από τη συγκεκριμένη μέθοδο εργασίας αλλά και αναγκαιότητα για εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού και της απαιτούμενης τεχνικής υποστήριξης αυτού, για τους εργαζομένους.
The purpose of this dissertation is to investigate the correlation between organizational conflicts and the teleworking system that many institutions and companies in the country were forced to include in their mode of operation during the Covid-19 pandemic and in particular due to the restrictive measures it brought to movement of persons and goods. A review of the conflict literature as well as the research that has been done so far on the role of the pandemic in mental health and working methods, has led to the development of specific research questions which have been attempted to be answered in the context of this research. To this end, the empirical research carried out in order to provide the most complete answer to the above research questions is developed. The implementation of quantitative research was chosen by utilizing the research tool of individual questionnaires, in which adult employees participated with both the teleworking system and living. From the synthesis of the theoretical framework and the findings of the empirical research, useful conclusions were drawn which can lead to initiatives both in terms of improving the conditions for the implementation of this work model and its expansion, as well as for further research in the absence of relevant studies. The teleworking system is emerging as a useful tool and commonly accepted by both employees and company management, but there are problems in interpersonal relationships due to lack of communication, lack of training around this method of work and the need to ensure the necessary equipment and the required technical support for the employees.
Λέξη κλειδί :Συγκρούσεις
Εργασία
Πανδημία
Κορονοϊός
Τηλεργασία
Conflicts
Work
Pandemic
Covid-19
Telework
Διαθέσιμο από :2021-10-14 14:18:53
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-14 14:18:53
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tzimas_2021.pdf

Τύπος: application/pdf