ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η συμβολή των καναλιών και των εργαλείων του digital marketing στην επιτυχία μίας ξενοδοχειακής μονάδας
Εναλλακτικός τίτλος :The contribution of digital marketing tools and channels to a hotel success
Δημιουργός :Δινεράκη, Ιωάννα
Συντελεστής :Λιονάκης, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπάλτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές
Φυσική περιγραφή :69σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8809
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία με θέμα παρουσιάζει το γενικό πλαίσιο του ψηφιακού μάρκετινγκ, των εργαλείων και των καναλιών του, συσχετίζοντας τα με τον ξενοδοχειακό κλάδο και την επιτυχία της εκάστοτε ξενοδοχειακής μονάδας.Ειδική αναφορά γίνεται στην χρήση της ιστοσελίδας ενός ξενοδοχείου, στα affiliate sites, τα οποία συνεργάζονται με το ξενοδοχείο για τη μεγαλύτερη προβολή του, τα google ads/banners για προβολή σε διάφορα sites, στην κατάλληλη προβολή στα social media και στο περιεχόμενο τους, οι e-mail και mobile ενέργειες, το μάρκετινγκ με την έννοια του viral και τέλος, το πιο σύγχρονο μάρκετινγκ μέσω των influencers. Το κύριο θέμα της διπλωματικής εργασίας εντοπίζεται στο επίκεντρο του ξενοδοχειακού marketing με πρακτικές που εφαρμόζονται στη σύγχρονη εποχή, μέσω του digital marketing.Κατά τη διάρκεια του θεωρητικού τμήματος της εργασίας, θα υπάρξει μία χρήσιμη και αναλυτική λίστα με τα κυριότερα εργαλεία και κανάλια του digital marketing για ξενοδοχεία, ώστε οι ξενοδοχειακές μονάδες να είναι σε θέση να προσεγγίσουν το κοινό τους μέσω του Διαδικτύου, να γίνουν όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικές και να κρατήσουν σε υψηλά επίπεδα την πιστότητα των πελατών τους. Κατά τη διάρκεια του ερευνητικού τμήματος της εργασίας θα μελετηθεί τόσο μέσω ερωτηματολογίων σε τυχαίο δείγμα επισκεπτών ξενοδοχείων, όσο και μέσω συνεντεύξεων σε στελέχη ξενοδοχείων, οι πρακτικές digital marketing που ακολουθούνται, σε τι βαθμό ωφελούν την επιχείρηση αλλά και καλύπτουν τις ανάγκες του πελάτη. Από την πρωτογενή έρευνα σε στελέχη ελληνικών ξενοδοχείων, προέκυψε ότι τα ελληνικά ξενοδοχεία είναι μετρίως εξοικειωμένα με πρακτικές digital marketing. Δαπανούν συγκεκριμένο ποσό για ψηφιακές καμπάνιες και συνήθως δεν αξιοποιούν όλα τα ψηφιακά κανάλια που έχουν στη διάθεση τους.Η έρευνα από το ερωτηματολόγιο, έδειξε ότι μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού δίνει αρκετά μεγάλη βαρύτητα στα ψηφιακά κανάλια κάποιου ξενοδοχείου. Αρκετοί μάλιστα, απέρριπταν τη διαμονή σε κάποιο ξενοδοχείο λόγω της έλλειψης ψηφιακής παρουσίας. Έπειτα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας, ακολουθούν προτάσεις και συμπεράσματα για την ανάπτυξη του digital marketing στον κλάδο των ξενοδοχείων, αλλά και προτάσεις για έρευνες που θα πραγματοποιηθούν μελλοντικά
This dissertation presents the general context of digital marketing, its tools and channels, relating them to the hotel industry and the success of each hotel unit.Special mention is made of the use of a hotel website, the affiliate sites, which collaborate with the hotel for its greatest promotion, the google ads / banners for promotion on various sites, the appropriate promotion on social media and their content, e -mail and mobile actions, marketing in the sense of viral and finally, the most modern marketing through nfluencers. The main topic of the dissertation is located at the center of hotel marketing with practices applied in modern times, through digital marketing. During the theoretical part of the work, there will be a useful and detailed list of the main tools and channels of digital marketing for hotels, so that the hotel units are able to reach their audience via the Internet, to become as much as possible more competitive and keep their customer loyalty high.During the research part of the work will be studied both through questionnaires in a random sample of hotel guests, and through interviews with hotel executives, the digital marketing practices that are followed, to what extent they benefit the business and meet the needs of the customer.From the primary research in Greek hotel executives, it emerged that Greek hotels are moderately familiar with digital marketing practices. They spend a certain amount of money on digital campaigns and usually do not use all the digital channels at their disposal.The research from the questionnaire showed that a large percentage of the population gives a lot of weight to the digital channels of a hotel. Many even refused to stay in a hotel due to lack of digital presence.After the analysis of the research results, the following are suggestions and conclusions for the development of digital marketing in the hotel industry, as well as suggestions for future research.
Λέξη κλειδί :Ψηφιακά κανάλια
Ψηφιακό μάρκετινγκ
Ψηφιακό μάρκετινγκ ξενοδοχείων
Ψηφιακά εργαλεία
Digital marketing channels
Digital marketing
Digital marketing for hotels
Digital marketing tools
Hotels
Διαθέσιμο από :2021-10-15 12:15:24
Ημερομηνία έκδοσης :10/01/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-15 12:15:24
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Dineraki_2021.pdf

Τύπος: application/pdf