ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δημόσιες δαπάνες και οικονομική ανάπτυξη
Εναλλακτικός τίτλος :Public expenditure and economic growth
Δημιουργός :Μιχάλη, Ευρυδίκη-Βάια
Συντελεστής :Οικονομίδης Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ζανιάς, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές
Φυσική περιγραφή :73σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8808
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η διερεύνηση της επίδρασης τωνδημοσίων δαπανών στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Αρχικά, γίνεται μια θεωρητική αναφορά στις δυο σημαντικότερες σχολές οικονομικήςσκέψης, στην Κλασική και στην Κεϋνσιανή σχολή καθώς, αναφέρεται και το πρώτουπόδειγμα που διατυπώθηκε στα δημόσια οικονομικά, ο Νόμος του Wagner. Ενσυνεχεία, υπάρχει βιβλιογραφική ανασκόπηση τόσο θεωρητική όσο και εμπειρική πουεπικεντρώνεται στην επίδραση των συνολικών αλλά και διάφορων κατηγοριώνδημοσίων δαπανών στην οικονομική ανάπτυξη.Έπειτα, σχολιάζονται οι μεταβλητές που μετέχουν στην οικονομετρικήανάλυση του μοντέλου καθώς, περιγράφεται τόσο ο τύπος των δεδομένων πουχρησιμοποιούνται στην ανάλυση όσο και ο τρόπος επιλογής του καταλληλότερουμοντέλου. Ακολούθως, σχολιάζονται τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης τουυποδείγματος. Τέλος, παρουσιάζονται τα γενικά συμπεράσματα της παρούσαςέρευνας, από τα οποία προκύπτει πως ορισμένες κατηγορίες δημοσίων δαπανώνεπιδρούν άμεσα στην οικονομική ανάπτυξη.
The purpose of the current work is the impact of public expenditure on theeconomic growth of the European Union countries.at first there is a theoreticalreference to two major schools of economic considerations, the Classical and theKeynesian School of thought as well as the first model formatted in public finance ismentioned the Wagner’s law. Then there is a bibliography review both theoretical andexperienced that focus on the effect of overall and differences of the economicaldevelopment. Τhen they comment the variables participating in the econometricanalysis of the model as described by the type of data that is used by the user as well asthe method of choosing the suitable model. The results of the reconstruction of themodel are following. Finally, the general conclusions of the current research are quoted,from which it concludes that certain categories immediately affect the economicdevelopment.
Λέξη κλειδί :Οικονομική ανάπτυξη
Δημόσιες δαπάνες
Οικονομετρική ανάλυση
Μακροοικονομικές μεταβλητές
Δεδομένα πάνελ
Economic growth
Public expenditure
Macroeconomic variables
Economic development
Econometric analysis
Διαθέσιμο από :2021-10-15 19:39:19
Ημερομηνία έκδοσης :10/14/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-15 19:39:19
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Michali_2021.pdf

Τύπος: application/pdf