ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οι θαλάσσιες ζώνες και οι διαπραγματεύσεις της Ελλάδας με τις γειτονικές χώρες για την οριοθέτησή τους
Εναλλακτικός τίτλος :The maritime zones and Greece's negotiations with its neighboring countries for their delimitation
Δημιουργός :Λυκόπουλος, Στέφανος
Συντελεστής :Αναγνωσταράς, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :72σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8811
Περίληψη :Το νομικό καθεστώς των θαλασσίων ζωνών καθορίζεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982. Η Ελλάδα για διάφορους λόγους, δεν έχει καταφέρει να κηρύξει τις θαλάσσιες ζώνες της βάση των προβλέψεων του διεθνούς δικαίου. Στην παρούσα εργασία, γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης των σχετικών διατάξεων της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας και μια συγκριτική αναφορά στις θαλάσσιες ζώνες της χώρας μας. Στη συνέχεια επιχειρείται μια αναδρομή στις διαπραγματεύσεις της Ελλάδας με τις γειτονικές της χώρες για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών τους, ώστε να διερευνηθούν οι προοπτικές συμφωνίας με κάθε μια από αυτές. Τέλος, αναφέρονται ορισμένα σχετικά παραδείγματα της διεθνούς νομολογίας και παρουσιάζονται κάποια συμπεράσματα που αφορούν στις θαλάσσιες ζώνες της Ελλάδας.
The legal status of maritime zones is defined in the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) of 1982. For various reasons, Greece has not yet declared its maritime zones on the basis of the provisions of international law. In the present study, an attempt is made to present the relevant provisions of the Convention on the Law of the Sea and a comparative reference to the maritime zones of Greece. Subsequently, a review of Greece's negotiations with its neighboring countries for the delimitation of their maritime zones is attempted, in order to explore the prospects of an agreement with each one of them. Finally, some examples of international case law are mentioned and relevant conclusions regarding the maritime zones of Greece are derived.
Λέξη κλειδί :ΑΟΖ
Θαλάσσιες ζώνες
Διεθνές δίκαιο
Δίκαιο της θάλασσας
Οριοθέτηση
EEZ
Maritime zones
International law
Convention on the Law of the Sea
Delimitation
Διαθέσιμο από :2021-10-15 15:25:45
Ημερομηνία έκδοσης :10/14/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-15 15:25:45
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Lykopoulos_2021.pdf

Τύπος: application/pdf